Rektoriaus žodis

arunas-augustinaitis

Kazimiero Simonavičiaus universitetas yra vienas iš Lietuvos nevalstybinių universitetų lyderių, kurio svarbiausia misija – studijų kokybė ir šiuolaikiškumas. Visos Universiteto studijų programos pasižymi išskirtiniu modernumu ir sudarytos, atsižvelgiant į realias globalaus pasaulio problemas ir moksliškai prognozuojamus darbo rinkos poreikius, susietus su tokiomis paklausiomis kompetencijomis kaip tvarusis ir sumanusis mąstymas, kūrybinė veikla, naujosios medijos ir komunikacija, socialinės, verslo ir technologinės inovacijos, antreprenerinis (verslusis) požiūris ir lyderystės įgūdžiai, kompleksinis daugiadalykinių žinių formavimas, projektinis valdymas ir juo grįstos probleminio mokymosi metodikos. Kiekvienais metais, studijų programos yra atnaujinamos ir tobulinamos, atsižvelgiant į naujausius mokslo pasiekimus ir studijų proceso organizavimo naujoves.

Ypatingas dėmesys Kazimiero Simonavičiaus universitete skiriamas vertybiniams ir kultūriniams studijų aplinkos aspektams, kurie brandina asmenybes, ugdo lyderių savybes, atskleidžia kūrybiškumą, išmanumą, plečia akiratį, leidžiantį suprasti ir įvertini vis greičiau kintančio gyvenimo kontekstus ir tendencijas, rasti savo pašaukimą ir vietą daugiakultūrėje ir daugiakalbėje visuomenėje, plėtoti tarptautinę karjerą, inovacinius, vadybinius ir technopreneriškus gebėjimus nuo pat studijų pradžios. Šiems tikslams sukurta Kazimiero Simonavičiaus universiteto visuotinė karjeros valdymo sistema „Karjeros kelias“, kurios tikslas – išugdyti ateities poreikiams ir pokyčiams pasirengusį specialistą, greta klasikinių universitetinio lavinimo dalykų suteikiant vis daugiau naujausių mokslinių ir taikomųjų žinių, požiūrių ir traktuočių, kylančių iš realaus gyvenimo problemų bei iššūkių. Universitete išugdyti specialistai atskleis savo gabumus moksliojoje visuomenėje, kūrybos ekonomikoje ir inovacinėse veiklose, jie bus aktyvūs, demokratiški Lietuvos ir Europos piliečiai, siekiantys pažangos, demokratijos plėtros ir gyvenimo kokybės tvariame kūrybos ir išmaniosios veiklos pasaulyje.

Kazimiero Simonavičiaus universiteto rektorius, prof. dr. Arūnas Augustinaitis

Rektorius Arūnas Augustinaitis Ateities universitetas Rektoriaus žodis Tarptautiškumas Kūrybinės industrijos Kūrybinės ir kultūrinės industrijos Inovatyvumas Pramogų ir turizmo industrijos Partneriai Vadyba Bakalauro studijos Politikos mokslai Magistrantūros studijos Tarptautinė verslo teisė Verslo sociologija  Verslumas ir vadyba Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija Ekonomikos magistras Komunikacija Šiuolaikiškas mokslas Noriu studijuoti Ekonomika Technologijos Geostrategijos studijos Kūrybos ekonomika Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija Svajonių universitetas Sociologijos bakalauras Kazimiero Simonavičiaus universitetas