Verslo vadyba

Informacija apie Verslo vadyba studijų programą AIKOS sistemoje aikos-logo

vv

Dalyko srities ap=valgaKarjeros galimybėsProgramos turinys
ReikalavimaiStudijų kainaDėstytojaiSusisiekite

Dalyko srities apžvalga

DALYKO SRITIES APŽVALGA

Verslo vadyba (lietuvių k.), verslo bakalauras
Verslo vadyba (anglų k.), verslo bakalauras

Nuolatinės (sesijinės) studijos – 3,5 metai

Programa skirta vadybinių ir verslumo gabumų turinčiam bei norinčiam juos lavinti, inovacijomis besidominčiam studentui, siejančiam savo ateitį su verslo, vadybos, finansų ar rinkodaros sritimis. Praktika rodo, kad šio sritys neišvengiamai persipina, o jose dirbantys asmenys, norėdami neatsilikti nuo stipriai kintančios aplinkos, privalo turėti supratimą, išmanymą ir įgūdžių visose srityse. Ši programa integruoja verslo ir jo vadybos mokslų sritis, remiasi teorija ir tiesiogine šiandieninės verslo praktikos integracija, todėl ją baigę absolventai turės reikiamas žinias ir įgūdžius konkuruoti darbo rinkoje.

Verslo vadybos studijų programos paskirtis – lavinti studentų gebėjimus formuoti verslo strategiją, kelti tikslus, plėtoti kūrybines, komercines bei vadybines idėjas ir jas įgyvendinti. Studijuodami šioje studijų programoje studentai įgis vadybos, ekonomikos, verslo, finansų žinių, išmanys tyrimų ir analizės metodus, gebės priimti sudėtingus verslo sprendimus.

Verslo vadybos pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programos pagrindinis tikslas – rengti profesionalius verslo vadybos specialistus, gebančius prisitaikyti prie verslo aplinkos ir technologinių pokyčių, besikeičiančių darbo rinkos reikalavimų bei racionaliai ir efektyviai panaudojant išteklius kurti pridėtinę vertę. Ugdyti kūrybingą, verslią ir socialiai atsakingą asmenybę sugebančią racionaliai vertinti rizikas ir savo gebėjimus bei, naudojantis rinkos teikiamomis galimybėmis, kurti savo ateitį besikeičiančiame pasaulyje. Jų galutinis tikslas būtų savarankiškas verslas, verslo partnerystė ir investavimas, tolesnės studijos (magistrantūroje, doktorantūroje).

Verslo vadybos studijų programa siekiama integralių studijų proceso rezultatų, kurie apjungs studentų įgyjamas bendrąsias ir specialiąsias žinias ir supratimą bei jų taikymo gebėjimus, įskaitant gebėjimus priimti sprendimus, komunikuoti ir mokytis. Programos kūrėjai ir dėstytojai siekia, kad studijų rezultatai apimtų šiuolaikines sąvokas ir mokslines žinias, naujausias verslumo, kūrybingumo, inovatyvumo, socialinės atsakomybės, globalizacijos bei tvarios plėtros koncepcijas, akcentuojant horizontalius, visus studijų dalykus persmelkiančius verslumo, kūrybingumo ir inovatyvumo gebėjimus, specialius naujų organizacijų vadybos idėjų, projektų, produktų ir paslaugų kūrimo ir įgyvendinimo, verslo plėtros, inovacijų vadybos ir komercializacijos proceso vadybos gebėjimus, bendruosius daugiadalykinius analitinio, kritinio mąstymo, nuolatinio savarankiško mokymosi, adaptacinius, multikultūrinės komunikacijos gebėjimus.

Programą įgyvendinsiantis dėstytojai siekia formuoti verslo vadybos kultūrą ir suteikti integralų išsilavinimą verslo vadybos srityje apimantį du svarbiausius žinių ir kompetencijų tipus: žinias „apie verslo vadybą“ bei praktines verslo vadybos kompetencijas (angl. „how-to“).

Verslo vadybos studijos suteikia reikiamas žinias ir kompetencijas, išlavina verslumą, kūrybingumą ir inovatyvumą, bei suteikia pasitikėjimą savimi, kurie leidžia jiems būti visaverčiais darbo rinkos dalyviais ir dirbti įvairiuose verslo sektoriuose veikiančiose verslo įmonėse, viešojo sektoriaus įstaigose ir organizacijose, nevyriausybinėse organizacijose, kūrybinėse ir kultūrinėse iniciatyvose ir pan. Šios studijų programos absolventai įgyja žinių ir kompetencijų vadybos, ekonomikos, verslo, finansų, tyrimų ir analizės metodų taikyme, geba nuspėti žmonių poreikius, todėl galės lengvai įsidarbinti verslo bei kitose su juo susijusiose srityse.

Karjeros galimybės

KARJEROS GALIMYBĖS

Verslo vadybos studijos suteikia žinias ir kompetencijas, plėtoti verslo įmones, joms vadovauti, kurti naujus produktus ar paslaugas, diegti inovacijas. Studijų programoje studentui suteikiama galimybė rinktis iš alternatyviai siūlomų studijų dalykų leidžia geriau prisitaikyti prie jo siekiamos karjeros planų ir padeda įgyti gilesnių žinių jam labiau aktualioje srityje, pavyzdžiui įmonės finansų valdyme ar marketingo veikloje. Programoje ryškus verslumo aspektas, o tai lavina jaunų žmonių kūrybingumą ir inovatyvumą bei suteikia pasitikėjimo savimi, kuris leidžia jiems būti visaverčiais darbo rinkos dalyviais bei dirbti įvairiuose verslo sektoriuose, veikiančiose verslo įmonėse, viešojo sektoriaus įstaigose ir organizacijose, nevyriausybinėse organizacijose, taip pat kurti naujas įmones, organizacijas ir projektus, produktus, paslaugas ir iniciatyvas. Baigę Verslo vadybos bakalauro studijų programą absolventai galės tęsti studijas verslo ir kitų socialinių mokslų krypčių antrosios pakopos studijose.

Baigę Verslo vadybos programą absolventai galės dirbti įvairiose verslo sektoriaus šakose vadybininkais, vidutinės grandies vadovais, vykdomaisiais vadovais, vadovo asistentais, kurti verslo įmones, užsiimti ekspertine veikla marketingo ar finansų srityse, užsiimti projektine veikla, tęsti studijas magistrantūroje.

Programos turinys

PROGRAMOS TURINYS

Studijuojami dalykai
Anglų kalba
Apskaita
Baigiamasis darbas
Bendravimo psichologija
El. verslas
Finansų valdymas
Įmonės ekonomika
Įmonių finansai
Informacijos ir komunikacijos technologijos
Inovacijų vadyba
Makroekonomika
Marketingas
Marketingo tyrimai
Mikroekonomika
Organizacijų vadyba
Profesinė praktika
Statistika
Strateginis valdymas
Taikomoji matematika
Teisės pagrindai
Vadybos informacinės sistemos
Vadybos istorija ir teorija
Verslo etika
Verslo komunikacija
Verslo sprendimai ir analizė
Verslumas (antreprenerystė)
Žmogiškųjų išteklių vadyba

Pasirenkamieji dalykai
Filosofija
Finansinis auditas
Integruota marketingo komunikacija
Kaštų apskaita ir analizė
Logika
Pardavimų valdymas
Politologija
Reklamos psichologija
Sociologija
Tarptautinės finansų rinkos
Tarptautinis marketingas
Valdymo apskaita
Vartotojų elgsena
Verslo rizikos valdymas

Profesinei praktikai skiriamas išskirtinis dėmesys – šios praktikos metu būsimieji bakalaurai įgyja ne tik profesinių verslo vadybos žinių, bet geba integruoti teorines konceptualias programos metu įgytas žinias. Kad studentai įgytų daugiau ir visapusiškesnių žinių, praktika skirstoma į dvi dalis. Pirmoji praktikos dalis labiau orientuojasi į pažintinius aspektus, o antroji dalis skirta žinių taikymui, savo idėjų kūrimui bei integracijai į verslo procesus, taip pat medžiagos studentų baigiamajam darbui rengti rinkimui. Praktikos organizavimo tikslas – sudaryti studentams sąlygas tiesiogiai dalyvauti įvairiose vykdomose veiklose, siūlyti savo idėjas ir jas įgyvendinti, sulaukti konsultacinės pagalbos iš praktikos vadovų, pasirenkant praktikos vietą bei rengiant akademinę praktikos užduotį. Vadovas universitete padeda studentui suformuluoti akademinę praktikos užduotį, pasirinkti tinkamiausią jos įgyvendinimo sritį, o vėliau vykstančių praktikos seminarų metu padeda studentui spręsti praktikos metu kylančias problemas, stebi ir vertina studento pažangą atliekant jam paskirtą užduotį. Kazimiero Simonavičiaus universitetas turi plačią socialinių partnerių bazę, kuri padės rasti tinkamas vietas studentų praktikai atlikti. Praktikos vadovai stengsis užtikrinti reikiamą studento pasirengimą įsilieti į verslo vadybos veiklas, siekiant pagrindinio praktikos tikslo – įgyti praktinių ir teorinių žinių, kurios lavintų darbo rinkai reikiamus įgūdžius.

Ypatingas dėmesys skiriamas baigiamųjų darbų rengimui. Baigiamiesiems darbams keliami reikalavimai, kurie atskleistų įgytų kompetencijų visumą. Svarbu pabrėžti, kad baigiamaisiais darbais siekiama išskirtinio originalumo ir mokslinio pagrindimo skirtinguose kontekstuose, taip pat holistinės kompetencijų integracijos bei kuo didesnio taikomojo (inovacinio) potencialo. Vienas iš baigiamųjų darbų vertinimo kriterijų – santykis su praktika ir ryšys su socialiniais bei verslo partneriais, kuris susiformuoja profesinės praktikos metu. Baigiamųjų darbų rengimui bei profesinei praktikai vykdyti ypač vertingą platformą suteikia universiteto socialinių partnerių bazė.

Reikalavimai

REIKALAVIMAI

Stojančiajam į Verslo vadybos bakalauro studijų programą specialiųjų reikalavimų nėra. Stojantysis privalo turėti vidurinės mokyklos baigimo atestatą ir vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas. Stojant reikalingi šių dalykų egzaminų įvertinimai arba metinis pažymys:

Mokomieji dalykai Svertinis koeficientas Pažymio tipas
Matematika

0,4

Brandos egzamino įvertinimas
Istorija

0,2

Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,2

Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

STUDIJŲ KAINA

 

Nuolatinės (sesijinės) studijos – 1425 EUR už semestrą (studijos trunka 3,5 metų)

Informaciją apie stipendijas, finansavimo galimybes rasite čia.

Dėstytojai

DĖSTYTOJAI

Dėstytojų sąrašas susideda iš vadybos ir administravimo krypties mokslininkų; iš verslo vadybos sritis tiriančių ir plėtojančių mokslininkų, tyrėjų, specialistų ir praktikų (verslininkų-antreprenerių, inovacijų vadybos praktikų, ilgametę tarptautinio verslo plėtros patirtį turinčių specialistų) bei bendrąsias šiuolaikines kompetencijas lavinančių dalykų dėstytojų.

Studijų programos vadovė doc. dr. Austė Kiškienė – aukštos kvalifikacijos vadybos ir administravimo, verslumo ir inovacijų sričių tyrėja, kuri yra paskelbusi 10 mokslo darbų recenzuojamuose moksliniuose žurnaluose ir knygose, stažuojasi užsienio universitetuose, aktyviai dalyvauja mokslinių tyrimų projektuose (daugiau nei 15), nuolatos skaito pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose, aktyviai dalyvauja praktiniuose projektuose.

Visi dėstytojai yra aktyvūs ir produktyvūs mokslininkai arba verslo praktikai, kurių kompetencija yra tinkama Verslo vadybos bakalauro programai.

Susisiekite

Klauskite apie priėmimą KSU Studijų plėtros skyriaus direktorės Agnės Bružaitės

El. p.: priemimas@ksu.lt, tel. (8 5) 213 5172.

 

KONTAKTAI

J. Basanavičiaus g. 29A, Vilnius

Tel.: (8 5) 213 5172

Mob.: 8 618 08 894, 8 655 44 387

El. p. nuolatinis@ksu.lt; istestinis@ksu.lt

Verslo vadyba Verslumas Ekonomikos magistras Komunikacija Vadybos bakalauras Magistro studijos Bakalauro studijos Kūrybinės industrijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Modernus universitetas Verslo sociologija Verslumas ir vadyba Antreprenerystė Rektorius Arūnas Augustinaitis Ateities universitetas Pramogų ir turizmo industrijos Vadyba Sociologijos bakalauras Mados industrija Komunikacijos bakalauras Tarptautinė teisė Kur stoti Modernus universitetas Teisės magistras Studentų atstovybė Lietuvos studento pažymėjimas Svajonių universitetas