Verslo sociologija

Informacija apie Verslo sociologija studijų programą AIKOS sistemoje aikos-logo

vs

 

Dalyko srities ap=valgaKarjeros galimybėsProgramos turinys
ReikalavimaiStudijų kainaDėstytojaiSusisiekite

Dalyko srities apžvalga

DALYKO SRITIES APŽVALGA

Verslo sociologija (lietuvių k.), taikomosios sociologijos bakalauras
Verslo sociologija (anglų k.), taikomosios sociologijos bakalauras 

Nuolatinės studijos – 3,5 metai

Verslo sociologijos studijos – tai nauja Lietuvoje studijų programa, skirta rengti specialistus, gebančius analizuoti verslo plėtros ir inovacijų kūrimo ypatumus bei problemas, parengti bei atlikti šių problemų tyrimo projektus, apibrėžti verslo tyrimų problemas, pateikti bei įgyvendinti jų sprendimus. Tarp Lietuvoje vykdomų bakalauro studijų programų nėra tokios studijų programos, kuri apimtų verslo sociologijos studijas, kartu versliniu aspektu lavintų globalų požiūrį bei pasaulinio konteksto suvokimą žinių ir kūrybos ekonomikos aplinkoje. Šios programos išskirtinumas – verslinio aspekto integracija į socialinius santykius, į kultūrinį ir vertybinį žinojimą, iš kurio kyla inovacinės idėjos, nauji tarpdalykiniai metodai, sukuriantys inovacines terpes.

Verslo sociologija yra tiesiogiai susijusi su socialinių procesų dinamikos tyrimais, visuomenės verslumo skatinimu, kuris yra naujosios ekonomikos atmaina ir įtraukimas į integracinės ekonomikos struktūrą, kuri yra būtina prielaida naujųjų verslų plėtrai ir jų skirčiai nuo pramoninio  verslo modelio. Informacijos, žinių,  kultūrinių (ir multikultūrinių) terpių plėtra, valdymas ir technologinė skvarba į visus socialinius ekonominius procesus leidžia sukurti globalias perspektyvių produktų rinkas, kurios grindžiamos sudėtingais komunikaciniais tinklais, socialinėmis medijomis ir tarptautiniais kūrybinių inovacijų komercializavimo mechanizmais.

Verslo sociologijos objektas yra verslo organizacijos, klasteriai, žinių ir mokslieji regionai (mikro lygmenyje) ir verslo bei vadybos aplinka, viešoji ekonomika (makro lygmenyje). Abu šie lygiai apjungia ekonomines, kultūrines sistemas globaliame kontekste, neatsiejamame nuo demografinių pokyčių, etninių interesų, technologinių inovacijų, gamintojų ir vartotojų vaidmenų, besikeičiančios valdžios ir politinių interesų kaitos. Verslo sociologija yra taikomojo pobūdžio kalbant apie šiuolaikinį socialinių struktūrų ir verslo vadybos procesų suvokimą ir įtraukimą į kasdienes verslo veiklas.

Verslo sociologijos bakalauro studijų paskirtis – rengti verslo specialistus, gebančius spręsti inovacinės žinių ekonomikos keliamus uždavinius ir iššūkius bei prisidėti prie Lietuvos ir Europos ekonominės plėtros tikslų, numatytų Europos ekonomikos augimo strategijoje bei Lietuvos valstybės pažangos strategijoje, įgyvendinimo. Studijų metu bus formuojamos šiuolaikiškos daugiadalykinės, integralios sociologinės kompetencijos, visuose studijų programos dalykuose akcentuojant inovatyvumo, kūrybingumo, klasikinių ir naujųjų tyrimų metodų gebėjimus bei šiuolaikinį požiūrį į verslo sociologiją kaip naujųjų ekonomikų pridėtinės vertės kūrimo įrankį. Studentai įgis mokslinį pagrindą esamoms verslo sociologijos problemoms identifikuoti, tirti ir spręsti bei modernius sociologinius gebėjimus, leisiančius adaptuotis prie nuolat kintančios aplinkos ir būti visaverčiais naujosios ekonomikos dalyviais. Teikiamos programos siekis – rengti sociologijos specialistus, gebančius spręsti verslios, kūrybingos, inovacijų visuomenės plėtotės uždavinius, kurie suformuoti aukščiau išvardytuose strateginiuose dokumentuose, dalyvauti strateginių išteklių prognozavimo, politikos formavimo, valstybės, ministerijų, nevyriausybinių organizacijų, verslo tyrimų procesuose. Sprendžiant numatytus uždavinius yra reikalingos veiksmingos šiuolaikiškos sociologijos kompetencijos, ugdančios progresyvią, inovatyvią, verslią asmenybę integraliomis daugiadalykio žinojimo formomis, siekiančios technologinio, pasaulėžiūrinio darnumo bei tiriamųjų kompetencijų didinimo kintančiose globaliose rinkose. Studijų metu formuojamos kompetencijos turi potencialą sociologiškai perteikti teorinį žinojimą, versliškai integruoti socialinius kontekstus ir sukurti pažintinių, praktinių ir perkeliamųjų gebėjimų darnios plėtros pagrindą.

Vienas iš svarbiausių Verslo sociologijos studijų programos uždavinių – suteikti specialistui instrumentarijų, kurio pagalba būtų plėtojamas mokslinis analitinis požiūris, konteksto išmanymas ir nestandartinis mąstymas, įžvalgi prieiga prie tiriamos problemos ir kokybiškas bei efektyvus tos problemos sprendimo būdas, padėsiantis veiksmingai atlikti praktinį darbą įvairialypėse verslo aplinkose. Programą vykdysiantis universitetas ir mokslinis pedagoginis personalas sieks, kad studentų, o vėliau absolventų, kompleksinės žinios leistų moksliškai analizuoti situaciją ir ją sieti su dinamiškai kintančia aplinka, bendruomenių veikla, visuomeniniais santykiais, iškylančiomis naujomis vertybėmis, tokiomis kaip kūrybingi ir inovatyvūs verslo sprendimai, visuomenės įtinklinimas, tradicinių informacinių išteklių keitimas į virtualius, ne į procesą, o į rezultatą orientuotos profesinės veiklos.

Verslo sociologijos studijų programa skirta plėtoti Lietuvoje tarptautinio lygio verslo sociologijos kompetencijas ir verslo sociologijos kultūrą kaip sudėtinę kūrybos, kultūros ir žinių ekonomikos dalį. Programa skirta rengti specialistus, gebančius analizuoti verslo plėtros ir inovacijų kūrimo ypatumus bei problemas, parengti bei atlikti šių problemų tyrimo projektus, apibrėžti verslo tyrimų problemas, pateikti bei įgyvendinti jų sprendimus.

Programą vykdantis universitetas ir mokslinis pedagoginis personalas siekia, kad studentų, o vėliau absolventų, kompleksinės žinios leistų moksliškai analizuoti situaciją ir ją sieti su dinamiškai kintančia aplinka, bendruomenių veikla, visuomeniniais santykiais, iškylančiomis naujomis vertybėmis, tokiomis kaip kūrybingi ir inovatyvūs sprendimai, visuomenės įtinklinimas, tradicinių informacinių išteklių keitimas į virtualius, ne į procesą, o į rezultatą orientuotos profesinės veiklos.

Karjeros galimybės

KARJEROS GALIMYBĖS

Verslo sociologijos studijų programos bakalaurai gali tęsti studijas sociologijos ir kitų socialinių mokslų krypčių antrosios pakopos studijose.

Prognozuojama, kad Verslo sociologijos studijų programos absolventų įsidarbinimo galimybės, kurios ir šiuo metu yra didelės, ateityje dar augs, nes yra priklausomos nuo valstybės prioritetinės krypties, Europos Sąjungos šalių tendencijų ir Vakarų šalių paskutiniojo dešimtmečio verslo sociologų įsidarbinimo barometro. Šios sociologijos studijos atveria naujus požiūrius į integruotoje ekonomikoje kuriamą pridėtinę vertę, kuri reikšmingiausia šiuo metu yra naujųjų verslų bei naujomis formomis iškylančiose strateginių išteklių prognozavimo, tinklų ir klasterių analizavimo, žinių ir moksliųjų regionų kūrimo, socialinio verslo plėtros, naujųjų medijų, socialinių tinklų, virtualių verslų, interaktyvių aplikacijų, marketingo, skaitmeninio turinio gamybos industrijose. Neabejotina, kad studijų metu įgytos kompetencijos leis dinamiškai reaguoti į kintančius postmoderniosios visuomenės poreikius, formuoti inovatyvių produktų ir paslaugų pasiūlą bei integruoti turimas žinias į tradicines industrijas ar tradicinius verslus. Tarpdalykiniai verslo sociologijos įgūdžiai reikalingi darbui nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose, nevyriausybinėse ir kitose, pavyzdžiui, virtualiose (globalių tinklų) organizacijose. Verslo sociologai gali dirbti organizacijų analitikais, strategais, įmonių socialinių ir socialinės atsakomybės projektų vadovais, procesų, analizės, pokyčių, žmogiškųjų išteklių ir tarptautinių ryšių ir plėtros konsultantais. Šios sociologijos studijos atveria naujus požiūrius į verslo kuriamą pridėtinę vertę, kuri reikšmingiausia šiuo metu yra ir nusistovėjusiose industrijose, ir naujai iškylančiose socialinio verslo, viešosios ekonomikos, tinklų ir klasterių, žinių ir moksliųjų regionų sektoriuose, kur viskas remiasi socialinių santykių perkūrimu ir suverslinimu bei naujomis formomis pasireiškiančiose naujųjų medijų, socialinių tinklų, virtualių verslų, interaktyvių aplikacijų, skaitmeninio turinio gamybos industrijose. Atsižvelgiant į pasaulinės rinkos poreikį, analizuojant paskutiniųjų metų ES ir JAV darbo rinkos tendencijas, studijų metu įgytos kompetencijos leis dinamiškai reaguoti į kintančius postmoderniosios visuomenės poreikius, formuoti inovatyvių produktų ir paslaugų pasiūlą bei integruoti turimas žinias į tradicines industrijas. Inovatyvaus verslo sritys, šių sričių veiklų kooperacijos bei integracijos su tradiciniais verslais yra būsimos Verslo sociologijos studijų programos absolventų bei specialistų darbo vietos.

Glaudus bendradarbiavimas su Lietuvos socialinių tyrimų centru, Darbo ir socialinių tyrimų institutu, Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų, Kūrybinių industrijų studentų asociacijomis, Žinių ekonomikos forumu, Saulėtekio slėnio, Šiaurės miestelio technologijų parko verslo partneriais leidžia plėtoti profesinius, verslo ir mokslinius universiteto absolventų ryšius.

Programos turinys

PROGRAMOS TURINYS

Studijuojami dalykai
Anglų kalba
Baigiamasis darbas
Darbo sociologija
E verslo paslaugos
Ekonomikos teorija
Ekonominė sociologija
Filosofija
Finansai
Įmonių socialinė atsakomybė
Kiekybiniai tyrimų metodai
Kokybiniai tyrimų metodai
Kūrybos ekonomika
Logika
Marketingo tyrimai
Modernieji tyrimų metodai
Organizacijų sociologija
Politikos sociologija
Profesinė praktika
Rinkos sociologija
Rinkos sociologija
Socialinė psichologija
Socialinė stratifikacija
Socialinių medijų komunikacija
Socialinių tyrimų metodologija ir metodika
Sociologijos IT
Sociologijos teorija
Sociologinis modeliavimas
Sociologinių tyrimų projektas
Tarpkultūrinė verslo komunikacija
Verslo ir vadybos teorijos
Žinių vadyba

Pasirenkamieji dalykai
Konsultuojamasis ugdymas
Kūrybinės gyvensenos komunikacija
Organizacijų elgsena
Publikacijų tyrimai
Strateginis modeliavimas
Verslo komunikacija
Verslumo etika
Žurnalistika

Profesinei praktikai skiriamas išskirtinis dėmesys – šios praktikos metu būsimieji bakalaurai įgyja ne tik profesinių verslo sociologijos žinių, bet geba integruoti teorines konceptualias programos metu įgytas žinias į šalies ūkio plėtros gerinimo procesus, pridėtinės vertės kūrimą tiek organizacijų, tiek valstybiniu mastu. Praktikos metu studentai bus integruojami į  universiteto veiklas, į visuomenine arba komercine veikla užsiimančias organizacijas. Praktikos organizavimo tikslas – sudaryti studentams sąlygas tiesiogiai dalyvauti įvairiose vykdomose veiklose, siūlyti savo idėjas ir jas įgyvendinti, sulaukti konsultacinės pagalbos iš praktikos vadovų, pasirenkant praktikos vietą bei rengiant akademinę praktikos užduotį. Kazimiero Simonavičiaus universitetas turi plačią sociologijos specialistų partnerių bazę, aktyviausi socialiniai partneriai – Lietuvos socialinių tyrimų centras, Darbo ir socialinių tyrimų institutas, Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų, Kūrybinių industrijų studentų asociacijos, Žinių ekonomikos forumas, Saulėtekio slėnis, Šiaurės miestelio technologijų parko verslo partneriai ir kt. Partnerių tinklas leis studentams pasirinkti verslo sociologijos poreikius atstovaujančias organizacijas ir įmones iš šių sričių: sociologiniai tyrimai, marketingo tyrimai, reklamos tyrimai, tradicinė ir elektroninė leidyba, edukacinės paslaugos ir daugelis kitų. Praktikos vadovai stengiasi užtikrinti reikiamą studento pasirengimą įsilieti į sociologinių tyrimų veiklas, siekiant pagrindinio praktikos tikslo – įgyti praktinių ir teorinių žinių, kurios lavintų darbo rinkai reikiamus įgūdžius.

Ypatingas dėmesys skiriamas baigiamųjų darbų rengimui. Baigiamiesiems darbams yra keliami reikalavimai, kurie atskleistų įgytų kompetencijų visumą. Svarbu pabrėžti, kad baigiamaisiais darbais bus siekiama išskirtinio originalumo ir mokslinio pagrindimo skirtinguose kontekstuose, taip pat holistinės kompetencijų integracijos bei kuo didesnio taikomojo (inovacinio) potencialo. Baigiamojo darbo rengimas nuolatinių studijų programoje pradedamas nuo šeštojo semestro, o ištęstinių studijų programoje nuo devintojo semestro ir jungia visų dėstytų dalykų žinias, metodologijas ir teikiamus gebėjimus. Vienas iš baigiamųjų darbų vertinimo kriterijų – santykis su praktika ir ryšys su socialiniais bei verslo partneriais, kuris susiformuoja profesinės praktikos metu. Baigiamųjų darbų rengimui bei profesinei praktikai vykdyti ypač vertinga platforma yra socialinių partnerių įsitraukimas.

 

Reikalavimai

REIKALAVIMAI

Norintieji stotį į nuolatines arba ištęstines Verslo sociologijos studijas, turi turėti vidurinį išsilavinimą. Stojant reikalingi šių dalykų egzaminų įvertinimai arba metinis pažymys:

Mokomieji dalykai Svertinis koeficientas Pažymio tipas
Istorija

0,4

Brandos egzamino įvertinimas
Matematika arba Informacinės technologijos

0,2

Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,2

Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzamino įvertinimas

Daugiau informacijos apie priėmimą į KSU rasite čia.

Studijų kaina

STUDIJŲ KAINA

 

Nuolatinės studijos – 1425 EURuž semestrą (studijos trunka 3,5 metų)

Informaciją apie stipendijas, finansavimo galimybes rasite čia.

Dėstytojai

DĖSTYTOJAI

Teikiamos programos dėstytojai Kazimiero Simonavičiaus universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų katedroje vykdo tyrimus mokslo programoje „Mokslioji visuomenė ir pažangi, tvari bei integracinė ekonomika“ (vadovas – prof. dr. Arūnas Augustinaitis).

Programos dėstytojų sąrašas susideda iš sociologijos, verslo, vadybos krypties mokslininkų; iš sociologijos ir verslo sritis tiriančių ir plėtojančių mokslininkų, tyrėjų, specialistų ir praktikų (sociologų, verslininkų-antreprenerių, inovacijų vadybos praktikų) bei bendrąsias šiuolaikines kompetencijas lavinančių dalykų dėstytojų.

Studijų programos vadovas Lietuvos socialinių tyrimų centro direktorius akademikas profesorius habilituotas socialinių mokslų daktaras Arvydas Virgilijus Matulionis – aukštos kvalifikacijos sociologijos mokslininkas, kurio mokslinės veiklos kryptys apima socialinę stratifikaciją, etnosociologiją, kultūros, politikos ir švietimo sociologiją, gyvenimo stilių. A. V. Matulionis pirmasis Lietuvoje pradėjo ilgalaikius jaunimo tyrimus, paskelbė per 200 mokslo darbų recenzuojamuose moksliniuose žurnaluose ir knygose, yra daugiau kaip dvidešimties monografijų autorius ir bendraautorius, lankosi užsienio universitetuose, aktyviai dalyvauja mokslinių tyrimų projektuose, skaito pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose.

Studijų programos rengimo grupės nariai:

Liutauras Labanauskas – sociologijos mokslų dakaras, apgynęs disertaciją tema „Socialinės sanglaudos kūrimasis Lietuvoje: intelektinio kapitalo vaidmuo“, aktyvus tyrėjas, savo darbus skelbiantis mokslo žurnaluose, dalyvaujantis mokslinių tyrimų projektuose.

Rasa Levickaitė – sociologijos ir verslo vadybos magistrė, kūrybinių ir kultūrinių industrijų tyrėja, kuri vykdydama kūrybinių ir kultūrinių industrijų bei kūrybos ekonomikos mokslinius tyrimus yra paskelbusi 20 mokslo darbų tarptautinėse bazėse referuojamuose žurnaluose (įskaitant ISI Web of Science), stažuojasi užsienio universitetuose, dalyvauja projektuose, yra gavusi Lietuvos Respublikos Seimo Mokslo, švietimo ir kultūros komiteto apdovanojimą už aktyvią veiklą plėtojant Lietuvos kultūros sklaidą, Lietuvos mokslo tarybos stipendiją už akademinius pasiekimus, jos vadovaujami studentai yra pelnę aukščiausius apdovanojimus ir laimėję prizines vietas tarptautiniuose studentų kūrybinių ir kultūrinių industrijų projektuose (Groningenas, Koimbra, Tokijas, Abu Dabis).

Ramojus Reimeris – komunikacijos magistras, turintis penkerių metų renginių vadybos ir viešųjų ryšių patirties, šiuo metu dalyvaujantis Lietuvos mokslo ir studijų „slėnių“ formavime, vadybos ir viešojo administravimo tyrėjas, paskelbęs 10 mokslo darbų tarptautinėse bazėse referuojamuose žurnaluose (įskaitant ISI Web of Science), aktyviai dalyvauja mokslinėse konferencijose.

Susisiekite

Klauskite apie priėmimą KSU Studijų plėtros skyriaus direktorės Agnės Bružaitės

El. p.: priemimas@ksu.lt, tel. (8 5) 213 5172.

 

KONTAKTAI

J. Basanavičiaus g. 29A, Vilnius

Tel.: (8 5) 213 5172

Mob.: 8 618 08 894, 8 655 44 387

El. p. nuolatinis@ksu.lt; istestinis@ksu.lt

 

Verslo sociologija Sociologijos bakalauras Tarptautiškumas Verslumas Inovatyvumas Ateities universitetas Berndradarbiavimas Idėjos Tarptautinė verslo teisė Sociologiniai tyrimai Ekonomikos magistras Sociologijos bakalauras Ateities universitetasTeisės magistras Geostrategijos studijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Šiuolaikiškas mokslas Lietuvos universitetai Vadyba Politikos mokslai Inovatyvumas Verslumas Arvydas Virgilijus Matulionis komunikacijos bakalauras Kūrybinės industrijos Modernus universitetas Teisės magistras Studentų atstovybė Kazimiero Simonavičiaus universitetas