Rinkodara ir reklamavimas

 

Informacija apie Rinkodara ir reklamavimas studijų programą AIKOS sistemoje aikos-logo

rr

Dalyko srities ap=valgaKarjeros galimybėsProgramos turinysReikalavimaiStudijų kainaDėstytojaiSusisiekite

Dalyko srities apžvalga

DALYKO SRITIES APŽVALGA

Rinkodara ir reklamavimas (lietuvių k.), rinkodaros bakalauras
Rinkodara ir reklamavimas (anglų k.), rinkodaros bakalauras

Nuolatinės studijos – 3,5 metai

Rinkodara yra viena iš esminių verslo organizacijos funkcijų, o šios srities profesija patenka į perspektyviausių ateities profesijų sąrašus. Rinkodaros ir reklamavimo studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos rinkodaros specialistus, galinčius kurti ir įgyvendinti rinkodaros strategijas, žinančius ir mokančius parinkti tinkamiausius komunikacijos būdus. Programa skirta kūrybingiems, naujausiomis medijomis ir komunikacijos technologijomis besidomintiems, nuolatinių iššūkių nebijantiems būsimiems rinkodaros specialistams. Praktika rodo, kad rinkodaros ir komunikacijos sritys neišvengiamai persipina, o jose dirbantys asmenys, norėdami neatsilikti nuo stipriai kintančios aplinkos, privalo turėti supratimą, išmanymą ir įgūdžių abiejose srityse. Ši programa integruoja abi šias mokslų sritis, remiasi vadybos teorija ir praktika, todėl ją baigę absolventai turės reikiamas žinias ir įgūdžius konkuruoti darbo rinkoje. Rinkodaros ir reklamavimo studijų paskirtis – rengti rinkodaros specialistus, gebančius spręsti šiandieninio verslo ir ekonomikos keliamus uždavinius ir iššūkius.

Studijų metu bus formuojamos šiuolaikiškos daugiadalykinės, integralios rinkodaros ir komunikacijos kompetencijos visuose studijų programos dalykuose akcentuojant inovatyvumo, kūrybingumo, klasikinių ir naujųjų tyrimų metodų gebėjimus bei šiuolaikinį požiūrį į rinkodarą kaip naująjį verslo ir vykdomų veiklų pridėtinės vertės kūrimo įrankį. Studentai įgis mokslinį pagrindą esamoms rinkodaros problemoms identifikuoti, tirti ir spręsti bei modernius gebėjimus, leisiančius adaptuotis prie nuolat kintančios aplinkos ir būti visaverčiais naujosios ekonomikos dalyviais. Sprendžiant numatytus uždavinius yra reikalingos veiksmingos šiuolaikiškos rinkodaros kompetencijos, ugdančios progresyvią, inovatyvią, verslią asmenybę integraliomis daugiadalykio žinojimo formomis, siekiančios technologinio, pasaulėžiūrinio darnumo bei tiriamųjų kompetencijų didinimo kintančiose globaliose rinkose.

Rinkodaros ir reklamavimo studijų programa lavina studentų gebėjimus formuoti strategiją, kelti tikslus, plėtoti kūrybines idėjas ir jas įgyvendinti. Čia studentai įgis rinkodaros, vartotojų pažinimo, psichologijos, tyrimų ir analizės metodų bei kitų žinių, kurios padės nuspėti žmonių poreikius ir net formuoti jų skonį. Didelis dėmesys skiriamas komunikacijos ir šiuolaikinių medijų studijoms, inovatyvūs, į studentus orientuoti studijų metodai: kūrybiniai projektai, darbas grupėse. Šiomis studijomis siekiama išlavinti gebėjimus plėtoti ir įgyvendinti kūrybines idėjas.

Lietuvos organizacijų, užsiimančių darbuotojų paieška ir atranka apklausos rodo, kad pastebimas šios srities profesionalų trūkumas. Todėl iškilus poreikiui reikiamas žinias ar įgūdžius turintys darbuotojai yra perviliojami dirbti į kitas organizacijas arba įdarbinami dar universitetuose studijuojantys jaunuoliai.

Karjeros galimybės

KARJEROS GALIMYBĖS

Rinkodaros ir reklamavimo studijos suteikia reikiamas žinias ir kompetencijas, išlavina kūrybingumą ir inovatyvumą, bei suteikia pasitikėjimą savimi, kurie leidžia jiems būti visaverčiais darbo rinkos dalyviais ir dirbti įvairiuose verslo sektoriuose veikiančiose verslo įmonėse, viešojo sektoriaus įstaigose ir organizacijose, nevyriausybinėse organizacijose, kūrybinėse ir kultūrinėse iniciatyvose ir pan. Šios studijų programos absolventai įgis žinių ir kompetencijų rinkodaros, vartotojų pažinimo, psichologijos, tyrimų ir analizės metodų taikyme, gebės nuspėti žmonių poreikius, todėl galės lengvai įsidarbinti reklamos, viešųjų ryšių, marketingo ir kitose su jais susijusiose srityse.

Baigę Rinkodaros ir reklamavimo bakalauro studijų programą absolventai galės dirbti organizacijos rinkodaros, pardavimų, komunikacijos, tyrimų, reklamos, klientų aptarnavimo padaliniuose, koordinuoti organizacijos vykdomų projektų įgyvendinimą, kurti konkurencingus produktus ir paslaugas, suteikti jiems pridėtinę vertę, vykdyti konsultacinę veiklą, tęsti studijas rinkodaros ir kitų socialinių mokslų magistrantūros programose.

Programos turinys

PROGRAMOS TURINYS

Studijuojami dalykai
Anglų kalba
Baigiamasis darbas
Ekonomikos teorija
Inovacijų vadyba ir kūrybingumas
Integruota marketingo komunikacija
Integruotos skaitmeninės ir kūrybinės rinkodaros kampanijos simuliacijos projektas
Intelektinės nuosavybės teisė
Komunikacijos teorija
Marketingo statistika ir metodologija
Marketingo, vadybos ir integruotos reklamos kūrybinės dirbtuvės
Medijos marketinge ir reklamoje
Multimedijų dizainas
Pardavimų vadyba
Produktų ir prekės ženklų marketingo metodai
Profesinė praktika
Reklamos industrijos
Reklamos ir medijų planavimas
Reklamos psichologija
Rinkodara
Rinkodaros finansų analizė ir planavimas
Skaitmeninių, finansinių ir kūrybinių produktų marketingo strategijos ir metodai
Socialinė psichologija
Strateginės rinkodaros projektas
Taikomoji matematika
Tiesioginis, interaktyvus ir skaitmeninis marketingas
Vadybos istorija ir teorija
Vartotojų elgsena
Verslo komunikacijos projektas
Verslo vadyba

Pasirenkamieji dalykai
Filosofija
Kūrybos ekonomika
Logika
Pasaulio ekonomika

Profesinei praktikai skiriamas išskirtinis dėmesys – šios praktikos metu būsimieji bakalaurai įgyja ne tik profesinių rinkodaros žinių, bet geba integruoti teorines konceptualias programos metu įgytas žinias. Praktikos organizavimo tikslas – sudaryti studentams sąlygas tiesiogiai dalyvauti įvairiose vykdomose veiklose, siūlyti savo idėjas ir jas įgyvendinti, sulaukti konsultacinės pagalbos iš praktikos vadovų, pasirenkant praktikos vietą bei rengiant akademinę praktikos užduotį. Svarbu užtikrinti reikiamą studento pasirengimą įsilieti į rinkodaros ir reklamavimo veiklas, siekiant pagrindinio praktikos tikslo – įgyti praktinių ir teorinių žinių, kurios lavintų darbo rinkai reikiamus įgūdžius.

Ypatingas dėmesys skiriamas baigiamųjų darbų rengimui. Baigiamiesiems darbams keliami reikalavimai, kurie atskleistų įgytų kompetencijų visumą. Svarbu pabrėžti, kad baigiamaisiais darbais siekiama išskirtinio originalumo ir mokslinio pagrindimo skirtinguose kontekstuose, taip pat holistinės kompetencijų integracijos bei kuo didesnio taikomojo (inovacinio) potencialo.

Vienas iš baigiamųjų darbų vertinimo kriterijų – santykis su praktika ir ryšys su socialiniais bei verslo partneriais, kuris susiformuoja profesinės praktikos metu. Baigiamųjų darbų rengimui bei profesinei praktikai vykdyti ypač vertingą platformą suteikia universiteto socialinių partnerių bazė, ypač tokie partneriai, kaip reklamos agentūra „Big Idea LT“, Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija, VšĮ „Saulėtekio slėnis“, asociacija „Žinių ekonomikos forumas“.

 

Reikalavimai

REIKALAVIMAI

Stojančiajam į Rinkodaros ir reklamavimo bakalauro studijų programą specialiųjų reikalavimų nėra. Stojantysis privalo turėti vidurinės mokyklos baigimo atestatą ir vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas. Stojant reikalingi šių dalykų egzaminų įvertinimai arba metinis pažymys:

Mokomieji dalykai Svertinis koeficientas Pažymio tipas
Matematika

0,4

Brandos egzamino įvertinimas
Istorija

0,2

Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,2

Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzamino įvertinimas

Daugiau informacijos apie priėmimą į KSU rasite čia.

Studijų kaina

STUDIJŲ KAINA

 

Nuolatinės studijos – 1425 EUR  už semestrą (studijos trunka 3,5 metų)

Informaciją apie stipendijas, finansavimo galimybes rasite čia.


Dėstytojai

DĖSTYTOJAI

Rinkodaros ir reklamavimo studijų programos dėstytojų personalas susideda iš vadybos ir administravimo, verslo, rinkodaros ir komunikacijos krypties mokslininkų; iš rinkodaros bei komunikacijos sritis tiriančių ir plėtojančių mokslininkų, tyrėjų, specialistų ir praktikų (verslininkų-antreprenerių, marketingo, inovacijų vadybos praktikų, ilgametę tarptautinio verslo plėtros patirtį turinčių specialistų) bei bendrąsias šiuolaikines kompetencijas lavinančių dalykų dėstytojų. Studijų programos vadovė doc. dr. Austė Kiškienė – aukštos kvalifikacijos vadybos ir administravimo, verslumo ir inovacijų sričių tyrėja, kuri yra paskelbusi 10 mokslo darbų recenzuojamuose moksliniuose žurnaluose ir knygose, stažuojasi užsienio universitetuose, aktyviai dalyvauja mokslinių tyrimų projektuose (daugiau nei 15), nuolatos skaito pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose, aktyviai dalyvauja praktiniuose projektuose. Visi programą įgyvendinantys dėstytojai yra kompetentingi, aktyvūs ir produktyvūs mokslininkai arba praktikai.

Susisiekite

Klauskite apie priėmimą KSU Studijų plėtros skyriaus direktorės Agnės Bružaitės

El. p.: priemimas@ksu.lt, tel. (8 5) 213 5172.

 

KONTAKTAI

J. Basanavičiaus g. 29A, Vilnius

Tel.: (8 5) 213 5172

Mob.: 8 618 08 894, 8 655 44 387

El. p. nuolatinis@ksu.lt; istestinis@ksu.lt

Rinkodara ir reklamavimas Kūrybinės ir kultūrinės industrijos komunikacijos bakalauras Lietuvos studento pažymėjimas Tarptautiškumas KIK Verslumas Inovatyvumas Ateities universitetas Šiuolaikiškas mokslas Socialinis marketingas Reklamos psichologija Idėjos Tarptautinė verslo teisė Žurnalistika Rasa Levickaitė Noriu studijuoti ">Mados industrija Lietuvos universitetai Kūrybos ekonomika Kūrybiškumo ugdymas Komunikacija Medijos Geostrategijos studijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Ateities universitetas Žiniasklaida Konfliktų valdymas Prorektorė Austė Kiškienė Teisės magistras Kazimiero Simonavičiaus universitetas