Erasmus+

 

Erasmus+ studijos

Erasmus+ yra didžiausia pasaulyje studentų mainų programa, kuri suteikia galimybes studentams išbandyti savo jėgas studijuojant užsienyje. Erasmus programa savo veiklą pradėjo vykdyti 1987 m. Erasmus+ programoje dalyvauja daugiau nei 90 proc. Europos aukštųjų mokyklų. Programoje dalyvauja 28 Europos Sąjungos šalys narės bei Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Turkija, Makedonija. Erasmus+ programa skirta aukštųjų mokyklų bendradarbiavimui skatinti, studijų kokybei užtikrinti, studentų, dėstytojų ir kito personalo mainams remti. Erasmus+ programa buvo pavadinta Nyderlandų filosofo Desiderius Erasmus Roterodamus garbei. Žodžiui suteikta reikšmė (angl.) European Region Action Scheme for the Mobility of University Students.

Erasmus+ studentų mobilumas – tai dalinės studijos užsienio universitetuose, praktika užsienio įmonėse. Pagal Erasmus+ programą kiekvienas studentas turi teisę pasinaudoti programa ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui per kiekvieną studijų ciklą (bakalauro ir magistrantūros). Studentai gali išvažiuoti studijuoti į užsienį nuo 3 iki 12 mėnesių. Šis laikotarpis yra bendras visiems mobilumo tipams įgyvendinti (studijos, praktika studijų metu ir praktika po studijų). Erasmus+ programa – tai ne tik švietimo, bet ir socialinė, kultūrinė programa. Pasinaudoję Erasmus+ programa, studentai:

 • Įgyja kalbinės, kultūrinės ir švietėjiškos naudos.
 • Susipažįsta su kitokia studijų aplinka ir mokymosi metodais.
 • Turi galimybę įgyti papildomų profesinių ir akademinių žinių.
 • Geriau išmoksta užsienio kalbą.
 • Tampa savarankiškesniais, organizuotesniais ir išmoksta geriau prisitaikyti įvairiose situacijose.
 • Užmezga naujas pažintis ir pasinaudoja ateities karjeros galimybėmis užsienyje ir Lietuvoje.

Tyrimai rodo, kad Erasmus+ programa yra vertinama teigiamai. Studentai gali išvykti studijuoti pagal Erasmus+ mainų programą į tas aukštąsias mokyklas, su kuriomis Kazimiero Simonavičiaus universitetas turi dvišalio bendradarbiavimo sutartis. Sutartyse nurodomos studijų kryptys, laikotarpis, siunčiamų ir priimamų studentų bei dėstytojų / personalo mainų trukmė ir srautai.

Erasmus+ programos veiklos:

 • Studentams (Erasmus+ studijos, praktika);
 • Personalui (personalo mobilumas dėstymui/mokymams).

Kazimiero Simonavičiaus Erasmus+ ID numeris: LT VILNIUS24.

Erasmus+ chartijos numeris: 263125 – EPP– 1 – 2014 – 1 -LT – EPPKA3-ECHE.

Informacija apie KSU Erasmus+ programos partnerius rasite skiltyje: „Erasmus+ partnerinės mokyklos“.]

Erasmus+ praktika

 

Kas yra Erasmus+ praktika?

Erasmus+ praktika – tai profesinė praktika, kurią studentas atlieka Erasmus+ programoje dalyvaujančios šalies įmonėje ar organizacijoje.

Praktikos privalumai:

 • galimybė prisitaikyti prie Europos Sąjungos darbo rinkos reikalavimų;
 • pagilinti žinias apie užsienio šalies, kurioje atliekama praktika, ekonominę ir socialinę kultūrą;
 • profesinių įgūdžių bei užsienio kalbos gebėjimų tobulinimas;
 • Erasmus+ praktikos užskaitymas kaip profesinės praktikos (įtraukiant į diplomo priedėlį, už kurią skiriami kreditai).

Kur galima atlikti Erasmus+ praktiką?

 • Bet kurioje Erasmus+ programoje dalyvaujančios šalies įmonėje ar organizacijoje, nepriklausomai nuo jos dydžio, teisinio statuso ar veiklos sferos;
 • aukštosiose mokyklose;
 • tyrimų institutuose ir mokslo tyrimų centruose, besiverčiančiuose privačia praktika;
 • šeimos verslo įmonėse;
 • asociacijose, reguliariai vykdančiose ekonominę veiklą.

Į kokias šalis galima vykti Erasmus+ praktikai?

28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.

Kokia yra Erasmus+ praktikos trukmė?

Praktika gali trukti nuo dviejų mėnesių iki vienerių metų.

Erasmus+ praktikos mobilumo stipendijos dydis 2015 – 2016 m. m.

Šalių grupė Šalys Stipendija praktikai EUR/mėn.

1

Danija, Airija, Prancūzija, Italija, Austrija, Suomija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija,

700

2

Belgija, Čekija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Kroatija, Kipras. Liuksemburgas, Nyderlandai, Potugalija, Slovėnija. Islandija, Turkija

600

3

Bulgarija, Estija, Latvija, Vengrija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Makedonija

500

 

 

 

 

 

 

 

Studentams gali būti skiriama Erasmus+ stipendija, kuri dalinai padengia kelionės, draudimo, pragyvenimo ir kitas išlaidas, patirtas Erasmus+ praktikos laikotarpiu užsienyje.

Visų nacionalinių stipendijų arba paskolų mokėjimas išvykstantiems studentams negali būti nutrauktas jų Erasmus+ praktikos laikotarpiu užsienyje. Patys studentai moka įprastus mokesčius savo mokslo ir studijų institucijoje Erasmus+ praktikos laikotarpiu užsienyje.

Papildoma parama

 • Turintis negalią ar specialiųjų poreikių (dėl tam tikros negalios nuolat reikalingos būtinosios priemonės tokios kaip insulinas, speciali dieta, vaistai ar kt. ) studentas gali kreiptis papildomos paramos. Paramai gauti reikia tiesiogiai kreiptis į Švietimo mainų paramos fondą  ir užpildyti būtinuosius dokumentus:
  - prašymą ir paraišką likus bent 2 mėn. iki išvykimo į Erasmus+ studijas;
  - pasirašyti dotacijos sutartį dėl papildomos dotacijos skyrimo.
  Daugiau informacijos čia: http://www.erasmus-plius.lt/puslapis/papildoma-parama-asmenims-turintiems-specialiuju-poreikiu-160
 • Socialiai remtiniems studentams yra galimybė gauti papildomą stipendiją +200 EUR/mėn. Socialinei stipendijai gauti reikia užpildyti „ Prašymą dėl papildomos socialinės stipendijos“ ir su visais reikalaujamais priedais pristatyti į KSU Tarptautinių ryšių skyrių.

  Dokumentų paketo socialinei stipendijai gauti pristatymo terminai:
  -
  birželio 15d. – rudens semestrui arba akademiniams metams
  - lapkričio 15d. – pavasario semestrui

Kada galima atlikti Erasmus+ praktiką?

Anksčiausiai nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Praktikos užsienyje ieškok:

 • Savarankiškai tave dominančių užsienio organizacijų internetinėse svetainėse;
 • Klausk  tarptautinių ryšių skyriaus koordinatoriaus, dėstytojų ir praktikos vadovų, kurie palaiko bendradarbiavimo ryšius su užsienio organizacijomis;
 • Kreipkis į tarpininkaujančias organizacijas.

Ką daryti norint atlikti Erasmus+ praktiką užsienyje?

1. Erasmus+ praktikos vietos paieška.

2. Oficialus patvirtinimas/sutikimas iš organizacijos atlikti Erasmus+ praktiką.

3. Preliminariai suderinta praktikos sutartis/programa (angl. Training Agreement).

4.  Studento paraiškos pildymas Erasmus+ praktikos atrankai.

5. Erasmus+ praktikos atrankos rezultatai.

6. Pasirengimas Erasmus+ praktikai.

7. Pilnai suderinta trišalė praktikos sutartis.

8. Dokumentai išvykimo į Erasmus+ praktiką įforminimai.

9. Finansinio susitarimo (Erasmus+ stipendija praktikai) pasirašymas.

10. Erasmus+ praktika užsienyje.

11. Sugrįžimas į KSU (atsiskaitymas ir akademinis pripažinimas).

Patarimai, renkantis priimančią organizaciją užsienyje

 • Ar yra galimybė parengti praktikos planą, atitinkantį tavo studijų programos keliamus reikalavimus?
 • Ar yra galimybė turėti praktikos vadovą, padedantį ne tik parengti praktikos planą, bet ir koordinuoti jo įgyvendinimą priimančioje organizacijoje?
 • Ar pakankamai moki užsienio kalbą, kuria bendrausi atlikdamas/-a praktikos plane numatytas užduotis?
 • Ar priimanti organizacija padeda susirasti gyvenamąjį plotą praktikos laikotarpiui?
 • Ar priimanti organizacija skiria  papildomą finansavimą pragyvenimo (gyvenamojo ploto, vietinio transporto ir kt.) išlaidoms kompensuoti?

Ką daryti susiradus Erasmus+ praktikos vietą užsienyje?

 1. Gauk iš priimančios organizacijos sutikimo raštą, patvirtinantį tavo priėmimą tarptautinei praktikai.
 2. Dalyvauk Erasmus+ praktikos atrankoje.
 3. Užpildyk studento paraišką Erasmus+ praktikai.
 4. Pateik paraišką ir priimančios organizacijos sutikimo laišką Tarptautinių ryšių koordinatorei.

Erasmus+ praktikos atranka

Tarptautinių ryšių skyrius vieną arba du kartus per metus skelbia Erasmus+ programos praktikai užsienyje atranką, pagal institucijos patvirtintus atrankos kriterijus ir konkurso vykdymo tvarką.

Erasmus+ atrankos kriterijai:

 1. Atrankoje gali dalyvauti visų pakopų laipsnį suteikiančių nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, neturintys akademinių skolų.
 2. Priimančios įmonės pasiūlytos praktikos programos tinkamumas tavo studijų programos keliamiems reikalavimams.
 3. Studentai, kurie turi pakankamas užsienio kalbos žinias bendrauti ir atlikti praktiką užsienio kalba.
 4. Studentai, kurie globoja atvykusius užsienio studentus.

Kas priima sprendimus dėl Erasmus+ praktikos mobilumo stipendijos skyrimo?

Rektoriaus įsakymu sudaryta sprendimų priėmimo komisija, vadovaudamasi Erasmus+ praktikos atrankos kriterijais.

Prieš išvykimą Erasmus+ studentams suteikiama:

 • Erasmus+ studento chartija, kurioje nurodytos jų teisės ir įsipareigojimai studijų laikotarpio užsienyje atžvilgiu;
 • praktikos sutartis (angl. Training Agreement), kurioje nurodyta privaloma praktikos programa, patvirtinta studento, jį siunčiančiosios institucijos ir priimančiosios įmonės.

Praktikos laikotarpis bei skiriamos stipendijos dydis turi būti nurodyti finansinėje sutartyje tarp studento ir siunčiančiosios mokslo ir studijų institucijos. Finansinė sutartis yra pagrįsta praktikos sutartimi, kurios esminę dalį sudaro visų su praktika susijusių šalių kokybės įsipareigojimas (angl. Quality commitment).

Praktikos laikotarpiui užsienyje pasibaigus, priimančioji įmonė turi pateikti Erasmus+ studentui ir jį siunčiančiajam universitetui išrašą, patvirtinantį, kad sutarta programa buvo įvykdyta, ir pateikiantį praktikos rezultatus (akademinę pažymą).

Siunčiančioji institucija privalo visiškai pripažinti Erasmus+ mobilumo laikotarpiu patenkinamai įvykdytą veiklą, numatytą praktikos sutartyje. Praktikos pripažinimas yra vykdomas remiantis Europine kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS).

Erasmus + praktikos dokumentų formos

Letter of confirmation

Studento paraiška Erasmus+ praktikai

Erasmus+ praktikos sutartis

Erasmus+ mobilumo stipendijai gauti:

 • Studento paraiškos forma Erasmus+ praktikai
 • Priimančios organizacijos sutikimo laiškas

Pasirengimui išvykti į praktiką:

 • Modelinė dotacijos sutartis Erasmus+ aukštųjų mokyklų studentų praktikai
 • Mokymosi sutartis Erasmus+ praktikos mobilumui
 • Prašymas dėl siuntimo profesinei praktikai forma
 • Kontaktinės informacijos Erasmus+ praktikos laikotarpiu forma

Atsiskaitymui už praktiką:

 • Training certificate (Praktikos atlikimą patvirtinančio dokumento) forma
 • Erasmus+ praktikos rezultatų įskaitymo kortelės pavyzdys

Erasmus+ studentų chartija

Erasmus studento statusas suteikiamas Erasmus programos kriterijus atitinkantiems studentams, universiteto* atrinktiems ir siunčiamiems nustatytą laiką studijuoti reikalavimus atitinkančiame užsienio universitete partneryje arba atlikti praktiką įmonėje ar kitoje tinkamoje organizacijoje užsienyje. Universitetai, norintys vykdyti studentų studijų mobilumo veiklą, privalo turėti Europos Komisijos išduodamą Erasmus universiteto chartiją. Universitetai, siunčiantys studentus į užsienį atlikti praktikos, privalo turėti išplėstinę Erasmus universiteto chartiją, kurioje nustatytos su praktika susijusios teisės ir pareigos.

Erasmus studentui užtikrinama, kad:

 • siunčiantysis ir priimantysis universitetai yra pasirašę tarpusavio susitarimą;
 • siunčiančioji ir priimančioji institucijos prieš studentui išvykstant pasirašys studijų arba praktikos sutartį, kurioje bus pateikta išsami informacija apie numatomą veiklą užsienyje, įskaitant informaciją apie studijų kreditų kaupimą;
 • Erasmus studijų laikotarpiu nereikės mokėti priimančiajam universitetui jokių mokesčių už mokslą, registraciją, egzaminus, naudojimąsi laboratorijomis ir bibliotekomis;
 • siunčiantysis universitetas užtikrins visapusišką mobilumo laikotarpiu tinkamai atliktos veiklos akademinį pripažinimą pagal studijų arba praktikos sutartį;
 • veiklos užsienyje pabaigoje studentas gaus patvirtintą priimančiosios institucijos ar įmonės akademinę pažymą apie studijas arba veiklą. Šioje pažymoje nurodomi veiklos rezultatai, sukaupti kreditai ir pažymiai. Jeigu pagal įprastą mokymo planą atlikti praktiką nereikalaujama, informacija apie praktiką įtraukiama į diplomo priedėlį;
 • priimančiajame universitete jam bus sudaromos tokios pačios sąlygos, kaip ir vietos studentams;
 • jjis galės susipažinti su siunčiančiojo ir priimančiojo universitetų Erasmus universiteto chartija ir Patvirtinimu dėl Erasmus politikos;
 • studijų užsienyje laikotarpiu jam bus toliau mokamos gimtosios valstybės stipendijos ir (arba) paskolos.

Erasmus studentas turi:

 • laikytis sutartyje Erasmus stipendijai, pasirašytoje su siunčiančiuoju universitetu arba nacionaline agentūra, nustatytų taisyklių ir įsipareigojimų;
 • užtikrinti, kad bet kokie studijų arba praktikos sutarties pasikeitimai būtų iš karto, tik atsiradę, raštu derinami su siunčiančiąja ir priimančiąja institucijomis;
 • priimančiajame universitete ar įmonėje praleisti visą numatytą studijų ar praktikos laiką, laikyti reikiamus egzaminus arba kitaip atsiskaityti, taip pat laikytis taisyklių ir tvarkos;
 • grįžęs pateikti ataskaitą apie Erasmus studijų ar praktikos užsienyje laikotarpį ir, siunčiančiajam universitetui, Europos Komisijai ar nacionalinei agentūrai paprašius, pareikšti savo nuomonę.

Jei kiltų problemų:

 • aiškiai suformuluokite problemas, pasitikslinkite savo teises ir pareigas;
 • susisiekite su fakulteto Erasmus koordinatoriumi ir, prireikus, oficialiai kreipkitės į siunčiantįjį universitetą.

Jeigu problemų išspręsti nepavyksta, kreipkitės į nacionalinę agentūrą Lietuvoje adresu: Švietimo mainų paramos fondas, Geležinio Vilko g. 12, Vilnius LT-01112 arba el. paštu: erasmus@smpf.lt

Erasmus+ chartija

* – Universitetas – bet kokio tipo mokslo ir studijų institucija, kuri pagal nacionalinės teisės aktus arba praktiką teikia pripažįstamus mokslo laipsnius ar kitą aukštojo mokslo lygmens kvalifikaciją ir vykdo profesinį švietimą arba mokymą aukštojo mokslo lygiu.

Erasmus+ programos konkursas

Erasmus+ studentų atranka skelbiama dukart metuose rudenį ir pavasarį. Konkurso būdu atrenkami tie studentai, kurie vyks studijuoti kitą semestrą į pasirinktą aukštąją mokyklą ir pagal skiriamų stipendijų skaičių gali pretenduoti gauti ES Erasmus+ stipendiją skirtą papildomoms mobilumo išlaidoms padengti (t.y. kelionės išlaidos bei pragyvenimo išlaidos). Apie konkurso rezultatus sužinosite KSU Tarptautinių ryšių skyriaus interneto svetainėje arba pas Erasmus+ koordinatorių ne vėliau kaip po 2 savaičių pasibaigus atrankai. Laimėjusiems konkursą studentams KSU Tarptautinių ryšių skyrius organizuoja informacinius susitikimus, kurių metu suteikiama išsamesnė informacija apie pasiruošimą Erasmus+ studijoms užsienyje (kokius dokumentus studentas privalo turėti prieš ir po studijų užsienyje, kaip susisiekti su priimančiu universitetu ir t.t.). Konkurse gali dalyvauti pirmo (jei iki planuojamų studijų pradžios bus baigę pirmus du semestrus) ir aukštesnių kursų  studijų studentai.

Jūs galite dalyvauti Erasmus+ programoje, jei:

 • esate bet kurios studijų pakopos KSU studijų studentas;
 • norite išvykti vienam semestrui dalinėms studijoms į užsienio aukštąją mokyklą;
 • iki planuojamų studijų užsienyje pradžios esate baigę pirmus 2 semestrus.

 

Studentų atrankos dokumentai studijoms užsienyje:

 1. CV anglų kalba.
 2. Motyvacinis laiškas anglų kalba.
 3. Studijų skyriaus pažyma apie akademinius rezultatus (studentai, turintys akademinių ir/ar finansinių skolų studijuoti užsienyje negali).

Pagrindiniai Erasmus+ studentų atrankos kriterijai:

 1. Ankstesnių mokslo metų akademinės veiklos rezultatai (paskutinių sesijų rezultatų vidurkis ne mažesnis nei 8 balai). Jei atrankoje dalyvauja pirmakursis, baigęs pirmą semestrą, tai  atsižvelgiama į pirmos sesijos rezultatus.
 2. Priimančios institucijos pasiūlyta studijų programa.
 3. Užsienio kalbos žinios.
 4. Motyvacija studijuoti užsienyje.
 5. Dalyvavimas KSU organizuotuose renginiuose (užsienio dėstytojų paskaitų cikluose, kitų lektorių seminaruose, atvirose paskaitose, išvykose į įvairias valstybines ir nevalstybines institucijas, veikla Studentų mokslinėje draugijoje, kita aktyvi studentiška veikla ir pan.)

Kaip pasirinkti universitetą

Rinkdamiesi universitetą, kuriame norėtumėte praleisti Erasmus+ studijų periodą ir įgyti akademinės, kalbinės, kultūrinės patirties, prašome atkreipkite dėmesį į tai:

 • ar pakankamai mokate kalbą, kuria dėstomi dalykai pasirinktame universitete;
 • ar pasirinktame universitete yra galimybės suplanuoti studijų programą, atitinkančią Jūsų studijų kryptį ir lygį. (Studentams rekomenduojame rinktis dalykus, arčiausiai to semestro, kurio metu bus išvykę. Paprastai užsienio universitetų studijų programose yra labai įvairių dalykų pavadinimų, todėl studijų programai turi pritarti akademinis padalinys.)

Kaip bus organizuojamos studijos užsienyje

Erasmus+ atrankos konkursą laimėjusiems studentams KSU Tarptautinų ryšių skyrius organizuoja informacinius seminarus, kurių metu bus atsakyti Jums rūpimi klausimai bei suteikiama informacija apie studijų užsienyje organizavimo tvarką. Apie susitikimus atrinkti studentai bus informuojami elektroniniu paštu arba telefonu.

Kokie pagrindiniai studijų užsienyje organizavimo etapai?

 1. Paraiškos dokumentų pildymas ir siuntimas užsienio universitetui:
 • Sėkmingai praėję Erasmus+ konkursą, būsimi Erasmus+ studentai dokumentų paketą ras pasirinkto užsienio universiteto interneto svetainėje. (Paprastai tai būna stojančiojo anketa (angl. application form), studijų sutartis (angl. learning agreement), anketa kambariui išsinuomuoti (angl. application form for housing), jei mokykla siūlo apgyvendinimą.
 • Erasmus+ koordinatorius yra atsakingas už studijų sutarčių pasirašymą ir dalykų suderinimą. Prieš studijų sutarties pasirašymą Erasmus+ koordinatorius kartu su studentu ir užsienio partneriu susitaria dėl studento studijų programos užsienyje. Studijų programa turi būti suderinta su KSU akademiniu padaliniu. Per semestrą studentas užsienio universitete privalo surinkti 30 ECTS kreditų.
 • Erasmus+ koordinatorius siunčia dokumentų paketą į priimantį universitetą.
 1. Gavus iš užsienio institucijos pakvietimą studijuoti užsienyje, studentas:
 • pildo Prašymą dėl siuntimo dalinėms studijoms,
 • kreipiasi į Erasmus+ koordinatorių dėl pažymų Teritorinei ligonių kasai dėl Europos draudimo kortelės bei dokumentų, reikalingų laikinam leidimui gyventi užsienio šalyje,
 • pasirašo finansinę sutartį, kurios pagrindu mokama Erasmus+ stipendija ir / arba suteikiamas Erasmus+ studento statusas.
 1. Grįžę po Erasmus+ studijų periodo, studentai KSU Tarptautinių ryšių skyriui privalo pristatyti ataskaitą apie studijų periodą užsienyje, o išrašą apie pažymius atsiunčia priimančioji institucija.

Studentai, norintys pasidalinti įspūdžiais apie studijas ir gyvenimą užsienyje, gali parašyti trumpą rašinėlį lietuvių kalba ir atsiųsti el. paštu ruta.vysniauskiene@ksu.lt. Įdomiausi rašiniai su nuotraukomis bus publikuojami KSU tinklalapyje.

Erasmus+ studijų dokumentų formos

Learning agreement

 

Erasmus+ finansavimo sąlygos

 

Laimėję Erasmus+ atrankos konkursą, studentai gauna Erasmus+ stipendiją, kurios dydis skiriasi priklausomai nuo užsienio šalies. 2015/2016 mokslo metais stipendijų dydis yra nuo 300 iki 500 eurų per mėnesį:

Šalių grupė Šalys Stipendija studijoms EUR/mėn.

1

Danija, Airija, Prancūzija, Italija, Austrija, Suomija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija,

500

2

Belgija, Čekija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Kroatija, Kipras. Liuksemburgas, Nyderlandai, Potugalija, Slovėnija. Islandija, Turkija

400

3

Bulgarija, Estija, Latvija, Vengrija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Makedonija

300

Erasmus+ stipendija yra dalinė, t.y., nepadengia visų pragyvenimo išlaidų, todėl visi išvykstantys studentai privalo turėti papildomų lėšų.

Erasmus+ stipendija mokama dalimis į studento banko kortelę. Laiku susitvarkius visus reikalaujamus dokumentus, iki išvažiavimo pervedama pirmoji stipendijos dalis, o likusi dalis pervedama, grįžus po studijų užsienyje ir pateikus Tarptautinių ryšių skyriui pažymą, patvirtinančią studijų užsienyje faktines pradžios ir pabaigos datas bei užpildžius ataskaitą.

Taip pat yra galimybė vykti studijoms užsienyje su „nuline stipendija“: šiuo atveju Jūs negausite Erasmus+ stipendijos, tačiau naudositės visomis Erasmus+ studento teisėmis. “Nulinės stipendijos” laimėtojų mobilumo išlaidos gali būti dengiamos iš privačių fondų, tėvų, kitų šeimos narių, darbdavių lėšų, taip pat imant paskolą iš Valstybinio studijų fondo.

Visiems išvykstantiems Erasmus+ studentams studijų užsienyje metu nenutraukiamas nacionalinės stipendijos mokėjimas. Taip pat jie yra atleisti nuo mokėjimo už mokslą priimančioje institucijoje, tačiau moka įprastus mokesčius savo mokslo ir studijų institucijoje Erasmus+ studijų laikotarpiu užsienyje.

 

Dėstytojų mobilumas

 

ERASMUS+ DĖSTYMO VIZITAI AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJOSE

Kas yra Erasmus+ dėstymo vizitas aukštojo mokslo institucijoje?

Erasmus+ dėstymo vizitas yra laikotarpis, kai pedagoginio personalo atstovai turi galimybę vykti pagal Erasmus+ programą į užsienio aukštojo mokslo instituciją su kuria Kazimiero Simonavičiaus universitetas turi pasirašęs bendradarbiavimo sutartį.

Erasmus+ dėstymo vizito tikslas yra skaityti paskaitas priimančioje aukštojo mokslo institucijoje pagal iš anksto suderintą dėstymo programą, patobulinti žinias ir kompetencijas, dėstomų dalykų kokybę bei kartu su partnerinėmis institucijomis aptarti ir imtis naujų bendradarbiavimo iniciatyvų.

Kas gali vykti į Erasmus+ dėstymo vizitus?

Pedagoginio personalo atstovai: dėstytojai, profesoriai, docentai, lektoriai, asistentai.

Į kokias šalis galima vykti?

28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, Makedonija

Kaip susirasti priimančią aukštojo mokslo instituciją?

Erasmus+ dėstymo vizitui galima vykti į aukštojo mokslo instituciją, su kuria Kazimiero Simonavičiaus universitetas yra sudaręs dvišalę Erasmus+ sutartį dėl dėstytojų mainų. Partnerinių institucijų sąrašą rasite čia.

Tarptautinių ryšių skyrius padeda dėstytojui suderinti dėstymo programą ir kitas vizito detales.

Kokia Erasmus+ dėstymo vizito trukmė?

Erasmus+ dėstymo vizito trukmė ne trumpiau nei 2 dienos (neįskaitant kelionės dienų). Dėstytojas priimančioje aukštojo mokslo institucijoje turi skaityti ne mažiau nei 8 akademinių valandų kursą per savaitę pagal iš anksto su priimančiąja institucija suderintą dėstymo programą.

Kokios yra Erasmus+ dėstymo vizito finansavimo sąlygos?

Erasmus+ dėstymo vizito išlaidos (kelionės, nakvynės, draudimo išlaidos, dienpinigiai) dengiamos iš Erasmus+ programos lėšų, kurias administruoja KSU tarptautinių ryšių skyrius.

Ką daryti, norint išvykti Erasmus+ dėstymo vizitui?

KSU tarptautinių ryšių skyrius kasmet skelbia Erasmus+ dėstymo vizitų atranką.

 • Dėstytojas, norintis išvykti pagal Erasmus+ programą dėstymo vizitui, kasmet iki tarptautinių ryšių skyriaus nustatytos datos turi kreiptis į KSU tarptautinių ryšių koordinatorę ir nurodyti preliminarų dėstymo vizito laiką, universitetą, į kurį ketina vykti, savo kontaktus (el. pašto adresą ir mobiliųjų telefoną) bei pateikti dėstymo programą.
 • Iki nustatytos datos yra suformuojamas prioritetinis dėstytojų, norinčių vykti pagal Erasmus+ programą dėstymo vizitui sąrašas.
 • Tarptautinių ryšių koordinatorė nominuotiems dėstytojams patvirtina, ar jų vizitas bus finansuotas.
 • Tarptautinių ryšių skyrius padeda dėstytojams suderinti vizito datas, dėstymo programą bei tvarko kitus Erasmus+ dėstytojo dokumentus.

Kam teikiami prioritetai?

Prioritetai teikiami pedagoginio personalo atstovams,

 • kurie siūlo dalykus užsienio kalba atvykstantiems užsienio studentams;
 • kurių dėstomas kursas yra integruotas į priimančiojo universiteto studijų programą;
 • kurių vizitas prisidės prie bendradarbiavimo tarp Kazimiero Simonavičiaus universiteto ir priimančiojo universiteto.

Kur ir kada skelbiami Erasmus+ dėstymo vizito atrankos rezultatai?

Pedagoginio personalo atstovai yra informuojami asmeniškai apie Erasmus+ dėstymo vizito atrankos rezultatus iki nustatytos datos.

Erasmus+ dėstymo vizito dokumentų formos

Erasmus+ dėstymo programa

Erasmus+ patvirtinimas apie skaitytas paskaitas

Turite klausimų dėl Erasmus+ dėstymo vizito aukštojo mokslo institucijoje?

Rūta Vyšniauskienė
Tarptautinių ryšių koordinatorė
Tel. +370 5 213 51 72
El. paštas: ruta.vysniauskiene@ksu.lt

 

Personalo mobilumas

 

Mokymai. Stažuotės

Akademinio ir kito personalo veiklos:

 1. Akademinio personalo mobilumas iš vienos aukštojo mokslo institucijos į kitą aukštojo mokslo instituciją arba įmonę mokymosi tikslais.
 2. Administracijos arba kito neakademinio personalo mobilumas iš vienos aukštojo mokslo institucijos į kitą aukštojo mokslo instituciją partnerę arba įmonę partnerę mokymosi tikslais.

Veiklos rūšys:

Seminarai, praktiniai seminarai, kursai, praktinių užsiėmimų laikotarpiai, trumpos komandiruotės, mokomasis vizitas, praktinio stebėjimo programa ir pan.
Mobilumo dalyvius atrenka siunčiančioji organizacija.

Dokumentai reikalingi stipendijų skyrimui:

Darbo planas, patvirtintas priimančiosios ir siunčiančiosios institucijos/įmonės.

Plane turi būti nurodyta: bendras tikslas ir užduotys, planuojamos veiklos rezultatai ir programa.

Trukmė: ne trumpiau kaip 2 darbo dienos ir ne ilgiau kaip 2 mėnesiai (neįskaitant kelionės dienų).

Aukštojo mokslo institucijų darbuotojų mobilumas vykdomas organizuojant viešus konkursus Erasmus+ programos dėstymo ir mokymosi vizitams pagal patvirtintus atrankos kriterijus ir konkurso vykdymo tvarką. Nesant konkursams galima vykdyti individualią atranką remiantis patvirtintų dėstymo/darbo programų turiniu.

Pirmenybė teikiama:

 1. Konkretiems asmenims, kurie dalyvauja einamaisiais metais pirmą kartą.
 2. Parengtai naujai medžiagai, kuri svarbi akademiniam padaliniui bei studijų programai.
 3. Jei vizito metu yra išplečiami arba stiprinami ryšiai ir parengiami bendradarbiavimo projektai.

Erasmus+ personalo stažuočių dokumentų formos

Erasmus+ mokymosi programa

Erasmus+ patvirtinimas apie išbūtą laikotarpį

Naudinga informacija

NAUDINGOS NUORODOS

Švietimo mainų paramos fondas
www.smpf.lt

EK puslapis:
http://ec.europa.eu/education/

Valstybinio mokslo ir studijų fondo svetainė (paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis ir susitarimus):
http://www.vsf.lt/

Erasmus+ praktikos pasiūlymai
http://erasmusintern.org/

Europos sveikatos draudimo kortelė
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=lt

Tarptautiniai pavedimai
www.paypal.com
https://transfergo.com/lt

Skrydžių paieška
http://www.kayak.com/

Keliaujantiems
http://www.booking.com/

Apsikeitimo svetingumu tinklas
https://www.couchsurfing.org/

 

ATSILIEPIMAI APIE ERASMUS+ STUDIJAS

Apie studijas Ispanijoje pagal Erasmus+ mainų programą

Apie studijas Vokietijoje pagal Erasmus+ mainų programą

Apie studijas Slovakijoje pagal Erasmus mainų programą

Apie studijas Lenkijoje pagal Erasmus mainų programą

Apie studijas Suomijoje pagal Erasmus mainų programą

 

Erasmus+ partnerinės mokyklos

 

Šalis Aukštojo mokslo institucija Studijų kryptys
Belgija VIVES Verslas ir vadyba
Belgija HAUTE ECOLE DE LA PROVINCE DE LIEGE Verslas ir vadyba
Bulgarija VARNA UNIVERSITY OF MANAGEMENT Verslas ir administravimas
Bulgarija ANGEL KANCHEV UNIVERSITY OF RUSE Verslas ir administravimas
Čekija MASARYK UNIVERSITY Teisė
D. Britanija KINGSTON UNIVERSITY LONDON Akademinio personalo mobilumas
D. Britanija UNIVERSITTY OF THE HIGHLANDS AND ISLANDS Komunikacija, verslas ir ekonomika, politinė komunikacija, teisė, kūrybinės industrijos
Danija AALBORG UNIVERSITY Akademinio personalo mobilumas
Graikija UNIVERSITY OF MACEDONIA Socialiniai mokslai
Graikija ARISTOTELE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Žurnalistika
Ispanija UNIVERSITY OF CASTILLA-LA MANCHA Teisė
Ispanija UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI Žurnalistika, kūrybinės industrijos
Ispanija MONDRAGON UNIVERSITY Komunikacija, kūrybinės kultūrinės industrijos
Ispanija UNIVERSITY OF VIGO Žurnalistika, viešasis administravimas
Ispanija THE UNIVERSITY OF A CORUNA Ekonomika, teisė
Ispanija TECNOCAMPUS MATARO – MARESME Verslo ir administravimas
Ispanija UPC-BARCELONA TECH Medijų studijos, kūrybinės kultūrinės industrijos
Ispanija AUTONOMOUS UNIVERSITY OF BARCELONA Medijų studijos, kūrybinės kultūrinės industrijos, teisė, žurnalistika
Ispanija UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Žurnalistika
Italija THE UNIVERSITY OF MILANO-BICOCCA, SCHOOL OF ECONOMICS Rinkodara ir pardavimų vadyba, verslas ir ekonomika
Italija UNIVERSITY OF BOLOGNA Sociologija ir kultūrologija
Italija UNIVERSITY OF CAGLIARI Komunikacija, verslas ir ekonomika, politinė komunikacija, teisė
Italija UNIVERSITY OF CATANIA Teisė, verslo administravimas, ekonomika
Italija UNIVERSITY OF PISA Kalbos
Italija UNIVERSITY OF TERAMO Teisė, žurnalistika
Italija UNIVERSITY OF FOGGIA Teisė, ekonomika
Italija UNIVERSITY OF PAVIA Teisė
Italija University of Modena and Reggio Emilia Komunikacija, verslas ir administravimas
Kroatija UNIVERSITY COLLEGE OF ECONOMICS, ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT NIKOLA ŠUBIC ZRINSKI Verslas ir vadyba
Kroatija JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK Teisė
Latvija Latvia University of Agriculture – Latvijas Komunikacija, verslas, ekonomika
Latvija RIGA TEACHER TRAINING AND EDUCATIONAL MANAGEMENT ACADEMY (RTTEMA) Verslas ir administravimas
Lenkija KUJAWY AND POMORZE UNIVERSITY IN BYDGOSZCZ Viešasis administravimas, teisė, ekonomika
Lenkija UNIVERSITY OF BUSINESS AND ADMINISTRATION IN GDYNIA Verslas ir vadyba, teisė
Lenkija UNIVERSITY OF LODZ Viešasis administravimas, sociologija ir kultūra, teisė, ekonomika
Lenkija UNIVERSITY OF FINANCE AND MANAGEMENT IN BIALYSTOK Verslas ir vadyba, viešasis administravimas
Lenkija POWISLANSKI COLLEGE IN KWIDZYN Verslas ir vadyba
Lenkija UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT Aviacijos vadyba
Nyderlandai RADBOUD UNIVERSITY NIJMEGEN Ekonomika
Nyderlandai AVANS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Verslas vadyba, kūrybinės ir kultūrinės industrijos
Nyderlandai ROTTERDAM UNIVERSITY Verslas ir vadyba, kūrybinės industrijos
Nyderlandai WINDESHEIM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Verslas ir administravimas
Norvegija VOLDA UNIVERSITY COLLEGE Komunikacija, kūrybinės kultūrinės industrijos
Portugalija UNIVERSITY OF TRÁS-OS-MONTES AND ALTO DOURO Komunikacija, verslas, ekonomika, politikos komunikacija
Portugalija UNIVERSITY OF BEIRA INTERIOR Komunikacija, verslas, ekonomika, politikos komunikacija, teisė
Portugalija POLYTECHNIC INSTITUTE OF CAVADO AND EVE Verslas, ekonomika, teisė
Portugalija ESAD – COLLEGE OF ARTS AND DESIGN Mados studijos, kūrybinės kultūrinės industrijos
Prancūzija ICES Teisė, politikos mokslai
Prancūzija UNIVERSITY OF POITIERS, FACULTY OF ECONOMICS Komunikacija, verslas ir ekonomika, politinė komunikacija, teisė, ekonomika
Prancūzija UNIVERSITY MICHEL DE MONTAIGNE BORDEAUX 3 Komunikacija, kūrybinės kultūrinės industrijos
Prancūzija IDRAC LYON Verslas ir vadyba, sociologija ir kultūra, ekonomika
Rumunija POLITEHNICA UNIVERSITY OF TIMISOARA Žurnalistika
Slovakija COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA Verslas ir vadyba, ekonomika, viešasis administravimas, politikos mokslai, teisė
Slovėnija SCHOOL OF ADVANCED SOCIAL STUDIES Verslas ir vadyba, sociologija ir kultūra, politikos mokslai, medijų studijos
Suomija SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Verslas ir vadyba
Suomija SEINAJOKI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Viešasis administravimas, sociologija ir kultūra, teisė, ekonomika, verslo administravimas
Turkija ADNAN MENDERES UNIVERSITY Verslas ir vadyba, sociologija ir kultūra, viešasis administravimas, ekonomika
Turkija YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY Užsienio kalbų studijos
Turkija HASAN KALYONCU UNIVERSITESI Verslas ir vadyba
Turkija SAKARYA UNIVERSITY Teisė
Turkija ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY Teisė, mados studijos, turizmas, verslo vadyba, vizualinių komunikacijų dizainas, aviacijos vadyba
Turkija ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY Teisė, vadyba, kūrybinės ir kultūrinės industrijos
Turkija ISTANBUL KULTUR UNIVERSITY Akademinio personalo mobilumas
Turkija YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY Teisė, verslo administravimas
Turkija NISANTASI UNIVERSITY Socialiniai mokslai, verslo administravimas
Turkija UNIVERSITY OF TURKISH AERONAUTICAL ASSOCIATION Verslas ir vadyba, aviacijos vadyba
Turkija EGE UNIVERSITY Žurnalistika, kūrybinės ir kultūrinės industrijos
Turkija FATIH SULTAN MEHMET VAKIF UNIVERSITY Teisė
Turkija Mehmet Akif Ersoy University Verslo vadyba
Vengrija KAROLI GASPAR UNIVERSITY OF THE REFORMED CHURCH IN HUNGARY Teisė
Vengrija SZENT ISTVAN UNIVERSITY Verslas ir vadyba
Vokietija HOCHSCHULE WISMAR UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Verslas ir vadyba, sociologija ir kultūra, teisė, ekonomika
Vokietija UNIVERSITY OF WUERZBURG Verslas ir vadyba, ekonomika, politikos mokslai, kūrybinės industrijos
Vokietija BADEN-WUERTTEMBERG COOPERATIVE STATE UNIVERSITY Verslas ir vadyba
Vokietija SCHMALKALDEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Verslas ir vadyba, ekonomika, teisė
Vokietija STUTTGART MEDIA UNIVERSITY Žurnalistika, kūrybinės industrijos
Vokietija DEGGENDORF INSTITUTE OF TECHNOLOGY Verslas ir vadyba, sociologija ir kultūra, ekonomika

 

Atsiliepimai

TUGBA SEVIMOGLU (Teisė, KIRIKKALE universitetas,Turkija)
Pagal Erasmus+ programą studijavo
Kazimiero Simonavičiaus universitete
Esu paskutinio kurso teisės studijų programos studentė. KSU yra man pirmas universitetas Europoje, kuriame studijuoju. Tai, kad KSU yra nedidelis universitetas, man yra labai didelis privalumas. Visi savi, draugiški, svetingi. Džiaugiuosi būdama čia. Ačiū už viską!

OSMAN BUGRA BEYDOGAN (Teisė, KIRIKKALE universitetas,Turkija)
Pagal Erasmus+ programą studijavo
Kazimiero Simonavičiaus universitete
Esu iš teisininkų šeimos, todėl esu būsimas teisės studijų programos absolventas. Labai patinka KSU Teisės fakultetas ir jo verslo teisės akcentavimas. Čia sutikau daug naujų žmonių,aAdministracija ir dėstytojai draugiški, paslaugūs, o svarbiausia kompetentingi savo srities žinovai.

SILVIJA NARUŠYTĖ (Kūrybinės ir kultūrinės industrijos, 2 kursas)
Pagal Erasmus+ programą studijavo
Tecnocampus universitete (Ispanija)
Vos atvykusi ir susipažinusi su būsima mokymosi aplinka, jaučiausi maloniai nustebinta dėl kelių priežasčių. Nors Mataro miestas palyginti nedidelis, tačiau gali pasigirti puikiu universiteto centru ir technologijų parku – Tecnocampus. Šis universitetas studentams siūlo ne tik modernias patalpas, puikią video/audio įrangą, patrauklias studentų poilsio zonas, biblioteką, bet taip pat ir galimybę įgyvendinti savo idėjas bei kurti verslus. Žinoma, būtų per daug gerai, jei viskas būtų tobula. Nedidelį nusivylimą sukėlė žinia, kad kai kurioms paskaitoms teks ruoštis savarankiškai. Kaip bebūtų keista, dauguma studentų Ispanijoje (ar bent jau šiame regione) vis dar labai mažai kalba angliškai, tad net ir tie dėstytojai, kurie puikiai moka kelias kalbas, priversti paskaitas vesti katalonų kalba. Vis dėlto nusivilti neteko, nes užduočių bei mokymosi medžiagos tikrai pakanka. Be to, paskaitos, kurios visgi vyksta angliškai, labai džiugina ir stebina puikiais dėstymo metodais. Kol kas džiaugiuosi galimybe būti čia ir plėsti savo žinias bei akiratį.

JŪRATĖ ŠEPETYTĖ ir LAURA BARTUSEVIČIŪTĖ (Kūrybinės ir kultūrinės industrijos, 2 kursas)
Pagal Erasmus+ programą studijavo Voldos universitete
(Norvegija)
Pirmieji žodžiai, kuriuos pasakėm atvykusios čia: „Niekada negalvojau, kad gyvensiu atviruke“. Ir iš tikrųjų, nėra tinkamų žodžių išreikšti, kokios dėkingos esam ir kaip džiugu, kad tokia mainų programa, kaip ERASMUS, apskritai egzistuoja. Voldos universitete pasirinkome studijuoti vizualią ir verslo komunikacijas, todėl gan nemažą žinių „bagažą“ atsivežėme jau iš pirmo kurso, kurias sukaupėme studijuodamos Kazimiero Simonavičiaus universitete. Pastebėjome, kad kartais norvegai linkę dėstyti net savaime suprantamus dalykus, kas skiriasi nuo mūsų mokymo sistemos. Nėra jokio spaudimo, dėstytojai neskuba, todėl per paskaitą būna net keletą pertraukų, todėl mums įpratusioms prie greitesnio gyvenimo ritmo, norėtųsi viską daryti greičiau. Tačiau paskaita visada baigiasi laiku, mat norvegams poilsis šventas dalykas – vėliau jų laukia gamta ir kita aktyvi veikla, dažniausiai susijusi su sportu: kopimas į kalnus, žiemą – slidinėjimas. Taip pat neatrodo, kad tarp studentų būtų konkurencija, visi siekia nebent aplenkt save, būti geresniais nei buvo vakar. Pats universitetas taip pat labai modernus, su studento kortele galime į jį patekti visomis dienomis, net ir sekmadieniais, bet kuriuo paros metu. Todėl jei bendrabučio kaimynai trukdo mokytis – visada turi kitą išeitį!

OTILIJA KARMAZAITĖ (Verslo vadyba, 4 kursas)
Pagal Erasmus+ programą studijavo
Viurcburgo universitete (Vokietija)
Viurcburgas sužavėjo savo grožiu, nors šis miestas ir nedidelis, tačiau tikrai turi ką parodyti. Didžiausią įspūdį paliko „Residenz“ rūmai, visų šventųjų tiltas ir tvirtovė ant kalno su pribloškiančia panorama pačiame miesto centre. Viurcburgas taip pat garsėja savo vynu, todėl vieną saulėtą penktadienio popietę su visais Erasmus studentais ėjom pasivaikščioti po vynuogynus. Viurcburgas yra Vokietijos vidury, dėl to labai patogu keliauti. Su draugais jau aplankėme Berlyną, o greitu metu tikimės pamatyti ir kitus Vokietijos miestus.

Kaip ir tikėjausi Viurcburgo universitete studijos yra labai įdomios, bet intensyvios. Todėl tenka išties paplušėti. Pastebėjau labai įdomų skirtumą tarp KSU ir Viurcburgo universiteto, kad čia, kaip ir visoje Bavarijoje, nėra jokių tarpinių darbų, atsiskaitymų, tik egzaminas, kuriam yra labai svarbu tinkamai pasiruošti.

MARGARITA MOŽENA PETRUŠINA (Teisė, 4 kursas)
Pagal Erasmus+ programą studijavo
Lodzės universitete (Lenkija)
Lodzės universitete akademinis gyvenimas verda. Universitetas organizuoja daug kelionių, pramogų ir seminarų orientuotų į atvykusius Erasmus studentus, bando sudominti ir integruoti į visus projektus ir užsiėmimus. Tikrai daug laiko ir dėmesio yra skiriama užsienio studentams, visais įmanomais būdais stengiamasi jiems padėti, patarti ir nukreipti tinkama linkme. Man asmeniškai teko susidurti su lenkų paslaugumu ir entuziazmu. Persikėlus iš mažo, jaukaus Kazimiero Simonavičiaus universiteto pradžioje man buvo sunku susiorientuoti tarp daugybės fakultetų, auditorijų ir plataus siūlomų mokomųjų dalykų sąrašo. Paskaitos anglų kalba sukelia sunkumų, bet kartu ir motyvuoja mokytis intensyviau, kad pagerėtų anglų kalbos žinios. Esu labai patenkinta studijų kokybe ir dėstymo metodais.

 

 

 

 

 

 

 

A Study Guide  for International Students

erasmus-charter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erasmus Magistrantūros studijos Ekonomikos magistras Komunikacija Vadybos bakalauras Magistro studijos Bakalauro studijos Kūrybinės industrijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Modernus universitetas Verslo sociologija Verslumas ir vadyba Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Rektorius Arūnas Augustinaitis Ateities universitetas Pramogų ir turizmo industrijos Vadyba Sociologijos bakalauras Mados industrija Komunikacijos bakalauras Interneto inžinerija Tarptautinė teisė Kur stoti Modernus universitetas Teisės magistras Studentų atstovybė tarptautiškumas