Naudingos nuorodos

Internetiniai knygynai


LeidyklosAukštųjų mokyklų:

EDUKOLOGIJA – Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, leidžianti akademinę literatūrą: periodinių leidinių, mokslinių monografijų, mokslinių straipsnių rinkinių, mokomųjų priemonių, jaunųjų mokslininkų darbų ir kt.

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LEIDYKLA – leidžia monografijas, mokslinius žurnalus, mokslinių konferencijų pranešimų rinkinius, vadovėlius, mokomąsias knygas studentams, natų rinkinius, informacinius, proginius Klaipėdos universiteto bei jo fakultetų leidinius.

ŠUL – Šiaulių universiteto leidykla leidžianti iš įvairių mokslo sričių mokomosios, pedagoginės, mokslinės literatūros leidinių: fizikos, humanitarinių, socialinių, gamtos, biomedicinos, edukologijos, technologijos mokslų, taip pat dailės ir muzikos, specialiosios pedagogikos ir grožinės literatūros, informacinius leidinius bei mokslo žurnalus.

TECHNOLOGIJA – Kauno technologijos universiteto leidykla, leidžianti fizikos, humanitarinių, socialinių, technologijų mokslų literatūrą bei elektronines knygas.

TECHNIKA – Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidykla yra viena didžiausių Lietuvos akademinių leidėjų, leidžianti technologijų, socialinių, humanitarinių mokslų bei matematikos ir fizikos mokslų knygas. Be to, studijų ir mokslinių tyrimų recenzuoti, kopijuoti ir redaguoti leidiniai yra paskelbti tiek spausdintine, tiek elektronine forma.

VDU LEIDYKLA – Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, teikianti profesionalias leidybos bei skaitmeninės poligrafijos paslaugas ir leidžianti įvairius leidinius: monografijų, studijų, konferencijų pranešimų medžiagų, periodinių mokslo leidinių, vadovėlių ir kitos studijų literatūros.

VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS LEIDYKLA – leidžia albumus, monografijas, žinynus, paveldo, architektūros, dizaino, dailės istorijos, fotografijos, tapybos, skulptūros leidinius.

Leidyklos Lietuvoje:

AIDAI – humanitarinės ir socialinės literatūros leidykla.

ALMA LITTERA – antroji pagal šviečiamosios bei mokomosios literatūros leidybos apimtį leidykla, leidžianti geriausius ir populiariausius pasaulio rašytojų kūrinius įvairaus amžiaus skaitytojams, taip pat žodynus, šviečiamąją ir kitokio pobūdžio literatūrą.

BALTIJOS KOPIJA – bendra Lietuvos ir Danijos leidykla, leidžianti Mykolo Romerio universiteto leidinius.

CHARIBDĖ – leidžia knygas, susijusias su istorija, filosofija, medicina, dizainu, verslu ir įvairius žinynus.

EUGRIMAS – akademinės ir profesinės literatūros leidykla, leidžianti teisės, Europos Sąjungos, politikos, filosofijos, ekonomikos, verslo, pedagogikos ir kitų sričių literatūrą.

HOMO LIBER – leidykla, leidžianti žinomų lietuvių ir užsienio autorių literatūrą įvairiomis kalbomis.

JUSTITIA – teisinės literatūros leidykla, leidžianti monografijos, mokomosios priemonės, kodeksų komentarai ir teisės periodiką.

MES – teisės ir verslo leidykla.

MINTIS – leidžia politinę, istorinę, sociologinę, filosofinę, kultūrologinę, teisės, medicinos ir kitokio pobūdžio mokslinę literatūrą.

MOKESČIŲ SRAUTAS – buhalterijos, apskaitos, vadybos, teisės temomis leidžianti įmonė.

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS LEIDYKLA – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos leidykla, leidžianti monografijas, akademines knygas bei 12 mokslo žurnalų, kuriuose publikuojami moksliniai straipsniai įvairia tematika: medicinos, biologijos, chemijos, ekologijos, energetikos, filosofijos ir sociologijos, geografijos ir geologijos, lituanistikos kalbos, istorijos, menotyros ir žemės ūkio mokslų klausimais.

PAČIOLIS – įmonė, teikianti paslaugas apskaitos ir mokesčių srityse, leidžianti buhalterinės apskaitos, teisės, vadybos, ekonomikos, biuro administravimo, marketingo, įmonių informacinių technologijų leidinius.

PRESVIKA – daugiausia orientuojamasi į užsienio kalbas: anglų, vokiečių, rusų ir prancūzų.

REGISTRŲ CENTRAS – leidžia Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos aprobuotus teisės aktų rinkinius, kodeksus, kodeksų komentarus, tarptautinių dokumentų rinkinius, Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus, vadovėlinio pobūdžio knygų studijuojantiems teisę, įvairių teisės šakų mokslininkų darbų.

SMALTIJA – leidžia lietuvių ir užsienio autorių knygas, specializuojasi kompiuterijos, informatikos bei verslo knygų leidyboje.

TEV – bendra Lietuvos-Rusijos-Olandijos įmonė, kuri orientuojasi į tokias kryptis: edukologiją, elektroninę leidybą (kompiuterinių mokymo priemonių, mobilių interaktyvių kompiuterinių (MIKO) knygų, skaitmeninių vadovėlių kūrimą), žodynų ir žinynų, mokslinių žurnalų ir knygų rengimą, matematiką, ekonomiką ir verslumą, informacines technologijas.

VAGA – valstybinė grožinės literatūros leidykla, leidžianti psichologijos, mokslo, istorijos, literatūros palikimo ir kt. leidinius.

VERSUS AUREUS – leidykla užima vieną iš lyderiaujančių pozicijų pagal humanitarinių mokslų leidybą Lietuvoje, leidžia kultūros ir meno istoriją, filosofinę, istorinę, politinę, etnologinę, archeologinę literatūrą.

Lietuvos elektroniniai leidiniai:

Lietuvos elektroninė periodika – laikraščiai, žurnalai, biuleteniai, moksliniai leidiniai

Lietuvių klasikinės literatūros antologija

Lietuviškos knygos metai

G. Navaičio labdaros fondo biblioteka – nemokamos elektroninės knygos

Patentai ir standartai

Statistikos departamento leidiniai

Žinynai internete

Lietuvių kalbos žodynas

Terminų glosarijus

Ekonomikos terminų žodynas

Lietuvių – anglų, anglų – lietuvių kalbų žodynas

Latvių – lietuvių, lietuvių – latvių kalbų žodynas


Lietuvos bibliotekos

Biblioteka Magistrantūros studijos Ekonomikos magistras Komunikacija Vadybos bakalauras Magistro studijos Bakalauro studijos Kūrybinės industrijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Modernus universitetas Verslo sociologija Verslumas ir vadyba Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Rektorius Arūnas Augustinaitis Ateities universitetas Pramogų ir turizmo industrijos Vadyba Sociologijos bakalauras Mados industrija Komunikacijos bakalauras Interneto inžinerija Tarptautinė teisė Kur stoti Modernus universitetas Teisės magistras Studentų atstovybė