Interneto inžinerija

Informacija apie Interneto inžinerija studijų programą AIKOS sistemoje aikos-logo

ii

 

Dalyko srities ap=valgaKarjeros galimybėsProgramos turinys
ReikalavimaiStudijų kainaDėstytojaiSusisiekite

Dalyko srities apžvalga

DALYKO SRITIES APŽVALGA

Interneto inžinerija (lietuvių k.), Informatikos  bakalauras
Interneto inžinerija
(anglų k.), Informatikos  bakalauras
Nuolatinės studijos – 3,5 metai

Informacinių ir ryšio technologijų (IRT) sektoriuje tiesiogiai sukuriama 5 proc. Europos BVP, jo rinkos vertė – 660 mlrd. EUR per metus, tačiau indėlis į bendrą produktyvumo augimą daug didesnis (tiesioginis IRT sektoriaus indėlis – 20 proc., IRT investicijų – 30 proc.). Tai lemia sektoriui būdinga dinamika ir inovacijos, taip pat tai, kad sektorius prisideda ir yra glaudžiai susijęs su pokyčiais kituose sektoriuose. Be to, juntamas didelis socialinis IRT poveikis – pavyzdžiui, gyvenimo būdas pastarąjį dešimtmetį pakito dėl to, kad Europoje kasdien interneto komunikacijomis naudojasi daugiau kaip 250 mln. žmonių, o mobiliuosius telefonus turi beveik visi europiečiai.

Lietuva turi aukšto lygio IRT infrastruktūrą ir išteklius jai toliau vystytis. Be naujausių IRT technologijų (EDGE technologijos, 3G/4G ir WiMAX judriojo ryšio ir kt.), kurios įdiegtos ir veikia visoje šalyje, Lietuva yra pirmoji Europoje ir atitinkamai antra bei trečia pasaulyje pagal duomenų įkėlimo į internetą ir interneto ryšio greitį. Taip pat Lietuva yra: pirmoji pasaulyje pagal judriojo ryšio abonentų skaičių, tenkantį 100 gyventojų; lietuviai naudoja beveik 5 mln. aktyvių SIM (abonento tapatumo) kortelių; pirmauja pasaulyje mobiliojo elektroninio parašo srityje; turi tankiausią viešųjų belaidžio interneto prieigos taškų tinklą Europoje; 92 proc. visų finansinių operacijų atliekama naudojantis internetine bankininkyste.

Nors aprašytoji IRT sektoraus dinamika akivaizdi, Lietuvoje vis dar nepakankamai investuojama, nederinami veiksmai, nepakankamai naudojamas mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) kūrybiškumas, o mokslinių tyrimų intelektinis pranašumas neišnaudojamas konkurencingoms rinkos inovacijoms plėtoti. Būtina remtis adekvačiai parengtais specialistais bei talentingais mokslininkais ir sukurti interneto pagrindu veikiančią inovacijų ekosistemą, kad įvairaus dydžio Lietuvos IRT bendrovės galėtų kurti paklausius aukščiausio lygio produktus. Reikia spręsti mokslinių tyrimų ir inovacijų problemas ir tuo tikslu pritraukti daugiau privačių investicijų, geriau koordinuoti ir telkti išteklius, skaitmeninėms MVĮ užtikrinti galimybę lengviau ir sparčiau gauti Sąjungos mokslinių tyrimų lėšų, naudotis bendra mokslinių tyrimų infrastruktūra ir derinti veiklą su inovacijų centrais; taip pat kurti naujų studijų programų ir taikomųjų paslaugų standartus ir atviras platformas.

Interneto inžinerijos pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programos misija – parengti aukštos kvalifikacijos interneto inžinerijos specialistus, gerai suvokiančius telekomunikacinių ryšių tinklus ir interneto vietą juose, suprantančius interneto tinklo architektūrą ir jo veiklos dėsningumus, prisidedančius prie informacinės visuomenės kūrimo ir plėtros, turinčius platų, daugiadalykinį, integralų kritinį mokslinį ir praktinį mąstymą, leidžiantį įžvelgti galimybes pritaikyti internetą naujiems technologiniams ir verslo sprendimams įvairiose ekonominio ir socialinio gyvenimo srityse.

Interneto inžinerijos programoje bus siekiama suformuoti informatikos srities kompetencijas, atitinkančias šiuolaikines žinių visuomenės ir IRT plėtros tendencijas, suteikiant visapusiškas žinias apie internetą ir jo pagrindu veikiančias telekomunikacijų, plataus spektro informacijos perdavimo sistemas bei tinklų ir informacijos saugumą. Studentai bus išmokyti profesionaliai taikyti įgytas žinias darbui moderniuose, interneto inžinerijos aplinkoje veikiančiuose, sektoriuose: debesų kompiuterija, mobiliosios technologijos, socialiniai tinklapiai ar duomenų bazių valdymas. Bus įgyjami gebėjimai, kuriais naudojantis specialistai sugebėtų patys valdyti interneto komunikacijas arba galėtų pritaikyti žinias kuriant inovatyvius technologinius sprendimus, tobulintų ir efektyvintų IRT procesus versle, prekyboje ar viešajame sektoriuje. Taip pat studijos suteiks sistemingas metodologines žinias, leidžiančias savarankiškai tobulėti ir tobulinti aplinką, sisteminti informaciją ir įgūdžius, leidžiančius tęsti studijas arba mokytis savarankiškai; panaudojant įgytas žinias bei analitinio, kūrybinio ir kritinio mąstymo įgūdžius, adaptuotis prie dinamiškai kintančios socialinės, ekonominės, kultūrinės ir technologinės aplinkos bei tapti nuolatos besimokančiais informatikos profesionalais.

Karjeros galimybės

KARJEROS GALIMYBĖS

Interneto inžinerijos studijų tikslas yra parengti tokius specialistus, kurie turės žinių ir gebėjimų tinkamai valdyti procesus interneto tinkle, užtikrinti interneto technologijų funkcionalumą, programuoti ir kurti informacines sistemas bei elektronines paslaugas internete, t.y. gebės iš karto dirbti interneto technologijų įmonėse, kurti interneto turinio projektus ir taip prisidės prie nuolatinio darbo vietų ir ekonomikos augimo. Interneto inžinerijos programa paremta ne tik žiniomis ir gebėjimais apie visas svarbiausias interneto technologijas, bet taip pat apima ir pagrindinius matematikos, telekomunikacijų ir programavimo dalykus, todėl taip bus parengti universalūs ir gerai prisitaikę prie interneto technologijų kompleksiškumo bei sparčios informacinių ir ryšio technologijų raidos absolventai. Atskirai verta atkreipti dėmesį į darbo vietų galimybes viešajame sektoriuje. Lietuvoje planingai siekiama didinti vykdomosios valdžios sprendimų priėmimo skaidrumą, kokybiškiau ir efektyviau teikti visuomenei, verslo subjektams ir institucijoms viešąsias paslaugas ir informaciją. E. valdžios projektų neatsiejama dalis yra interneto technologijos, todėl e. valdžios plėtrai užtikrinti reikalingi interneto inžinerijos specialistai.

Interneto inžinerijos studijų programos bakalaurai gali iš karto darbintis įvairiose informacinių ir ryšio technologijų sektoriaus šakose arba kurti naujas interneto technologijų įmones ar savarankiškus interneto projektus, taip pat tęsti studijas informatikos ir kitų technologijos mokslų krypčių antrosios pakopos studijose.

Programos turinys

PROGRAMOS TURINYS

Studijuojami dalykai
Anglų kalba
Ateities internetas
Baigiamasis darbas
Belaidžio ryšio technologijos
Daiktų internetas
Debesų kompiuterija
Diskrečioji matematika
Duomenų bazės ir jų valdymas
Duomenų struktūros ir algoritmai
Ekonomikos teorija
Elektroninio verslo informatika
Elektroninių ryšių teisė
Interneto architektūra
Interneto plėtros strategija
Kibernetinis saugumas
Klasikinė geometrija
Kompiuterių tinklų architektūra
Kriptografija
Logika
Mobiliųjų aplikacijų projektavimas
Naujųjų medijų technologijos
Patikimumas internete
Profesinė praktika
Programavimo pagrindai
Skaitmeninis signalų apdorojimas
Taikomasis programavimas
Taikomoji statistika
Telekomunikacijų technologijos
Tiesinė algebra ir matematinė analizė
WEB technologijos

Pasirenkamieji dalykai
Filosofija
Informacijos vizualizavimas
IT projektų valdymas
Sociologija

Profesinei praktikai skiriamas išskirtinis dėmesys – šios praktikos metu būsimieji bakalaurai įgyja ne tik profesinių informatikos žinių, bet geba suprasti programos metu įgytų žinių praktinio pritaikymo IRT srityje specifiką. Praktikos metu studentai bus integruojami į šalyje veikiančių informacinių ir ryšio technologijų (IRT) srities įmonių ir kitų organizacijų inovacines, technologines veiklas, į ką tik įsikūrusių, jaunų įmonių (angl. start-ups) veiklą, viešojo sektoriaus organizacijas ir pan. Praktikos organizavimo tikslas – sudaryti studentams sąlygas tiesiogiai dalyvauti įvairiose vykdomose veiklose, siūlyti savo idėjas ir jas įgyvendinti, sulaukti konsultacinės pagalbos iš praktikos vadovų, pasirenkant praktikos vietą bei rengiant akademinę praktikos užduotį.

Ypatingas dėmesys skiriamas baigiamųjų darbų rengimui. Baigiamiesiems darbams keliami reikalavimai, kurie atskleistų įgytų kompetencijų visumą. Svarbu pabrėžti, kad baigiamaisiais darbais bus siekiama išskirtinio originalumo ir mokslinio pagrindimo skirtinguose kontekstuose, taip pat holistinės kompetencijų integracijos bei kuo didesnio taikomojo (inovacinio) potencialo.  Vienas iš baigiamųjų darbų vertinimo kriterijų – santykis su praktika ir ryšys su socialiniais bei verslo partneriais, kuris susiformuoja profesinės praktikos metu. Baigiamųjų darbų rengimui bei profesinei praktikai vykdyti ypač vertingą platformą suteikia universiteto socialinių partnerių bazė, ypač tokie partneriai, kaip IRT sektoriaus įmonių asociacija INFOBALT ir didžiausia telekomunikacijų bendrove TEO LT. Šios įmonių grupės yra viešai pažymėjusios, kad jaučia IT ir interneto inžinerijos specialistų stygių, todėl bus suinteresuotos priimti praktikantus ir ateityje potencialius darbuotojus.

Reikalavimai

REIKALAVIMAI

Stojančiajam į Interneto inžinerijos bakalauro studijų programą specialiųjų reikalavimų nėra. Stojantysis privalo turėti vidurinės mokyklos baigimo atestatą ir vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas. Stojant reikalingi šių dalykų brandos egzaminų įvertinimai arba metinis pažymys:

Mokomieji dalykai Svertinis koeficientas Pažymio tipas
Matematika

0,4

Brandos egzamino įvertinimas
Informacinės technologijos arba fizika

0,2

Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,2

Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzamino įvertinimas

Studijų kaina

STUDIJŲ KAINA

Nuolatinės studijos (lietuvių k.) – 1610 EUR už semestrą (studijos trunka 3,5 metų)

Informaciją apie stipendijas, finansavimo galimybes rasite čia.

Dėstytojai

DĖSTYTOJAI

 Interneto inžinerijos studijų programos vadovas, technologijų mokslo daktaras, Rytis Rainys yra aukštos kvalifikacijos interneto technologijų srities tyrėjas, paskelbęs 6 straipsnius recenzuojamuose ir kituose moksliniuose žurnaluose, turintis 10 metų patirtį dirbant Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje su interneto srities reguliavimu, per savo darbo patirtį įgyvendinęs eilę nacionalinių interneto srities projektų („Saugesnio interneto LT“ koordinatorius, CERT-LT įkūrėjas ir vadovas), nuolatos skaito pranešimus tarptautinėse konferencijose, aktyviai dalyvauja tarptautinių interneto saugumo darbo grupių veiklose, interneto technologijų saugumo mokymo programų kūrėjas ir lektorius.

Šios studijų programos dėstytojai yra informatikos, matematikos, telekomunikacijų, ir elektroninių ryšių sritis tiriantys ir plėtojantys mokslininkai, tyrėjai, specialistai ir praktikai.

Susisiekite

Klauskite apie priėmimą KSU Studijų plėtros skyriaus direktorės Agnės Bružaitės

El. p.: priemimas@ksu.lt, tel. (8 5) 213 5172.

 

KONTAKTAI

J. Basanavičiaus g. 29A, Vilnius

Tel.: (8 5) 213 5172

Mob.: 8 618 08 894, 8 655 44 387

El. p. nuolatinis@ksu.lt; istestinis@ksu.lt

Interneto inžinerija Rytis RainysKazimiero Simonavičiaus universitetas Kokybiškos studijos Tiesioginis priėmimas Ekonomikos magistras Komunikacija Vadybos bakalauras Magistro studijos Bakalauro studijos Kūrybinės industrijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Modernus universitetas Verslo sociologija Verslumas ir vadyba Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Rektorius Arūnas Augustinaitis Ateities universitetas Pramogų ir turizmo industrijos Vadyba Sociologijos bakalauras Mados industrija Komunikacijos bakalauras Tarptautinė teisė Kur stoti Modernus universitetas Teisės magistras Studentų atstovybė Lietuvos studento pažymėjimas Svajonių universitetas