Tarptautinė verslo teisė

Informacija apie Tarptautinė verslo teisė studijų programą AIKOS sistemoje aikos-logo
tvt

Dalyko srities ap=valgaKarjeros galimybėsProgramos turinys
ReikalavimaiStudijų kainaDėstytojaiSusisiekite

Dalyko srities apžvalga

DALYKO SRITIES APŽVALGA

Tarptautinė verslo teisė, teisės bakalauras
Nuolatinės studijos – 3,5 metai

Sėkmingai plėtoti tarptautinį verslą – reiškia gerai išmanyti verslo organizavimo principus, turėti būtinų ekonominių ir teisinių žinių bei suvokti pasaulyje vykstančius procesus, valstybių ir tarptautinių korporacijų vaidmenį kuriant pasaulio ekonomiką ir verslui palankią teisinę aplinką.

Globalioje aplinkoje socialinė, politinė ir ekonominė veikla peržengia valstybių, regionų ar kontinentų ribas, o intensyvėjantys ryšiai verčia ieškoti naujų formų teisiniams santykiams reguliuoti. Atsiveriančios pasaulinės rinkos kontekste kinta ir ekonominio veikimo sąlygos. Rinkose, kurios yra atviros viena kitai ir kurios yra grindžiamos sąžiningos konkurencijos principu, veikti vadovaujantis vien tik nacionalinės teisės normomis yra neįmanoma. Veikiant tarptautinėse rinkose ir siekiant ekonominės naudos, susiduriama su teisinio ekonominės veiklos reguliavimo skirtumais (nacionaliniais, regioniniais ar lokaliniais ypatumais), sudėtingais teisės taikymo ir aiškinimo klausimais, kurie iškyla ne tik sudarant tarptautinius verslo sandorius, bet ir sprendžiant teisinius ginčus, kylančius tarp skirtingų valstybių teisės subjektų bei tos pačios šalies asmenų kitų valstybių teismuose ar arbitražuose.

Profesionalių teisės ekspertų (patarėjų) teisinė pagalba yra būtina sąlyga tarptautiniam verslui (iš esmės beveik visas verslas šiuolaikinėje visuomenėje yra arba tarptautinis, arba labai glaudžiai su tuo susijęs) sėkmingai plėtoti. Tarptautinės verslo teisės programa yra grindžiama daugiadalykinėmis kompetencijomis, kurios yra būtinos konceptualių žinių ir supratimo apie tarptautinę verslo teisę įgijimui. Teisininko kompetencija ir tinkamas jo pasirengimas darbui tarptautinėse verslo struktūrose – tai matmuo, leidžiantis formuoti verslo visuomenės pagarbų požiūrį į teisininko profesiją bei jo vykdomas funkcijas.

Tarptautinės verslo teisės pirmosios pakopos studijų programos tikslas – rengti aukštos teisinės kvalifikacijos specialiųjų tarptautinės verslo teisės žinių turinčius teisės specialistus, gebančius konceptualiai mąstyti, identifikuoti ir spręsti įvairias tarptautinio verslo teisinio reguliavimo problemas, kūrybiškai taikyti teisės normas teikiant profesionalias konsultacijas teisės klausimais, turinčiais tarptautinį elementą, ir galinčius pasitelkus profesinį mąstymą, integralų mokslinį ir teisinį žinojimą, išmanant tarptautinės teisės principus, tarptautinėse rinkose vyraujančias konkurencijos taisykles, savarankiškai ir aktyviai plėtoti tarptautinį verslą, priimti inovatyvius sprendimus, didinančius konkurencinį pranašumą ir verslo įmonių vertę tarptautiniu mastu.

 

*Paskaitos vyksta kas antrą šeštadienį ir sekmadienį nuo 9.00 val. iki 16.00-17.00 val. Per dieną būna 3 paskaitos. Vieno semestro metu yra išdėstomi 5–6 dalykai. Egzaminų sesijos taip pat vyksta tik savaitgaliais. Studijos trunka 5 metus (paskutinysis studijų semestras yra skiriamas bakalauro baigiamojo darbo rašymui). 

Karjeros galimybės

KARJEROS GALIMYBĖS

Tarptautinės verslo teisės studijų programos bakalaurai gali tęsti studijas teisės mokslų krypčių antrosios pakopos studijose arba iš karto integruotis į darbo rinką.

Dėl itin sparčiai vykstančių integracijos procesų pasaulyje ir atskiruose regionuose, augant tarptautiniam verslui, didėja ir specialistų, gebančių tinkamai suvokti tarptautinės verslo teisės ypatumus, jos raidos tendencijas, poreikis. Aukštos kvalifikacijos tarptautinę verslo teisę išmanantys teisės bakalaurai galės gilinti mokslines žinias antrosios pakopos teisės studijose atskirose tarptautinės verslo teisės srityse ne tik kituose Lietuvos universitetuose, bet ir Vakarų Europos aukštosiose mokyklose. Baigę tarptautinės verslo teisės specialybę studentai bus labiau pasirengę specializuotoms antrosios pakopos studijoms ir turės nenuginčijamą pranašumą prieš klasikines teisės bakalauro studijas baigusius Lietuvos ir užsienio teisės studentus. Įgiję universalių tarptautinės verslo teisės žinių, jie galės iš karto darbintis ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos, privačiose struktūrose (advokatų kontorose, teisininkų biuruose, įvairaus pobūdžio tarptautinėse korporacijose, kurios investavo lėšas Lietuvoje, konsultuoti Lietuvos verslininkus, investuojančius Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių rinkose),  ir viešajame sektoriuje, ypač institucijose, kurios veikia ne tik Lietuvos teritorijoje, bet ir užsienyje.

Taip pat apie tarptautinės verslo teisės karjeros galimybes galite pasiskaityti čia.

Programos turinys

PROGRAMOS TURINYS

Studijuojami dalykai
Administracinė ir administracinio proceso teisė
Alternatyvus tarptautinių verslo ginčų sprendimas
Anglų kalba
Baigiamasis darbas
Bankroto teisė
Baudžiamoji teisė
Baudžiamojo proceso teisė
Civilinė teisė
Civilinio proceso teisė
Darbo teisė
Ekonomikos teorija
Elektroninių ryšių teisė
Europos Sąjungos teisė
Intelektinės nuosavybės teisė
Konkurencijos teisė
Konstitucinė teisė
Logika
Lotynų kalba
Profesinė praktika
Romėnų teisė
Tarptautinė lyginamoji mokesčių teisė
Tarptautinė prekybos teisė
Tarptautinė privatinė teisė
Tarptautinė viešoji teisė
Tarptautinės žmogaus teisės
Teisės istorija
Teisės teorija

Pasirenkamieji dalykai
Ekonominių nusikaltymų tyrimas
Filosofija
Nekilnojamojo turto teisė
Sociologija
Sporto teisė
Sutarčių teisė
Vartotojų teisė

Reikalavimai

REIKALAVIMAI

Norintieji stotį į nuolatines arba ištęstines Tarptautinės verslo teisės studijas, turi turėti vidurinį išsilavinimą. Stojant reikalingi šių dalykų egzaminų įvertinimai arba metinis pažymys:

Mokomieji dalykai Svertinis koeficientas Pažymio tipas
Istorija

0,4

Valstybinio brandos egzamino įvertinimas
Matematika arba Informacinės technologijos

0,2

Valstybinio brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (arba asmeniui pageidaujant Mokyklinio brandos egzamino įvertinimas)
Geografija / Užsienio kalba / Matematika / Informacinės technologijos / Matematika

0,2

Valstybinio brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (arba asmeniui pageidaujant Mokyklinio brandos egzamino įvertinimas)
Lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Valstybinio brandos egzamino įvertinimas arba Mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

Daugiau informacijos apie priėmimą į KSU rasite čia.

Užsienio šalių piliečiai, norintieji stotį į nuolatines Tarptautinės verslo teisės studijas, turi turėti vidurinį išsilavinimą. Konkursinio balo sandara ir jo procentinis svoris:

  • diplomo (atestato) priedėlio pažymiai (balai) – 50%;
  • motyvacinis laiškas – 40%;
  • studijų programos, į kurią pareiškėjas pretenduoja, kalbos žinios – 10%;
  • papildomi balai (20%) gali būti skiriami už darbo stažą ar savanorišką veiklą, jei tai susiję su programa, į kurią pareiškėjas pretenduoja.

Stojant į Kazimiero Simonavičiaus universitetą užsienio šalies piliečiai turi pateikti:
1)      stojimo prašymą (jo formą galima rasti interneto puslapyje www.ksu.lt);
2)      išsilavinimo dokumentą (atestatą, diplomą) ir jo priedus (dokumentai turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma „Apostille“);
3)      Studijų kokybės ir vertinimo centro išduotą dokumentą dėl užsienyje įgytos akademinės kvalifikacijos pripažinimo (plačiau apie pripažinimo tvarką ir dokumentų pateikimą http://www.skvc.lt/en/content.asp?id=190);
4)      asmens tapatybės dokumento kopiją, patvirtintą notaro ar atitinkamos institucijos;
5)      TOEFL arba IELTS pažymėjimą arba kitus anglų kalbos mokėjimą pagrindžiančius dokumentus;
6)      motyvacinį laišką;
7)      gyvenimo aprašymą;
8)      2 dokumentines nuotraukas.

Dokumentai privalo būti pateikti anglų arba lietuvių kalba.

Daugiau informacijos studentams iš užsienio pateikiama čia.

Studijų kaina

STUDIJŲ KAINA

perskaiciuota-saziningai-logox100

Nuolatinės studijos – 927 EUR (3200 Lt) už semestrą (studijos trunka 3,5 metų)

Informaciją apie stipendijas, finansavimo galimybes rasite čia.

Dėstytojai

DĖSTYTOJAI

Studijų programos dėstytojai yra aukštos kvalifikacijos teoretikai ir praktikai, dirbantys tiek privačiame sektoriuje(advokatūroje), teikiant teisines konsultacijas tarptautinės verslo teisės klausimais,tiek ir teismuose (apylinkės, Lietuvos apeliaciniame teisme), dėsto studentams įvairias teisės disciplinas Kazimiero Simonavičiaus universitete (užtikrinamas personalo, o kartu ir studijų aukštos kokybės tęstinumas), taip pat kituose universitetuose, rengia seminarus, stažuojasi užsienio universitetuose. Dėstytojai, dėstantys fundamentalias teisės disciplinas turi labai didelę patirtį.

Šios programos vadovas dr. Darius Bolzanas įgijo įvairiapusę praktinio ir pedagoginio darbo tarptautinės verslo teisės srityje patirtį. Jis 2003-2004 m. dirbo viename didžiausių Lietuvos notarų biurų notaro padėjėju, kur specializavosi juridinių asmenų, tarp jų ir užsienio kapitalo, steigime, pertvarkyme, reorganizavime. Vėliau dvejus metus dirbo apygardos teisme teisėjo padėjėju, o šiuo metu daugiau kaip penkerius metus dirba Civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėju Lietuvos apeliaciniame teisme ir rengia ne tik teismo procesinių dokumentų projektus bylose, kuriose sprendžiami  ir verslo subjektų ginčai, susiję su tarptautinės bei užsienio teisės taikymu, bet ir šio teismo apibendrinimus, teikė siūlymus Lietuvos Respublikos įstatymų leidėjui teisės norminių aktų tobulinimo klausimais. Dalyvavo įvairiuose mokymuose teisėjų padėjėjams ir teisėjams tarptautinės verslo teisės tematika, kelis kartus stažavosi Europos Sąjungos prekių ženklų ir pramoninio dizaino biure  Alikantėje.  Be to, Darius Bolzanas nuo 2003 m. įvairiose Lietuvos  aukštosiose mokyklose dėsto įvairias teisines disciplinas. Nuo 2007 m. Kazimiero Simonavičiaus universitete dėsto Tarptautinės teisės, Europos Sąjungos teisės disciplinas. Pazmany Peter Catholik  universitete Budapešte skaitė paskaitas studentams apie tarptautinę sutarčių ir verslo teisę.

Programos dėstytojai Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakultete vykdo tyrimus mokslo programoje „Teisės veiksmingumas globaliųjų iššūkių aplinkoje“ (programos vadovas dr. Darius Bolzanas).

Susisiekite

Klauskite apie priėmimą KSU Studijų plėtros skyriaus direktorės Agnės Bružaitės

El. p.: priemimas@ksu.lt, tel. (8 5) 213 5172.

 

KONTAKTAI

J. Basanavičiaus g. 29A, Vilnius

Tel.: (8 5) 213 5172

Mob.: 8 618 08 894, 8 655 44 387

El. p. nuolatinis@ksu.lt; istestinis@ksu.lt

Teisė Verslo teisė Tarptautinė verslo teisė Teisės bakalauras Tarptautiškumas Teisės magistras Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Kūrybiškumas Magistro studijos Geostrategijos studijos Kūrybos ekonomika Berndradarbiavimas Tarptautinė konferencija Šiuolaikiškas mokslas Verslo sociologija Verslumas ir vadyba Aukštasis mokslas Ekonomikos magistras Komunikacija Ateities universitetas Magistro studijos Geostrategijos studijos Kūrybos ekonomika KSU logotipas Politikos studijos Bakalauro studijos Politikos mokslai Rektorius Arūnas Augustinaitis Komunikacijos bakalauras Kazimiero Simonavičiaus universitetas Noriu studijuoti