Pramogų ir turizmo industrijos

Informacija apie Pramogų ir turizmo industrijos studijų programą AIKOS sistemoje aikos-logo
pti

Dalyko srities ap=valgaKarjeros galimybėsProgramos turinys
ReikalavimaiStudijų kainaDėstytojaiSusisiekite

Dalyko srities apžvalga

DALYKO SRITIES APŽVALGA

Pramogų ir turizmo industrijos (lietuvių k.), komunikacijos bakalauras
Pramogų ir turizmo industrijos (anglų k.), komunikacijos bakalauras
Nuolatinės studijos – 3,5 metai

Pramogų ir turizmo industrijų studijų programa yra tiesiogiai susieta su kūrybinių pramogų ir turizmo rinkos poreikiais ir orientuota į kūrybos ekonomikos plėtros kontekstą, globalų požiūrį ir į studentus orientuoto mokymo metodus bei probleminio dėstymo didaktikas, nukreiptas ne į formalų procesą, o į kūrybinį rezultatą. Teikiamos programos išskirtinumas – darni šiuolaikinių pramogų integracija su turizmo veiklomis; tokia dermė suteikia prielaidas plėtoti inovacines idėjas, naujus tarpdalykinius metodus, sukuriančius inovacines terpes ir pridėtinę vertę šiuolaikinėms persipinančioms patirties, laisvalaikio, išmaniųjų technologijų industrijoms.

Pramogų ir turizmo industrijų studijų programos partneris - tagoo.lt sistema, sukurta remiantis japoniška koncepcija, kuri susieja patirties, pramoginį, inovacijų turizmą ir sudaro prielaidas kūrybingos visuomenės plėtrai. „Tagoo“ Lietuvoje glaudžiai bendradarbiauja su Kazimiero Simonavičiaus universitetu, kuriame steigia mokslinės programos „Globalios kūrybos ekonomikos plėtra“ posričio tyrimų bazę. Šiuo metu „Tagoo“ kuria savo vardo auditoriją, rengia koncepcinius metmenis, veiksmų programą, planuoja bendras programas su Japonijos ir kitų šalių verslo ir mokslo partneriais.

Studijų programos turizmo krypties partneris BalticTours.com - daugiau nei dvidešimties metų patirtį turintis kelionių organizatorius, plėtojantis kultūrinio, pažintinio turizmo projektus Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Skandinavijoje ir Rusijoje. Šio kelionių organizatoriaus iniciatyva studijų programoje yra dėstomi šie dalykai: Lietuvos turizmas: istorija, dailės istorija, architektūra, Turistinių ekskursijų vedimo ir paruošimo metodika, Turizmo paslaugos ir geografija.

Studijų programos Sveikatingumo industrijos dalyko partneris – medicininio turizmo kompanija Paracelsustravel.com. Tai jauna, moderni, medicininio turizmo paslaugas užsienio klientams teikianti įmonė, savo veiklą pradėjusi 2010 m. ir pasirengusi glaudžiai bendradarbiauti su Kazimiero Simonavičiaus universiteto studentais bei absolventais vystant bendrus medicininio turizmo projektus, kuriant modernią profesinę aplinką bei atskleidžiant šiuolaikišką požiūrį į medicininio turizmo verslą.

Universitetas ir mokslinis pedagoginis personalas siekia, kad studentų, o vėliau absolventų, kompleksinės žinios leistų moksliškai analizuoti situaciją ir ją sieti su dinamiškai kintančia aplinka, bendruomenių veikla, visuomeniniais santykiais, iškylančiomis naujomis vertybėmis, tokiomis kaip kūrybingi ir inovatyvūs sprendimai, pramogų integracija į visuomenės poreikius, šiuolaikiškas požiūris į turizmo industriją, verslą, keliavimą, visuomenės įtinklinimas, tradicinių informacinių išteklių keitimas į virtualius, ne į procesą, o į rezultatą orientuotos profesinės veiklos.

Kazimiero Simonavičiaus universitete yra registruota ir aktyvią veiklą vykdo Kūrybinių industrijų studentų asociacija (KISA), kuri yra puiki galimybė įgyti praktinių žinių vykdant projektinę ir kūrybinę veiklą bei ugdyti verslumo patirtį jauniems kūrybinių industrijų profesijos atstovams.

Karjeros galimybės

KARJEROS GALIMYBĖS

Pramogų ir turizmo industrijų studijų programos bakalaurai gali tęsti studijas komunikacijos ir kitų socialinių mokslų krypčių antrosios pakopos studijose.

Šiuo metu pramogų ir turizmo industrijų studijų programos absolventų įsidarbinimo galimybės yra didelės ir prognozuojama, kad ateityje dar augs, nes yra priklausomos nuo valstybės prioritetinės krypties, Europos Sąjungos šalių tendencijų ir Vakarų šalių paskutiniojo dešimtmečio laisvalaikio ir patirties industrijų įsidarbinimo barometro. Kaip teigia Pasaulio turizmo organizacija, turizmas – viena didžiausių pasaulyje industrijų, kuri įdarbina 10 proc. visos planetos žmonių. Turizmo industrijos žinių integracija su šiuolaikinių pramogų turiniu būsimiems absolventams suteikia konkurencinį pranašumą tiek Lietuvos, tiek tarptautinėje darbo rinkoje.

Taip pat programos absolventai gali sėkmingai dirbti  pramogų ir turizmo industrijų sektoriuose: renginių organizavimo, televizijos, interneto pramogų, dizaino, viešbučių, sporto, pramogų parkų, leidybos, kompiuterinių žaidimų, mados, kino, teatrų, muzikos, reklamos, maitinimo, kelionių ir ekskursijų organizavimo srityse ir industrijose, taip pat stipriai populiarėjančiuose naujųjų medijų, socialinių tinklų, virtualių verslų, interaktyvių aplikacijų, skaitmeninio turinio gamybos industrijose. Absolventai, pavyzdžiui, gali dirbti kaip laisvai samdomi ar į laikinas projektines organizacijas susiburiantys prodiuseriai, vadybininkai, analitikai, kūrybinių projektų vadovai, gastrolių organizatoriai, idėjų komercintojai, tarpininkai tarp idėjų generatorių ir verslo investuotojų. Ir tai tik maža dalis specialybių, kuriančių pramogų ir turizmo industrijas.

Glaudus Universiteto bendradarbiavimas su Nacionaline kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija, Kūrybinių industrijų studentų asociacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos spaustuvininkų asociacija, Darbo ir socialinių tyrimų institutu bei kitomis verslo organizacijomis leidžia plėtoti profesinius, verslo ir mokslinius universiteto absolventų ryšius.

Programos turinys

PROGRAMOS TURINYS

Studijuojami dalykai
Anglų kalba
Baigiamasis darbas
E. verslo paslaugos
Integruotos marketingo komunikacijos
Intelektinės nuosavybės teisė
Kompiuteriniai žaidimai ir programinė įranga
Komunikacijos teorijos
Kultūros pramogos
Kūrybinės gyvensenos komunikacija
Kūrybinių projektų vadyba
Kūrybos ekonomika
Multimedijų dizainas
Muzikos industrija
Pasaulio ekonomika
Paveldas ir amatai
Pramogas ir turizmą remiančios industrijos
Pramogų ir turizmo industrijų studijos
Pramogų ir turizmo IT
Pramogų ir turizmo rinkos tyrimai
Profesinė praktika
Socialinių medijų komunikacija
Sociologija
Specialybės kūrybinis projektas
Sporto industrija
Tarpkultūrinė komunikacija
Turizmo teisė
Turizmo valdymas ir politika
Verslo komunikacija

Pasirenkamieji dalykai
Bendravimo psichologija
Filosofija
Finansai
Įmonių socialinė atsakomybė
Lietuvos turizmas: istorija, dailės istorija, architektūra
Logika
Mados psichologija
Pramogų dizainas
Sociokultūrinės medijos
Technoprenerystė
Turistinių ekskursijų vedimo ir paruošimo metodika
Turizmo paslaugos ir geografija

Profesinei praktikai skiriamas išskirtinis dėmesys – šios praktikos metu būsimieji bakalaurai įgyja ne tik profesinių kūrybinių ir kultūrinių industrijų žinių, bet geba integruoti teorines konceptualias programos metu įgytas žinias į šalies ūkio plėtros gerinimo procesus, pridėtinės vertės kūrimą tiek organizacijų, tiek valstybiniu mastu. Praktikos metu studentai bus integruojami į kūrybines komunikacines universiteto veiklas, į visuomenine arba komercine veikla užsiimančias įmones. Praktikos organizavimo tikslas – sudaryti studentams sąlygas tiesiogiai dalyvauti įvairiose vykdomose veiklose, siūlyti savo idėjas ir jas įgyvendinti, sulaukti konsultacinės pagalbos iš praktikos vadovų, pasirenkant praktikos vietą bei rengiant akademinę praktikos užduotį. Kazimiero Simonavičiaus universitetas turi plačią kūrybinio sektoriaus partnerių bazę, aktyviausi socialiniai partneriai – Kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija, Kūrybinių industrijų studentų asociacija, Žinių ekonomikos forumas, Saulėtekio slėnis, Šiaurės miestelio technologijų parkas ir kt. Partnerių tinklas leis studentams pasirinkti industrijas atstovaujančias organizacijas ir įmones iš šių sričių: reklamos gamyba ir vadyba, prodiusavimas, kinas, muzikos vadyba, renginių vadyba, tradicinė ir elektroninė leidyba, edukacinės paslaugos ir daugelis kitų. Praktikos vadovai stengiasi užtikrinti reikiamą studento pasirengimą įsilieti į kūrybines veiklas, siekiant pagrindinio praktikos tikslo – įgyti praktinių ir teorinių žinių, kurios lavintų darbo rinkai reikiamus įgūdžius.

Ypatingas dėmesys skiriamas baigiamųjų darbų rengimui. Baigiamiesiems darbams yra keliami reikalavimai, kurie atskleistų įgytų kompetencijų visumą. Svarbu pabrėžti, kad baigiamaisiais darbais bus siekiama išskirtinio originalumo ir mokslinio pagrindimo skirtinguose kontekstuose, taip pat holistinės kompetencijų integracijos bei kuo didesnio taikomojo (inovacinio) potencialo. Baigiamojo darbo rengimas nuolatinių studijų programoje pradedamas nuo šeštojo semestro, o ištęstinių studijų programoje nuo devintojo semestro ir jungia visų dėstytų dalykų žinias, metodologijas ir teikiamus gebėjimus. Vienas iš baigiamųjų darbų vertinimo kriterijų – santykis su praktika ir ryšys su socialiniais bei verslo partneriais, kuris susiformuoja profesinės praktikos metu.

Reikalavimai

REIKALAVIMAI

Norintieji stotį į nuolatines arba ištęstines Kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijas, turi turėti vidurinį išsilavinimą. Stojant reikalingi šių dalykų egzaminų įvertinimai arba metinis pažymys:

Mokomieji dalykai Svertinis koeficientas Pažymio tipas
Lietuvių kalba ir literatūra

0,4

Brandos egzamino įvertinimas
Informacinės technologijos

0,2

Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,2

Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys
Istorija

0,2

Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys

Daugiau informacijos apie priėmimą į KSU rasite čia.

Studijų kaina

STUDIJŲ KAINA

 

Nuolatinės studijos – 1425 EUR už semestrą (studijos trunka 3,5 metų)

Informaciją apie stipendijas, finansavimo galimybes rasite čia.

Dėstytojai

DĖSTYTOJAI

Programos dėstytojų sąrašas susideda iš komunikacijos mokslo krypties mokslininkų; iš kūrybinių ir kultūrinių industrijų sritis tiriančių ir plėtojančių mokslininkų, tyrėjų, specialistų ir praktikų bei bendrąsias šiuolaikines kompetencijas lavinančių dalykų dėstytojų.

Studijų programos vadovai yra komunikacijos ir vadybos profesorius dr. Arūnas Augustinaitis ir Rasa Levickaitė – nuo 2000 m. plėtojanti turizmo verslo projektus, dirbanti su tarptautiniais laisvalaikio ir patirties industrijų projektais Europoje, JAV, Kanadoje, Australijoje, Azijoje; aukštos kvalifikacijos kūrybinių ir kultūrinių industrijų tyrėja, kuri vykdydama kūrybinių ir kultūrinių industrijų bei kūrybos ekonomikos mokslinius tyrimus yra paskelbusi 20 mokslo darbų tarptautinėse bazėse referuojamuose žurnaluose (įskaitant ISI Web of Science), stažuojasi užsienio universitetuose, dalyvauja projektuose, yra gavusi Lietuvos Respublikos Seimo Mokslo, švietimo ir kultūros komiteto apdovanojimą už aktyvią veiklą plėtojant Lietuvos kultūros sklaidą, Lietuvos mokslo tarybos stipendiją už akademinius pasiekimus, jos vadovaujami studentai yra pelnę aukščiausius apdovanojimus ir laimėję prizines vietas tarptautiniuose studentų kūrybinių ir kultūrinių industrijų projektuose (Groningenas, Koimbra, Tokijas, Abu Dabis).

Programos rengimo grupės narys – Ramojus Reimeris – komunikacijos magistras, turintis penkerių metų renginių vadybos ir viešųjų ryšių patirties, vadybos ir viešojo administravimo tyrėjas, paskelbęs 10 mokslo darbų tarptautinėse bazėse referuojamuose žurnaluose (įskaitant ISI Web of Science), aktyviai dalyvauja mokslinėse konferencijose.

Susisiekite

Klauskite apie priėmimą KSU Studijų plėtros skyriaus direktorės Agnės Bružaitės

El. p.: priemimas@ksu.lt, tel. (8 5) 213 5172.

 

KONTAKTAI

J. Basanavičiaus g. 29A, Vilnius

Tel.: (8 5) 213 5172

Mob.: 8 618 08 894, 8 655 44 387

El. p. nuolatinis@ksu.lt; istestinis@ksu.lt

 

Pramogų ir turizmo industrijos Kūrybinės ir kultūrinės industrijos komunikacijos bakalauras Lietuvos studento pažymėjimas Tarptautiškumas Verslumas Inovatyvumas Ateities universitetas Šiuolaikiškas mokslas Berndradarbiavimas Idėjos Tarptautinė verslo teisė Kūrybinės industrijos Verslo sociologija Rasa Levickaitė Noriu studijuoti  Tarptautinės konferencijos Lietuvos universitetai Kūrybos ekonomika Ramojus Reimeris Kūrybiškumo ugdymas Vadyba Politikos mokslai Geostrategijos studijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Ateities universitetas Ekonomikos magistras Sociologijos bakalauras Teisės magistras Kazimiero Simonavičiaus universitetas