Teisė ir ekonomikos saugumas (verslo detektyvistika)

Informacija apie Teisė ir ekonomikos saugumas studijų programą AIKOS sistemoje aikos-logo
tes

Dalyko srities ap=valgaKarjeros galimybėsProgramos turinys
ReikalavimaiStudijų kainaDėstytojaiSusisiekite

Dalyko srities apžvalga

DALYKO SRITIES APŽVALGA

Teisė ir ekonominis saugumas (verslo detektyvistika), (lietuvių k.), teisės bakalauras
Teisė ir ekonominis saugumas (verslo detektyvistika), (anglų k.), teisės bakalauras

Nuolatinės (sesijinės) studijos – 3,5 metai

Teisės studijos yra neatsiejamos nuo socialinės aplinkos, tiesiogiai reflektuoja su ekonomine, politine ir kultūrine visuomenės raida, kadangi tiek teisė, tiek teisingumo ir teisėtumo samprata kyla iš visuomeninių santykių, jų formavimosi ypatumų ir šių santykių kuriamų rezultatų.

Sėkmingai plėtoti ekonominę veiklą – reiškia gerai išmanyti teisės ir verslo organizavimo principus, turėti būtinų ekonominių ir teisinių žinių bei suvokti pasaulyje vykstančius procesus, kuriant ekonomiką ir verslui palankią teisinę aplinką. Vienas iš pagrindinių faktorių, darančių tiesioginę įtaką verslui, yra procesai apimantis socialinių santykių ir sandorių erdvinės sandaros transformaciją bei sukuria transkontinentinius ir tarpregioninius veiklos, sąveikos ir galios panaudojimo srautus, suvokiamus kaip fizinių artefaktų, žmonių, simbolių, ženklų ir informacijos judėjimą erdvėje ir laike, ir tinklus, suprantamus kaip pastovias ar struktūruotas sąveikas tarp nepriklausomų veikėjų, veiklos sričių ir valdžios institucijų.

Profesionalių teisės ekspertų (patarėjų) teisinė pagalba yra būtina sąlyga ekonominei veiklai sėkmingai plėtoti. Teisininko kompetencija ir tinkamas jo pasirengimas darbui verslo struktūrose – tai matmuo, leidžiantis formuoti verslo visuomenės pagarbų požiūrį į teisininko profesiją bei jo vykdomas funkcijas. Asmenų pasitikėjimas teisine sistema ir sąžiningo ir saugaus verslo plėtra stiprės, jeigu teisininko žinios šioje srityje bus gilios ir išsamios.

Ekonomikos poreikiai šiuo metu reikalauja tinkamai parengtų specialistų, galinčių ne tik tapti profesionaliais teisės ir ekonominio saugumo ekspertais (patarėjais), bet ir gebančiais savarankiškai kurti ir plėtoti verslą regioniniu ar nacionaliniu lygmeniu.

Teisės ir ekonominio saugumo programa  yra grindžiama daugiadalykinėmis kompetencijomis, kurios yra būtinos konceptualių žinių ir supratimo apie tarptautinę verslo teisę įgijimui.

Teisės ir ekonominio saugumo pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programos tikslas – rengti aukštos teisinės kvalifikacijos specialiųjų teisės ir ekonominio saugumo žinių turinčius teisės specialistus, gebančius konceptualiai mąstyti, identifikuoti ir spręsti įvairias verslo teisinio reguliavimo problemas, kūrybiškai taikyti teisės normas teikiant profesionalias konsultacijas teisės klausimais, turinčiais ekonominės veiklos elementą, ir galinčius pasitelkus profesinį mąstymą, integralų mokslinį ir teisinį žinojimą, išmanant ne tik teisės principus, bet ir laisvosiose rinkose vyraujančias konkurencijos taisykles, savarankiškai ir aktyviai plėtoti saugų verslą, priimti inovatyvius sprendimus, didinančius konkurencinį pranašumą ir verslo įmonių vertę ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu mastu.

Vienas iš svarbiausių teisės ir ekonomikos saugumo studijų programos siekinių – suteikti konceptualias žinias bei supratimą apie teisę, ne tik kaip apie teisės sistemą, bet ir kaip apie socialinį reiškinį padedanti kurti ekonomiką, be kurio tinkamo suvokimo nėra įmanomas verslo bei darnios bendruomenės plėtojimasis. To neįmanoma pasiekti neįsisavinus fundamentaliųjų teisės bei kitų socialinių mokslų žinių, neanalizuojant globalizacijos ir integracijos procesų reikšmės ekonomikai ir verslui. Programą įgyvendinsiantis dėstytojai siekia formuoti studentams suvokimą apie teisės vyravimą ne tik kasdienėje aplinkoje, bet ir verslo, suteiks žinių bei suvokimą apie teisės bei jos atskirų sričių raidą ir poveikį ekonomikai ir visuomenei apskritai. Didelis dėmesys skiriamas praktinių teisinių kompetencijų, būtinų ekonominėje veikloje teikiant įvairias verslo teisės paslaugas, įgijimui.

Teisės ir ekonomikos saugumo programos paskirtis – suformuoti absolventų teisinį mastymą ir suvokimą, suteikti jiems specialiųjų žinių apie teisės ir ekonomikos sąveikos principus, dėsningumus ir ypatumus, plėtoti saugų verslą Lietuvoje.

 Absolventų, kompleksinės žinios leis moksliškai analizuoti situaciją ir ją tinkamai teisiškai įvertinti, kokybiškai teikti klientams teisiniais ir loginiais argumentais bei ekonomikos dėsniais pagrįstas (specializuotas) teisines konsultacijas verslo srityje, teisingai parinkti teisiniams santykiams taikytiną teisę sprendžiant ekonomikos saugumo klausimus globalios ekonomikos sąlygomis. Į konkurencingo verslo poreikius orientuotos programos įgyvendinimas užtikrins aukštos teisinės kvalifikacijos specialistų parengimą, kurie gebės ne tik tapti profesionaliais teisės užtikrinančios saugų verslą ekspertais (patarėjais), bet ir bus pajėgūs savarankiškai kurti ir plėtoti verslą ne tik regioniniu ar nacionaliniu lygmeniu, bet ir Europos ar pasaulio mastu.

Teisės ir ekonomikos saugumo studijos atveria naują požiūrį į teisės specialistų kuriamą pridėtinę vertę, kurios reikšmė grindžiama teisingų ir teisiškai motyvuotų bei pagrįstų teisinių konsultacijų teikimu versle tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujantiems subjektams. Kitos aukštosios universitetinės mokyklos Lietuvoje nerengia specializuotų teisininkų Teisės ir ekonomikos saugumo srityje, nekelia abejonių, jog šie specialistai bus paklausūs rinkoje ir galės įsidarbinti ten, kur būtina turėti specialių privatinės ir viešosios teisės žinių. Pagrindinės Teisės ir ekonomikos saugumo programos absolventų darbo vietų galimybės yra privačiame sektoriuje: advokatų kontorose, teisininkų biuruose, antstolių kontorose, bankroto administratoriais, privačiose saugos įmonėse. Taip pat teisės ir ekonomikos saugumo specialistai gali dirbti viešajame sektoriuje, ypač valstybinėse įmonese.

Karjeros galimybės

KARJEROS GALIMYBĖS

Visų pirma, pažymėtina, kad Teisės ir ekonomikos saugumo studijų programos absolventai gali tęsti studijas teisės mokslų krypčių antrosios pakopos studijose (magistrantūroje) arba iš karto integruotis į darbo rinką. Dėl itin sparčiai vykstančių integracijos procesų pasaulyje ir atskiruose regionuose, nuolat besikeičiančioje rinkoje, didėja ir specialistų, gebančių tinkamai suvokti verslo veikimo teisines sąlygas ir taikyti verslą saugos būdus ir metodus, padėti verslo subjektui prisitaikyti prie verslo konkurencijos ypatumų, bei taikyti teisėtus būdus išieškant kreditorinius įsiskolinimus. Aukštos kvalifikacijos teisę ir ekonomikos saugumą išmanantys teisės absolventai galės gilinti mokslines žinias antrosios pakopos teisės studijose atskirose teisės ar viešo saugumo srityse ne tik kituose Lietuvos universitetuose, bet ir Vakarų Europos aukštosiose mokyklose. Baigę teisės ir ekonomikos saugumo specialybę studentai bus labiau pasirengę specializuotoms antrosios pakopos studijoms ir turės nenuginčijamą pranašumą prieš klasikines teisės bakalauro studijas baigusius Lietuvos ir užsienio teisės studentus. Įgiję universalių teisės ir ekonomikos saugumo žinių, jie galės iš karto darbintis ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos, privačiose struktūrose (advokatų kontorose; teisininkų biuruose; įvairaus pobūdžio verslo įmonėse, konsultuoti Lietuvos verslininkus, padedant jiems organizuoti verslo įmonės apsaugą; dirbti įvairiuose įmonėse organizuojant proaktyviąją verslo saugos veiklą, saugant verslo subjektą nuo nekorektiškos konkurencijos; organizuoti savo verslą susieta su asmens ir turto apsaugą; kurti įmonės, kurių veiklos pobūdis yra kreditorinių įsiskolinamų išieškojimas; dirbti įvairiuose saugos tarnybose; dirbti bankroto administratoriais), ir viešajame sektoriuje, ypač valstybinėse ir savivaldybės įmonėse.

Programos turinys

PROGRAMOS TURINYS

Studijuojami dalykai
Administracinė ir administracinio proceso teisė
Anglų kalba
Asmens ir turto apsaugos teisė
Baigiamasis darbas
Bankroto teisė
Bankų ir finansų teisė
Baudžiamoji teisė
Baudžiamojo proceso teisė
Civilinė teisė
Civilinio proceso teisė
Darbo teisė
Ekonomikos teorija
Ekonominių ir finansinių nusikalstamų veikų tyrimas
Europos Sąjungos teisė
Komercinės ir finansinės veiklos apsauga
Konstitucinė teisė
Kriminalinė žvalgyba
Kriminalistika
Kursinis darbas
Logika
Lotynų kalba
Mokesčių administravimas ir kontrolė
Romėnų teisė
Tarptautinė viešoji teisė
Teisės istorija
Teisės teorija
Teisinė baigiamojo darbo praktika
Vindikacinė ir detektyvinė veikla

Pasirenkamieji dalykai
Sociologija
Filosofija
Notariato teisė
Arbitražas Lietuvoje ir užsienyje
Draudimo teisė
Anstolių teisė
Teisiniai informaciniai registrai ir technologijos

Profesinei praktikai skiriamas išskirtinis dėmesys – šios praktikos metu būsimieji bakalaurai įgyja ne tik profesinių žinių, bet geba integruoti teorines konceptualias programos metu įgytas žinias į šalies ūkio plėtros gerinimo procesus, pridėtinės vertės kūrimą tiek organizacijų, tiek valstybiniu mastu. Šios praktikos metu studentai integruojami į visuomenine arba komercine veikla užsiimančias įmones, taip pat valdžios ir savivaldos institucijų skyrius, kuriose sprendžiami su teisės ir ekonomikos sanduroje, užtikrinant saugų verslą, susiję klausimai. Praktikos organizavimo tikslas – sudaryti studentams sąlygas tiesiogiai dalyvauti įvairiose vykdomose veiklose, siūlyti savo idėjas ir jas įgyvendinti, sulaukti konsultacinės pagalbos iš praktikos vadovų, pasirenkant praktikos vietą bei rengiant akademinę praktikos užduotį. Kazimiero Simonavičiaus universitetas turi plačią socialinių partnerių – teisės ekspertų ir įvairiose srityse dirbančių teisininkų, advokatų, antstolių, notarų, saugos įmonių atstovų – bazę. Ji leis studentams pasirinkti praktikos ir baigiamųjų darbų temas iš teisės ir ekonomikos saugumo srities. Praktikos vadovai stengiasi užtikrinti reikiamą studento pasirengimą įsilieti į verslo subjektų ekonominę veiklą, siekiant pagrindinio praktikos tikslo – įgyti praktinių ir teorinių žinių, kurios lavintų darbo rinkai reikiamus įgūdžius.

Ypatingas dėmesys skiriamas baigiamųjų darbų rengimui. Baigiamiesiems darbams keliami reikalavimai, kurie atskleistų įgytų kompetencijų visumą. Svarbu pabrėžti, kad baigiamaisiais darbais siekiama išskirtinio originalumo ir mokslinio pagrindimo skirtinguose kontekstuose, taip pat holistinės kompetencijų integracijos bei kuo didesnio taikomojo (inovacinio) potencialo. Vienas iš baigiamųjų darbų vertinimo kriterijų – santykis su praktika ir ryšys su socialiniais bei verslo partneriais, kuris susiformuoja profesinės praktikos metu.

Reikalavimai

REIKALAVIMAI

Stojančiajam į Teisės ir ekonomikos saugumo (verslo detektyvistika) bakalauro studijų programą specialiųjų reikalavimų nėra. Stojantysis privalo turėti vidurinės mokyklos baigimo atestatą ir vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.

Mokomieji dalykai Svertinis koeficientas Pažymio tipas
Istorija

0,4

Brandos egzamino įvertinimas
Matematika arba Informacinės technologijos

0,2

Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,2

Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

STUDIJŲ KAINA

 

Nuolatinės (sesijinės) studijos – 1425 EUR už semestrą (studijos trunka 3,5 metų)

Informaciją apie stipendijas, finansavimo galimybes rasite čia.

Dėstytojai

DĖSTYTOJAI

Programos dėstytojai Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakultete vykdo tyrimus mokslo programoje „Teisės veiksmingumas globaliųjų iššūkių aplinkoje“ (programos vadovas dr. Darius Bolzanas).

Dėstytojų sąrašas susideda iš teisės krypties mokslininkų, iš teisės specialistų ir praktikų bei bendrąsias šiuolaikines kompetencijas lavinančių dalykų dėstytojų.

Šios programos rengimo vadovas doc.dr. Ryšardas Burda įgijo įvairiapusę praktinio ir pedagoginio darbo teisės ir ekonominio saugumo srityje patirtį. Jis 1990-1995 m. dirbo Vidaus reikalų ministerijos Tardimo departamento Vilniaus m. Vyriausiojo policijos komisariato tyrėjų narpliodamas ekonomines ir finansines nusikalstamas veikas. 2000 m. apginė disertaciją nusikalstamų veikų ekonomikoje tyrimo ypatumų klausimais. Vėliau triejųs metus dalyvavo techniniu ekspertu VšĮ „LTS Sert“ veikloje audituojant saugos įmones ir valstybės įstaugas įdiegusias kokybės ir (arba) aplinkos vadybos ISO 19011:2002 standartą. Nuo 2009 m. Kazimiero Simonavičiaus universitete dėsto Baudžiamojo proceso teisės ir Kriminologijos disciplinas.

Studijų programos dėstytojai yra aukštos kvalifikacijos teoretikai ir praktikai, dirbantys tiek privačiame sektoriuje (advokatūroje), teikiant teisines konsultacijas teisės klausimais, tiek ir teismuose (apylinkės, Lietuvos apeliaciniame teisme), dėsto studentams įvairias teisės disciplinas Kazimiero Simonavičiaus universitete (užtikrinamas personalo, o kartu ir studijų aukštos kokybės tęstinumas), taip pat kituose universitetuose, rengia seminarus, stažuojasi užsienio universitetuose.

Pažymėtina, kad studentams specializuotas disciplinas dėsto pedagoginio ir praktinio darbo patirtį turintys privataus ir valstybinio sektoriaus teisininkai, kurie tiesiogiai susiduria su teisės konsultacine veikla.

Visi dėstytojai yra aktyvūs ir produktyvūs mokslininkai arba praktikai.

Susisiekite

Klauskite apie priėmimą KSU Studijų plėtros skyriaus direktorės Agnės Bružaitės

El. p.: priemimas@ksu.lt, tel. (8 5) 213 5172.

 

KONTAKTAI

J. Basanavičiaus g. 29A, Vilnius

Tel.: (8 5) 213 5172

Mob.: 8 618 08 894, 8 655 44 387

El. p. nuolatinis@ksu.lt; istestinis@ksu.lt

Teisė ir ekonomikos saugumas Tarptautinė verslo teisė Teisės bakalauras Tarptautiškumas Teisės magistras Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Kūrybiškumas Magistro studijos Geostrategijos studijos Kūrybos ekonomika Berndradarbiavimas Tarptautinė konferencija Šiuolaikiškas mokslas Verslo sociologija Verslumas ir vadyba Aukštasis mokslas Ekonomikos magistras Komunikacija Ateities universitetas Magistro studijos Geostrategijos studijos Kūrybos ekonomika KSU logotipas Politikos studijos Bakalauro studijos Politikos mokslai Rektorius Arūnas Augustinaitis Darbo teisė Kazimiero Simonavičiaus universitetas Noriu studijuoti