Integruota kūrybos komunikacija

Informacija apie Integruota kūrybos komunikacija studijų programą AIKOS sistemoje aikos-logo
ikk

Dalyko srities ap=valgaKarjeros galimybėsProgramos turinys
ReikalavimaiStudijų kainaDėstytojaiSusisiekite

Dalyko srities apžvalga

DALYKO SRITIES APŽVALGA

Integruota kūrybos komunikacija (anlgų k.), komunikacijos magistras
Nuolatinės sesijinės -1,5 metai
Ištęstinės studijos –  2 metai

Šiandienos gyvenimas vis labiau praktiškai, vertybiškai ir instrumentiškai suprantamas kaip komunikacinių ir medijinių pavidalų konstrukcijos, kur įgyvendinama kompleksinė kūrybinės visuomenės ir ekonomikos vizija, lemianti ir socialinius, ir ekonominius, ir kultūrinius pokyčius, taip pat įgyvendinanti integralios, kūrybingos ir inovacinės visuomenės viziją. Būtent komunikacinio požiūrio, traktuojančio pasaulį kaip visuotinį medijų sąryšį ir santykį, įsivyravimas kelia būtinybę rengti specialistus, kurių kompetencijos aprėptų integruotą kūrybinės komunikacijos paradigmą. Integruota komunikacija išsiskiria tuo, kad sujungia istorines komunikacijos raidos linijas bei jų atstovaujamus komunikacijos modelius (pradedant lingvistine paradigma, psichologine, organizacine, sistemine, kibernetine, telekomunikacine ir t. t.). Kūryba suprantama pirmiausiai kaip integruotos komunikacijos centras ir kartu – kaip sudėtinė integruotos komunikacijos dalis, kuri jungia daugybę komunikacinių veiksnių, pradedant komunikacijos vadyba, kūrybinėmis komunikacijomis, marketingo komunikacijos, įvaizdžiu ir reklama ir baigiant, komunikacijos organizavimu ir planavimu, prekės ženklo komunikacija (angl. branding), paramos komunikacija (angl. sponsoring), efektyvios komunikacijos vadyba, socialiniais tinklais ir kitomis komunikacijos ir informacijos technologijomis. Pirmoji integruotos komunikacijos teorija buvo pritaikyta marketingui ir išreiškė vartotojiškos visuomenės dominuojančią reikmę. Tačiau didėjant medijų įtakai ir komunikacinės veiklos mastui, keičiasi integruotos komunikacijos samprata ir taikymo dimensijos, integruojami inovaciniai procesai, politiniai procesai, valdymo procesai ir kt. sritys. Viena iš sparčiausiai besiplėtojančių sričių, atspindinti kūrybingos integralios ekonomikos tendencijas sumaniosios specializacijos kontekstuose yra integruota kūrybos komunikacija.

Integruotos komunikacijos požiūrių ir metodologijų taikymas neįmanomas be išankstinio strategijos pasirinkimo, kurios formą, savo ruožtu, sudaro konkretūs veiksmai, atidžiai pritaikomi atsižvelgiant į siekiamą tikslą (pavyzdžiui, tam tikro profilio renginys, reklaminė akcija ir kt.). Kadangi komunikacija vykdoma ir vyksta laike bei erdvėje, pasitelkiant tam tikrus perdavimo būdus, šių specifinių kategorijų (laikas ir erdvė) samprata tai pat labai svarbi ir sąlygoja komunikacijos kanalų pasirinkimą, organizavimą ir valdymą. Integruota kūrybos komunikacija jungia ir kūrybingos visuomenės, ir kūrėjo, ir  vartotojo komunikaciją. Žiūrint integruotos kūrybos komunikacijos požiūriu į globalios ekonomikos tendencijas, pastaruoju metu didelis dėmesys kreipiamas į kūrybinio produkto vertės nustatymą, pasitelkiant iki šiol netradicinius (potencialius) parametrus, galinčius padidinti rinkos vertę (galiojant prekės ženklo žinomumo sąlygai; pavyzdžiui Christian Dior, Cartier, Hermes, Rolls-Royse ar kt.). Aplinka, kurioje įgyvendinama pasirinkta komunikacijos strategija teoriškai turi būti palanki jos įgyvendinimo sumanymui: perdavimo būdai ir kanalai turi būti prieinami sumanymo kūrėjams, projekto sudarytojams ir vartosimo produkto gamintojams.

Integruota kūrybos komunikacija negali egzistuoti be investicijų, nes integracija, visų pirma, komunikacinė ekonominės veiklos forma. Kūrybingos komunikacijos pavidalai lemia ekonominio efektyvumo indikacijas. Komunikacija vertinama efektyvumo parametru (angl. key performance index). Tai gali būti rinkos tyrimo duomenys, įskaitant ne tik tradicinius (pardavimai, rinkos dalis ar pan.), bet ir tokius kaip produkto įvaizdis, vartojimo įpročiai ar ketinimai įsigyti tam tikrą konkrečiu prekės ženklu žymimą produktą ar paslaugą).

Karjeros galimybės

KARJEROS GALIMYBĖS

Integruotos kūrybos komunikacijos studijų programos magistrai gali tęsti studijas doktorantūroje arba iš karto darbintis Lietuvos ir Europos privataus ir viešojo sektoriaus organizacijose.

Absolventų karjera – tai ekspertinis arba administracinis darbas valstybės, verslo ir mokslo institucijose ir nacionaliniu, ir europiniu, ir pasauliniu mastu, siejant su tarptautinių projektų rengimu ir ekonominiu įgyvendinimu. Ypatingas integruotos kūrybos komunikacijos poreikis formuojasi kūrybinių ir kultūrinių industrijų, kūrybos ekonomikos srityse, itin stipriai plečiasi remiančių industrijų ekonominė įtaka didinant pramonės konkurencingumą ir eksportą, didinant pramonės ir verslo, kūrybinių produktų ir paslaugų  rinkų, vartojimo ir darbo efektyvumą, skatinant regioninės plėtros (savivaldybių, miestų, regioninės ekonomikos, verslo, technologijų vystymas), sociokultūrinių transformacijų (kultūros strategijos, bendruomenių raida, jaunimo įdarbinimo ir inovacinės veiklos perspektyvos, senėjanti visuomenė) pažangą, dalyvaujant tarptautiniuose integruotos kūrybos komunikacijos tyrimuose, Europos kūrybinių ir kultūrinių industrijų strategijų kūrime, taip pat nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.

Glaudus Universiteto bendradarbiavimas su socialiniais parteriais leidžia plėtoti profesinius, verslo ir mokslinius universiteto absolventų ryšius.

Programos turinys

PROGRAMOS TURINYS

Studijuojami dalykai
Intelektinė nuosavybė
Komunikacijos tyrimų metodologija
Kūrybingos žinių visuomenės plėtra
Kūrybos ekonomika
Magistro baigiamasis darbas
Medijų inovacijos
Postmodernioji estetika
Vaizdakryptės inovacijos
Vizualinė kultūra

Pasirenkamieji dalykai
Integruota komunikacija
Kūrybinės inovacijos
Kūrybinės komunikacijos
Kūrybos visuomenė

Ypatingas dėmesys skiriamas baigiamųjų darbų rengimui. Baigiamiesiems darbams yra keliami reikalavimai, kurie atskleistų įgytų kompetencijų visumą. Svarbu pabrėžti, kad baigiamaisiais darbais bus siekiama išskirtinio originalumo ir mokslinio pagrindimo skirtinguose kontekstuose, taip pat holistinės kompetencijų integracijos bei kuo didesnio taikomojo (inovacinio) potencialo. Baigiamojo darbo rengimas jungia visų dėstytų dalykų žinias, metodologijas ir teikiamus gebėjimus. Vienas iš baigiamųjų darbų vertinimo kriterijų – santykis su praktika ir ryšys su socialiniais partneriais.

Reikalavimai

REIKALAVIMAI

Į Integruotos kūrybos komunikacijos magistrantūros studijas tiesiogiai, be papildomųjų studijų, priimami asmenys, baigę universitetines 1) komunikacijos krypties, 2) socialinių mokslų srities ir 3) humanitarinių mokslų, istorijos, filosofijos, teologijos ir kultūros studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijų programas. Stojantieji privalo turėti arba pagal sudarytą individualių studijų planą išlaikyti privalomus bakalauro studijų pagrindų dalykus, nustatytus Priėmimo į Kazimiero Simonavičiaus universitetą taisyklėse. Asmenys, baigę kitų studijų sričių arba krypčių grupių universitetinių bakalauro studijų programas, į Integruotos kūrybos komunikacijos magistrantūros studijas gali būti priimami tiesiogiai, be papildomųjų studijų su sąlyga, kad iš Priėmimo į Kazimiero Simonavičiaus universitetą taisyklėse patvirtinto studijų pagrindinių ir specialių dalykų sąrašo yra surinkę ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų. Asmenims, neturintiems 30 ECTS kreditų minimumo, organizuojamos papildomosios studijos (žr. Priėmimo į Kazimiero Simonavičiaus universitetą taisykles).

Konkursinio balo sandara:

KB = BV x 0,5 + PV

KB – konkursinis balas;

BV – baigiamųjų egzaminų ir/arba baigiamojo darbo pažymių aritmetinis vidurkis;

PV – diplomo priedėlio pažymių aritmetinis vidurkis (be baigiamųjų egzaminų ir/arba baigiamojo darbo pažymių).

Stojantiesiems konkursinė eilė (atskirai kiekvienai studijų formai) sudaroma pagal konkursinį balą.

Pirmenybė surinkus vienodus konkursinius balus, teikiama asmenims, kurių:

  • baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymys (ar pažymių vidurkis) yra didesnis;
  • diplomo priedėlio pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymius, svertinis vidurkis yra didesnis;
  • prašymo dalyvauti priėmime registravimo data yra ankstesnė.

Stojantiesiems Universitete yra teikiamos konsultacijos apie stojimo tvarką bei studijų dalykų atitiktį.

Studijų kaina

STUDIJŲ KAINA

Nuolatinės sesijinės studijos – 2050 EUR už semestrą (studijos trunka 1,5 metus).

Informaciją apie stipendijas, finansavimo galimybes rasite čia.

Dėstytojai

DĖSTYTOJAI

Integruotos kūrybos komunikacijos programa vykdoma pagal Kazimiero Simonavičiaus universiteto mokslo tiriamosios ir eksperimentinės plėtros prioriteto „Darniosios inovacijos plėtojant kūrybinę visuomenę ir integruotą ekonomiką“ ir „Mokslioji visuomenė ir pažangi, tvari bei integracinė ekonomika“ (vadovas – prof. dr. Arūnas Augustinaitis).

Programos dėstytojų sąrašas  susideda iš komunikacijos mokslo krypties mokslininkų; iš kūrybinių ir kultūrinių industrijų sritis tiriančių ir plėtojančių mokslininkų, komunikacijos vadybos, kūrybos ekonomikos tyrėjų, kviestinių profesorių iš užsienio.

Studijų programos vadovai yra komunikacijos ir vadybos profesorius dr. Arūnas Augustinaitis, dr. Eugenijus Skerstonas – ekonomikos mokslų daktaras, paskelbęs daug straipsnių ne tik ekonomikos, bet ir gyvensenos kultūros temomis, išleidęs knygų šia tema. 2011 m. išleista gyvensenos kultūros apybraiža „Domicilium Elegans. Elegantiški namai“ („Charibdė“). Leidinyje aptariami klasikiniai namų puošybos stiliai, interjero apipavidalinimo klausimai, europinės jo kūrimo tradicijos. 2012 m. išleista gyvensenos kultūros apybraiža „Privatus Vilnius. Interjerai“ („Charibdė“) ir jos tęsinys – „Privatus Vilnius. Namų puošyba“, Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto direktorė Rasa Levickaitė – aukštos kvalifikacijos kūrybinių ir kultūrinių industrijų tyrėja, kuri vykdydama kūrybinių ir kultūrinių industrijų bei kūrybos ekonomikos mokslinius tyrimus yra paskelbusi 20 mokslo darbų tarptautinėse bazėse referuojamuose žurnaluose (įskaitant ISI Web of Science), stažuojasi užsienio universitetuose, dalyvauja projektuose, yra gavusi Lietuvos Respublikos Seimo Mokslo, švietimo ir kultūros komiteto apdovanojimą už aktyvią veiklą plėtojant Lietuvos kultūros sklaidą, Lietuvos mokslo tarybos stipendiją už akademinius pasiekimus, jos vadovaujami studentai yra pelnę aukščiausius apdovanojimus ir laimėję prizines vietas tarptautiniuose studentų kūrybinių ir kultūrinių industrijų projektuose (Groningenas, Koimbra, Tokijas, Abu Dabis).

Programos rengimo grupės narys – Ramojus Reimeris – komunikacijos magistras, turintis penkerių metų renginių vadybos ir viešųjų ryšių patirties, vadybos ir viešojo administravimo tyrėjas, paskelbęs 10 mokslo darbų tarptautinėse bazėse referuojamuose žurnaluose (įskaitant ISI Web of Science), aktyviai dalyvauja mokslinėse konferencijose.

Susisiekite

Klauskite apie priėmimą KSU Studijų plėtros skyriaus direktorės Agnės Bružaitės

El. p.: priemimas@ksu.lt, tel. (8 5) 213 5172.

 

KONTAKTAI

J. Basanavičiaus g. 29A, Vilnius

Tel.: (8 5) 213 5172

Mob.: 8 618 08 894, 8 655 44 387

El. p. nuolatinis@ksu.lt; istestinis@ksu.lt

Kūrybinės industrijos Kūrybinės ir kultūrinės industrijos komunikacijos bakalauras Lietuvos studento pažymėjimas Tarptautiškumas KIK Verslumas Inovatyvumas Ateities universitetas Šiuolaikiškas mokslas Partnerystė Pramogų ir turizmo industrijos Idėjos Tarptautinė verslo teisė Rasa Levickaitė Noriu studijuoti Tarptautinės konferencijos Lietuvos universitetai Kūrybos ekonomika Kūrybiškumo ugdymas Vadyba a href="http://www.ksu.lt/sample-page/studiju-programos/integruota-kurybos-komunikacija/"> Integruota kūrybos komunikacija Politikos mokslai Geostrategijos studijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Ekonomikos magistras > Magistrantūros studijos Prorektorė Austė Kiškienė Teisės magistras Kazimiero Simonavičiaus universitetas