Organizacinės inovacijos ir vadyba

Informacija apie Organizacinės inovacijos ir vadyba studijų programą AIKOS sistemoje aikos-logo

oiv

Dalyko srities ap=valgaKarjeros galimybėsProgramos turinys
ReikalavimaiStudijų kainaDėstytojaiSusisiekite

Dalyko srities apžvalga

DALYKO SRITIES APŽVALGA

Organizacinės inovacijos ir vadyba (anglų k.), vadybos magistras
Nuolatinės sesijinės -1,5 metai
Ištęstinės studijos –  2 metai

Organizacinės inovacijos yra tiesioginis vadybinis atsakas į socialinius, ekonominius, kultūrinius ir technologinius pokyčius globalizuotame pasaulyje. Organizacinės inovacijos apima įvairialypius ryšius ir kompleksinius santykius, kurie išreiškia šiandienius veiklos efektyvumo ir konkurencingumo kriterijus. Svarbu ir tai, kad informacijos, žinių ir kūrybos visuomenėje pačių organizacijų struktūriniai, veiklos ir vadybos modeliai įgyja unikalumo ir inovatyvumo bruožus, kurie veikia vertės kūrimo grandinės ypatumus, sukuria sąlygas produktų ir paslaugų pridėtinei vertei didinti. Organizacinės inovacijos yra ir verslumo išraiška.

Organizacinių inovacijų ir vadybos antrosios pakopos (magistro) studijų programos pagrindinis tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos organizacijų vadybos specialistus, suprantančius sumanios, kūrybingos, darnios visuomenės vertybes ir dėsnius, prisidedančius prie inovacinės ekonomikos kūrimo ir plėtros, turinčius platų, daugiadalykinį, integralų kritinį mokslinį ir praktinį mąstymą, leidžiantį kurti naujas pridėtinę vertę teikiančias organizacijų valdymo idėjas, jas įgyvendinti ir vadovauti įvairialypėms komandoms, verslo projektams, įmonėms bei organizacijoms, veikiančioms neapibrėžtomis, sunkiai prognozuojamomis globalios ekonomikos sąlygomis.

Organizacinių inovacijų ir vadybos magistro programos paskirtis – tobulinti Lietuvoje organizacinių inovacijų kompetencijas ir plėtoti organizacinę kultūrą kaip sudėtinę inovacinės žinių ekonomikos dalį, prisidėti prie kūrybinės ekonomikos ir verslios ekonomikos plėtros.

Studijų programos išskirtinumas yra jos inovatyvus požiūris į organizacijų valdymą, organizacinių procesų diegimą, daug dėmesio skiriama naujųjų vadybos, valdymo teorijų pažinimui. Programa siekia parengti ne klasikinės vadybos specialistus, o naują požiūrį turinčius organizacijų vadovus, gebančius kurti naujus ir taikyti jau esamus šiuolaikinės vadybos principus, diegiančius inovacijas, kuriančius pridėtinę vertę  ne tik organizacijai, bet ir visai visuomenei.

Organizacinių inovacijų ir vadybos studijos suteikia reikiamas žinias ir kompetencijas, išlavina kūrybingumą ir inovatyvumą, bei suteikia pasitikėjimą savimi, kas leidžia jiems būti visaverčiais darbo rinkos dalyviais ir dirbti įvairiuose verslo sektoriuose veikiančiose verslo įmonėse, viešojo sektoriaus įstaigose ir organizacijose, nevyriausybinėse organizacijose, kūrybinėse ir kultūrinėse iniciatyvose ir pan.

Šios studijų programos absolventai įgis žinių ir kompetencijų, reikalingų dirbant brandžioje verslo įmonėje ar kitoje organizacijoje ir atliekant tokioms įmonėms/organizacijoms būtinas funkcijas, pvz. įgyvendinant plėtrą, taikant modernius, inovatyvius vadybos metodus personalo valdymo, projektų vadybos, žinių ir informacijos vadybos, komunikacijos srityse.

Programa skirta parengti organizacijų vadybos magistrus, gebančius atpažinti ir realizuoti savo asmeninį ir organizacijos vadybinį potencialą, kuriant ir plėtojant verslą bei taikant naujausias psichologijos, vadybos žinias, organizacijų valdymo, veiklos efektyvumo, darbo organizavimo ir darbuotojų įgalinimo srityse.

Šia magistrantūros programa siekiama parengti tokį įmonės vadovą, kuris drąsiai imtųsi lyderio ir organizacijos tobulintojo vaidmens. Toks vadovas pažindamas savo stiprybes ir tobulintinas sritis, gebės įvertinti kultūriškai sąlygotą vadovavimo praktiką, o tikslų įgyvendinimui sugebės integruoti profesines žinias, gebėjimus bei vertybes. Be to, toks vadovas skatins tarpusavio santykių ir asmens sąveikos su aplinka problemų sprendimą, inicijuos socialinius pokyčius bei naujoves, būtinas asmens, organizacijos ir visuomenės gerovės užtikrinimui. Dalis studijuojamų dalykų bus skirti bendram savęs ir savo pavaldinių pažinimui, tačiau lygiai taip pat dalis dalykų bus skirti specifinių vadovo funkcijų įvaldymui.

Karjeros galimybės

KARJEROS GALIMYBĖS

Organizacinių inovacijų ir vadybos studijos suteikia jauniems žmonėms reikiamas žinias ir kompetencijas, išlavina kūrybingumą ir inovatyvumą, bei suteikia pasitikėjimą savimi, kas leidžia jiems būti visaverčiais darbo rinkos dalyviais ir dirbti aukščiausio lygio ekspertinį arba vadovaujantį darbą įvairiuose verslo sektoriuose veikiančiose verslo įmonėse, viešojo sektoriaus įstaigose ir organizacijose, nevyriausybinėse organizacijose, kūrybinėse, kultūrinėse, socialinėse iniciatyvose ir pan. Kadangi absolventai gebės kritiškai vertinti versle iškylančius sunkumus, ieškoti problemų bei iškeltų tikslų sprendimo būdų, jie galės vykdyti konsultacinę veiklą arba steigti organizacijas. Baigę Organizacinių inovacijų ir vadybos studijų programą absolventai gali stoti į trečiosios studijų pakopos studijas.

Šios studijų programos absolventai įgis žinių ir kompetencijų, reikalingų dirbant brandžioje verslo įmonėje ar kitoje organizacijoje ir atliekant tokioms įmonėms/organizacijoms būtinas funkcijas, pvz. įgyvendinant plėtrą, taikant modernius, inovatyvius vadybos metodus personalo valdymo, projektų vadybos, žinių ir informacijos vadybos, komunikacijos srityse.

Daug dėmesio Organizacinių inovacijų ir vadybos studijų programoje skiriama įmonės vadovo, kuris drąsiai imtųsi lyderio ir novatoriaus vaidmens, parengimui. Toks vadovas gebės įvertinti kultūriškai sąlygotą vadovavimo praktiką, o tikslų įgyvendinimui sugebės integruoti profesines žinias, gebėjimus bei vertybes. Be to, toks vadovas skatins tarpusavio santykių ir asmens sąveikos su aplinka problemų sprendimą, inicijuos socialinius pokyčius bei naujoves, būtinas asmens, organizacijos ir visuomenės gerovės užtikrinimui.

Baigę Organizacinių inovacijų ir vadybos programą absolventai galės dirbti vadybininkais arba aukštos kvalifikacijos ekspertais, aukščiausio lygio ir vidutinės grandies vadovais verslo ar viešojo sektoriaus organizacijose, kurti nuosavą verslą, stoti į trečiosios studijų pakopos studijas.

Programos turinys

PROGRAMOS TURINYS

Studijuojami dalykai
Intelektinė nuosavybė
Korporatyvinė antreprenerystė
Lyderystė ir žmogiškųjų išteklių vadyba
Magistro baigiamasis darbas
Organizacijų teorija
Organizacinė psichologija
Projektų vadyba
Vadybos mokslinio tyrimo metodai
Žinių ir informacijos vadyba

Pasirenkamieji dalykai
Atsakingoji vadyba
Darbo vietos inovacijos
E. verslas
Efektyvios komunikacijos vadyba
Konfliktų vadyba
Vadybos informacinės sistemos

Studijų metu magistrantūros studentų žinios ir kompetencijos plečiamos tiriamaisiais įgūdžiais, kurie visi bendrai suteikia praktines žinias ir parengia būsimus magistrus darbui profesinėje aplinkoje bei tolimesniems moksliniams tyrimams plėtoti.

Magistro darbams yra keliami reikalavimai, kurie atskleistų įgytų kompetencijų visumą. Svarbu pabrėžti, kad magistro darbais siekiama išskirtinio originalumo ir mokslinio pagrindimo skirtinguose kontekstuose, taip pat holistinės kompetencijų integracijos bei kuo didesnio taikomojo (inovacinio) potencialo. Magistro darbo rengimas jungia visų dėstytų dalykų žinias, metodologijas ir teikiamus gebėjimus. Vienas iš magistro darbų vertinimo kriterijų – santykis su praktika ir ryšys su socialiniais partneriais.

Reikalavimai

REIKALAVIMAI

Į Organizacinių inovacijų ir vadybos magistrantūros studijas tiesiogiai, be papildomųjų studijų, priimami asmenys, baigę universitetines 1) Socialinių mokslų srities, 2) Ekonomikos krypties ir 3) Humanitarinių mokslų, istorijos, filosofijos, teologijos ir kultūros studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijų programas. Stojantieji privalo turėti arba pagal sudarytą individualių studijų planą išlaikyti privalomus bakalauro studijų pagrindų dalykus, nustatytus Priėmimo į Kazimiero Simonavičiaus universitetą taisyklėse. Asmenys, baigę kitų studijų sričių arba krypčių grupių universitetinių bakalauro studijų programas, į Organizacinių inovacijų ir vadybos magistrantūros studijas gali būti priimami tiesiogiai, be papildomųjų studijų su sąlyga, kad iš Priėmimo į Kazimiero Simonavičiaus universitetą patvirtinto studijų pagrindinių ir specialių dalykų sąrašo yra surinkę ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų. Asmenims, neturintiems 30 ECTS kreditų minimumo, organizuojamos papildomosios studijos (žr. Priėmimo į Kazimiero Simonavičiaus universitetą taisykles).

Konkursinio balo sandara:

KB = BV x 0,5 + PV

KB – konkursinis balas;
BV – baigiamųjų egzaminų ir/arba baigiamojo darbo pažymių aritmetinis vidurkis;
PV – diplomo priedėlio pažymių aritmetinis vidurkis (be baigiamųjų egzaminų ir/arba baigiamojo darbo pažymių).

Stojantiesiems konkursinė eilė (atskirai kiekvienai studijų formai) sudaroma pagal konkursinį balą.

Pirmenybė surinkus vienodus konkursinius balus, teikiama asmenims, kurių:

  • baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymys (ar pažymių vidurkis) yra didesnis;
  • diplomo priedėlio pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymius, svertinis vidurkis yra didesnis;
  • prašymo dalyvauti priėmime registravimo data yra ankstesnė.

Stojantiesiems Universitete yra teikiamos konsultacijos apie stojimo tvarką bei studijų dalykų atitiktį.

Studijų kaina

STUDIJŲ KAINA

Nuolatinės sesijinės studijos – 2050 EUR už semestrą (studijos trunka 1,5 metus).

Informaciją apie stipendijas, finansavimo galimybes rasite čia.

Dėstytojai

DĖSTYTOJAI

Dėstytojų sąrašas susideda iš vadybos ir administravimo krypties mokslininkų; iš organizacinių inovacijų ir vadybos sritis tiriančių ir plėtojančių mokslininkų, tyrėjų, specialistų ir praktikų (verslininkų-antreprenerių, inovacijų vadybos praktikų, ilgametę tarptautinio verslo plėtros patirtį turinčių specialistų) bei bendrąsias šiuolaikines kompetencijas lavinančių dalykų dėstytojų.

Studijų programos vadovė doc. dr. Austė Kiškienė – aukštos kvalifikacijos vadybos ir administravimo, verslumo ir inovacijų sričių tyrėja, kuri yra paskelbusi 10 mokslo darbų recenzuojamuose moksliniuose žurnaluose ir knygose, stažuojasi užsienio universitetuose, aktyviai dalyvauja mokslinių tyrimų projektuose (daugiau nei 15), nuolatos skaito pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose, aktyviai dalyvauja praktiniuose, neformaliuose verslumo ugdymo projektuose, kaip verslumo mokymo programų kūrėja ir lektorė.

Visi dėstytojai yra aktyvūs ir produktyvūs mokslininkai arba praktikai, kurių kompetencija yra tinkama Organizacinių inovacijų ir vadybos magistro programai įgyvendinti.

Susisiekite

Klauskite apie priėmimą KSU Studijų plėtros skyriaus direktorės Agnės Bružaitės

El. p.: priemimas@ksu.lt, tel. (8 5) 213 5172.

 

KONTAKTAI

J. Basanavičiaus g. 29A, Vilnius

Tel.: (8 5) 213 5172

Mob.: 8 618 08 894, 8 655 44 387

El. p. nuolatinis@ksu.lt; istestinis@ksu.lt

Organizacinės inovacijos ir vadyba Verslumas Ekonomikos magistras Komunikacija Vadybos bakalauras Magistro studijos Bakalauro studijos Kūrybinės industrijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Modernus universitetas Verslo sociologija Verslumas ir vadyba Rektorius Arūnas Augustinaitis Pramogų ir turizmo industrijos Vadyba Mados industrija Komunikacijos bakalauras Tarptautinė teisė Magistrantūros studijos Modernus universitetas Teisės magistras Studentų atstovybė Lietuvos studento pažymėjimas Svajonių universitetas