Politikos komunikacija ir žurnalistika

Informacija apie Politikos komunikacija ir žurnalistika studijų programą AIKOS sistemoje aikos-logo

pkz

Dalyko srities ap=valgaKarjeros galimybėsProgramos turinys
ReikalavimaiStudijų kainaDėstytojaiSusisiekite

Dalyko srities apžvalga

DALYKO SRITIES APŽVALGA

Politikos komunikacija ir žurnalistika (lietuvių k.), komunikacijos bakalauras
Politikos komunikacija ir žurnalistika (anglų k.), komunikacijos bakalauras
Nuolatinės studijos – 3,5 metai

Politikos komunikacija – tai sparčiai besiplėtojanti ir vis didesnį visuomeninį vaidmenį įgaunanti veiklos sritis. Jei pramoninėje epochoje politikos komunikacija buvo tik politinę veiklą aptarnaujanti pagalbinė sritis, tai šiuolaikiniame pasaulyje politinė veikla iš esmės suartėja su medijomis, socialiniais tinklais ir komunikacijos vadyba. Patys politiniai procesai vis labiau suprantami kaip komunikacijos procesai ir technologijos – tai ir politinė žiniasklaida, ir politinio įvaizdžio formavimas, ir ryšiai su visuomene, ir politinių kampanijų organizavimas bei vadyba. Negana to, politikos komunikacijos profesinės veiklos zona plečiasi link bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, pilietinės visuomenės institucijų, ir pan.

Ypatingą vaidmenį pasikeitusios politikos komunikacijos veikloje įgauna internetas, socialiniai tinklai ir naujosios medijos. Tai lemia, kad su politikos komunikacija sykiu kinta ir žurnalistinės veiklos bei žiniasklaidos apskritai profesiniai reikalavimai. Šiuolaikinis žurnalistas tampa svarbiausiu integruotos politikos komunikacijos organizatoriumi, vadybininku ir moderatoriumi. Žurnalistinė veikla neapsiriboja tradiciniu santykiu su medijų pranešimais, ji vis labiau plečiama į demokratijos principų, taisyklių ir tradicijų formavimą, teisinės valstybės principų medijavimą ir interpretavimą, politinių sprendimų palaikymą ir pilietinės visuomenės plėtrą, taip pat įsijungimą į Europos Sąjungos vieningą komunikacinę erdvę.

Atsižvelgdamas į pasaulio ateities tendencijas ir prognozuojamas šiuolaikinės politikos komunikacijos ir žurnalistikos specialistų kompetencijas, Kazimiero Simonavičiaus universitetas siūlo Politikos komunikacijos ir žurnalistikos pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programą, kuri rengia komunikacijos krypties specialistus. Visa studijų programa skatina suprasti, kas vyksta šiuolaikiniame pasaulyje, kaip kuriami ir valdomi visuomenės gyvenimo procesai, kaip šiuolaikinės medijos grindžia šalies pokyčius, politinę aplinką ir sprendimus. Studentai ne tik išmokomi pažangiai vertinti politinės, demokratinės ir pilietinės raidos reiškinius, ne tik efektyviai dirbti tiesioginį politinės žurnalistikos darbą, bet ir naudoti naujus metodus, technologijas, integruotos politikos komunikacijos modelius, siūlyti visuomeniškai reikšmingas idėjas, tobulinti teisinius mechanizmus bei moderniai organizuoti įtinklintų žiniasklaidos priemonių ekonominę veiklą bei vadybą.

Šiuo metu nei vienas Lietuvos universitetas nerengia politikos komunikacijos specialistų, juo labiau susietų su naujos kartos žurnalistine veikla, kuri grįsta internetu, socialiniais tinklais ir naujomis medijomis. Tik toks profesionalas gali šiandien susieti politinius, demokratinius ir visuomeninius pokyčius su šalies poreikiais, modernizacija ir pilietinių vertybių plėtra globalios konkurencijos sąlygomis. Tik šiuolaikinės politikos komunikacijos ir žurnalistikos kompetencijos gali užtikrinti visavertę šalies informacinę apykaitą, atlikti „ketvirtosios valdžios“ misiją, plėsti demokratines vertybes ir skatinti visuomenės pažangą.

Karjeros galimybės

KARJEROS GALIMYBĖS

Politikos komunikacijos ir žurnalistikos programos absolventų karjeros galimybes lemia tai, kad demokratizacijos, regionalizacijos, savivaldos ir pilietinės visuomenės procesai gilėja, ir tokių specialistų poreikis bei vaidmuo didėja taip pat. Potencialus tokių specialistų trūkumas atveria karjeros kelius politinio valdymo, viešojo administravimo srityse, taip pat dirbant valdžios ir savivaldos institucijose, politinėse, pilietinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, eurointegracinėse struktūrose, įgyvendinant pilietinius projektus, vykdant tarpkultūrines programas, vystant naujas ekonomikos ir inovacijų sritis, taip pat užsienio politikos ir tarptautinių santykių srityse, ekspertinėse bei konsultacinėse veiklose, ir kt. Ši niša darbo rinkoje nėra užpildyta naujos kartos profesionalais, galinčiais stiprinti demokratinius ir pilietinius procesus bei įtakas, sudėtingus kontekstus, taip pat formuoti socialiai atsakingus sprendimus, naujas žiniasklaidos ir medijų formas bei priimti veiksmingus žiniasklaidos verslo sprendimus.

Programos turinys

PROGRAMOS TURINYS

Studijuojami dalykai
Anglų kalba
Baigiamasis darbas
Ekonomika
Europos daugiapakopė valdžia ir vieninga komunikacinė erdvė
Informaciniai karai
Integruotos marketingo komunikacijos
Intelektinės nuosavybės teisė
Kūrybinis rašymas
Kūrybos ekonomika
Masinės komunikacijos istorija ir teorija
Medijos ir propaganda
Medijų technologijos
Pilietinė žiniasklaida
Politikos sociologija
Politinės komunikacijos teorija
Profesinė praktika
Redagavimas
Reportažo metodika
Šiuolaikinės stiliaus koncepcijos
Socialinių medijų komunikacija
Sociokultūrinės medijos
Sociologija
Specialybės kalba
Tiriamoji žurnalistika
Žiniasklaidos ekonomika
Žiniasklaidos įmonių socialinė atsakomybė
Žiniasklaidos teisė
Žurnalistikos žanrai ir stiliai

Pasirenkamieji dalykai
Bendravimo psichologija
E. valdžia ir e. Demokratija
Filosofija
Leidyba
Logika
Organizacijų elgsena
Organizacinė komunikacija
Politinės kampanijos vadyba
Politologija
Publikacijų tyrimai

Bendriausiu požiūriu Politikos komunikacijos ir žurnalistikos programa yra sudaryta pagal nusistovėjusią žurnalistikos tradiciją, kai beveik pusė mokymo laiko skiriama profesijai, o likusioji dalis – dalykams, formuojantiems pasaulėžiūrą ir suteikiantiems metodologinius instrumentus.

Programos didaktinė koncepcija grindžiama kelių žinojimo kompleksų ir pakopų integravimu, kurios viena kitą papildo, siekiant teikti studentams suderintą pažintinio visuotinumo ir metodologinio pritaikomumo kompetencijų kompleksą. Dėl to programos studijų dalykai sukomponuoti pagal koncentrinio kompetencijų išdėstymo logiką. Pagal tikslinį kriterijų būtų galima visus studijų dalykus skirstyti į 4 integruojančias ašis. Pirmoji, tai bendri istoriškai ir teoriškai apmąstyti politikos komunikacijos dalykai, kurie suteikia žinias apie komunikacijos vaidmenį šiandienėje visuomenėje, politinėje sistemoje globalizacijos sąlygomis, naujas politinio valdymo formas, demokratijos raidą ir pilietinės visuomenės sampratą, taip pat etinius ir teisnius aspektus. Antroji integruojanti ašis – tai pačios žurnalistikos teorija, istorija ir metodologija. Trečioji – naujųjų medijų įprasminimas. Ketvirtoji – komunikacijos ir jos metodų kompleksas. Tokia programos struktūra didaktiniu požiūriu leidžia harmonizuoti teorinius, metodologinius ir praktinius aspektus, derinti fundamentinį ir kontekstinį žinojimą su taikomaisiais aspektais, bendraisiais ir specialiaisiais gebėjimais bei įgūdžiais. Programoje derinami ir apibendrinantieji ir detalizuojantys pradai, kad specialistai galėtų ne tik teoriškai suprasti visuomenėje vykstančius pokyčius, politinės komunikacijos ypatumus, bet ir gebėtų juos praktiškai įprasminti tiriamųjų gebėjimų bei projektiniu įgūdžių kompleksu studijų procese tiesiogiai.

Ypatingas dėmesys skiriamas baigiamųjų darbų rengimui. Baigiamiesiems darbams yra keliami reikalavimai, kurie atskleistų įgytų kompetencijų visumą.

Reikalavimai

REIKALAVIMAI

Stojančiajam į Politikos komunikacijos ir žurnalistikos bakalauro studijų programą specialiųjų reikalavimų nėra. Stojantysis privalo turėti vidurinės mokyklos baigimo atestatą ir vykdyti priėmimo į Universitetą sąlygas.

Mokomieji dalykai Svertinis koeficientas Pažymio tipas
Lietuvių kalba ir literatūra

0,4

Brandos egzamino įvertinimas
Informacinės technologijos

0,2

Valstybinio brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,2

Valstybinio brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys
Istorija

0,2

Brandos egzamino įvertinimas

 

Studijų kaina

STUDIJŲ KAINA

 

Nuolatinės studijos – 1425 EUR už semestrą (studijos trunka 3,5 metų)

Informaciją apie stipendijas, finansavimo galimybes rasite čia.

Dėstytojai

DĖSTYTOJAI

Kazimiero Simonavičiaus universiteto Politikos komunikacijos ir žurnalistikos bakalauro programos personalas yra sudarytas iš aukščiausio lygio šios srities tyrėjų ir profesionalų, turinčių didelę patirtį.

Programos vadovas yra prof. dr. Arūnas Augustinaitis, kuris yra įkūręs VU Komunikacijos fakultetą, įgyvendinęs 8 komunikacijos krypties studijų programas, tarp jų tarptautinės komunikacijos, ryšių su visuomene ir komunikacijos mokslų magistrantūras, pats dėstęs ir politinės komunikacijos, integruotos komunikacijos, daugelį kitų artimų politikos komunikacijai ir tiesiogiai susietų su politiniu valdymu kursų.

Dėstytojų kolektyvas yra sukaupęs didelį mokslinį ir kūrybinį potencialą bei pedagoginį įdirbį studijų programai įgyvendinti ir plėtoti. Visi dėstytojai yra aktyvūs ir produktyvūs mokslininkai arba praktikai.

Susisiekite

Klauskite apie priėmimą KSU Studijų plėtros skyriaus direktorės Agnės Bružaitės

El. p.: priemimas@ksu.lt, tel. (8 5) 213 5172.

 

KONTAKTAI

J. Basanavičiaus g. 29A, Vilnius

Tel.: (8 5) 213 5172

Mob.: 8 618 08 894, 8 655 44 387

El. p. nuolatinis@ksu.lt; istestinis@ksu.lt

Politikos komunikacija ir žurnalistika Kūrybinės ir kultūrinės industrijos komunikacijos bakalauras Lietuvos studento pažymėjimas Tarptautiškumas KIK Verslumas Inovatyvumas Ateities universitetas Šiuolaikiškas mokslas Partnerystė Pramogų ir turizmo industrijos Idėjos Tarptautinė verslo teisė Žurnalistika Rasa Levickaitė Noriu studijuoti ">Mados industrija Lietuvos universitetai Kūrybos ekonomika Kūrybiškumo ugdymas Vadyba Medijos Geostrategijos studijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Ateities universitetas Žiniasklaida Ramojus Reimeris Prorektorė Austė Kiškienė Teisės magistras Kazimiero Simonavičiaus universitetas