Veiklos gairės

Universiteto misija

Universiteto veikla skirta Lietuvos visuomenės moksliajai lyderystei ir konkurencingumui didinti, kuriant naujas žinias, inovacijas, diegiant darniosios plėtros principus gyvenime, kultūroje, technologijose, socialiniuose santykiuose, politikoje ir kitose srityse.

Universiteto vizija

Pažangiausia Lietuvoje privati mokslo ir studijų įstaiga, besiremianti akademinės laisvės ir darnos principais, tarptautiniu lygiu plėtojanti pagrindines mokslo ir studijų sritis, atsižvelgiant į šiuolaikinio pasaulio iššūkius, siekianti kurti ir suteikti studijuojantiesiems pasaulinio lygio žinias bei vertybinius požiūrius, kurie leistų Universitetui tapti valstybės ir visuomenės ateities formavimo židiniu, o jo absolventams aktyviai dalyvauti ateities kūrime, gebėti pozityviai paveikti savo paties, savo valstybės ir pasaulio raidą.

Universiteto tikslai:

  1. suformuoti šiuolaikišką tarpdalykinių mokslinių tyrimų ir studijų sistemą, besiremiančią holistiniais organizavimo ir valdymo principais bei nukreiptą į globalių aplinkų ir rinkų pokyčių keliamus iššūkius;
  2. įgyvendinti moksliojo universiteto modelį, kaip regioninės žinių ir inovacijų plėtros branduolį, jungiantį mokslą, verslą ir valdžios institucijas, kuriantį, palaikantį ir tobulinantį mokymosi visą gyvenimą aplinkas;
  3. plėtoti versliojo (antrepreneriškojo) universiteto principus, didinant mokslo, studijų ir inovacijų sąveikos veiksmingumą, tobulinant socialinės partnerystės ryšius ir integruojant mokslo tiriamąją ir eksperimentinę plėtrą bei studijų procesą į verslo aplinkas, inovacines ir pumpurines įmones;
  4. plėtoti Universiteto visokeriopus tarptautinio bendradarbiavimo ryšius, įsijungti į akademinius tinklus, steigti bendrus padalinius su Europos ir pasaulio universitetais, perimti pasaulinio lygio mokslinio tyrimo prioritetus ir studijų kokybės reikalavimus;
  5. sukurti kūrybingą ir inovacinę mokslinio tyrimo ir studijų aplinką, visaverčius socialinius ryšius ir atsakingą bendruomeninį valdymą.

Kazimiero Simonavičiaus universiteto svarbiausias siekis – rengti specialistus, kurie ne tik sėkmingai konkuruotų Europos Sąjungos ir pasaulio rinkose, bet ir taptų savo srities lyderiais. Tai puikiai atspindi universiteto šūkis – „Išrask savo ateitį“, reiškiantis, kad Jūsų ateitis priklauso nuo Jūsų pačių žinių ir vertybių. Todėl Kazimiero Simonavičiaus universitetas siekia sukurti kūrybingą ir inovatyvią akademinę bendruomenę, kurioje studentas galėtų visapusiškai atskleisti savo gabumus ir polinkius.

Mes kviečiame Jus kartu kurti europinę studijų aplinką, pagrįstą tarptautiškumo, darnios plėtros ir socialinio teisingumo bei verslumo principais.

IŠRASK SAVO ATEITĮ

„Išrask savo ateitį“ yra KSU darbotvarkė ateities plėtrai. Skatindamas studentus  išrasti savo ateitį universitetas kartu brėžia ir savo ateities gaires – kurti šiuolaikiškas studijų programas, plėtoti aukšto lygio mokslinius tyrimus, suteikti aukščiausios kokybės, į studentus orientuotas studijas, pasiūlyti plačias galimybes universiteto personalui, plėsti tarptautinius ryšius, maksimaliai skatinti studentų bei dėstytojų mobilumą.

Esame įsitikinę, kad geriausi universitetai nėra tik elito visuomenės privilegija, todėl įrodysime, kad galima stovėti greta geriausiųjų ir tuo pačiu būti atviriems visiems konkursantams, nepriklausomai nuo jų kultūrinės, socialinės ar religinės aplinkos.

KSU buvo sukurtas su aiškiu tikslu plėstis ir augti, kuriant vis naujas, Lietuvos bei Europos ir pasaulio rinkai pritaikytas studijų programas. Toks požiūris suteikia universitetui dinamiškumo, gyvybingumo ir entuziazmo – tikime can do (liet. galiu padaryti) metodu, kai viskas tampa įmanoma.

Studijų programos plėtojamos ir atnaujinamos reaguojant į kintančius rinkos ir studentų poreikius.

KSU sukurta nuolatinį kokybės gerinimą numatanti strategija padės sukurti aplinką, kurioje itin vertinama kokybės bei kokybės užtikrinimo svarba aukštosios mokyklos veiklai.

Įdiegta veiksminga kokybės užtikrinimo veikla, garantuojanti, kad programos yra gerai sudarytos, reguliariai stebimos ir periodiškai vertinamos, taip užtikrinant jų tęstinį aktualumą ir paklausumą.

Yra universitetų, kurie į pirmąją vietą kelia aukščiausio lygio mokslinius tyrimus, kiti koncentruojasi į geriausią dėstymo kokybę. Mes manome, kad šios abi sritys ne tik papildo viena kitą, ber ir yra neatskiriamos. Žinome, jog dėstymas yra daug labiau įkvepiantis ir stimuliuojantis studentus, kai patys dėstytojai yra kompetentingi, kvalifikuoti ir užsidegę mokslininkai arba praktikai – savo srities profesionalai; o moksliniai tyrimai yra stipresni, kai prie jų prisideda ir universiteto jaunuomenė – žingeidūs ir nuolat klausimus keliantys studentai. Neabejojame, kad KSU interdiscipliniškumas tarp komunikacinių meno, kultūros, medijų bei socialinių teisės ir ekonomikos mokslų prisidės prie aukščiausių rezultatų mokslinių tyrimų srityje.

KSU siekia būti įsipareigojęs savo bendruomenei ir verslui.

Ieškome naujų strateginių partnerysčių, kurios leistų KSU plėtoti socialinę antreprenerystę ir skatinti  KSU studentus visuomenei naudingai veiklai. Toks abipusis bendradarbiavimas teiks tiesioginę naudą vietos bendruomenei.

Nenustumdami autoritetų į šalį, visgi siekiame, kad mūsų universitete ryšys tarp dėstytojų ir studentų nebūtų paremtas hierarchiniais santykiais ir pavaldumu, o grįstas pagarba, bendradarbiavimu ir kolegialumu.

Kazimiero Simonavičiaus universitetas yra dinamiška, daugiaaspektė institucija, pažymėta aukštais standartais, tarptautine aplinka bei gyvybinga akademine bendruomene.

Sekdamas savo idėjomis, KSU keičia požiūrį į nusistovėjusius universitetų valdymo ir organizavimo metodus ir brėžia gairę, koks universitetas turi būti XXI amžiuje.

Veiklos gairės Kazimieras Simonavičius KSU Kokybiškos studijos Ekonomikos magistras Komunikacija Verslumas Vadybos bakalauras Studento pažymėjimas Tarptautiškumas Kūrybinės industrijos Bakalauro studijos Kūrybinės ir kultūrinės industrijos Inovatyvumas Pramogų ir turizmo industrijos Šiuolaikiškas mokslas Vadyba  Politikos mokslai Tarptautinė verslo teisė Verslo sociologija  Verslumas ir vadyba Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Kūrybiškumas Magistro studijos Geostrategijos studijos Kūrybos ekonomika Teisė Svajonių universitetas Sociologijos bakalauras Kur stoti Komunikacijos bakalauras Modernus universitetas  Magistrantūros studijos Teisės magistras Studentų atstovybė