Geopolitinės strategijos

Informacija apie Geopolitinės strategijos studijų programą AIKOS sistemoje aikos-logo

gs

Dalyko srities ap=valgaKarjeros galimybėsProgramos turinys
ReikalavimaiStudijų kainaDėstytojaiSusisiekite

Dalyko srities apžvalga

DALYKO SRITIES APŽVALGA

Geopolitinės strategijos (anglų k.), politikos mokslų magistras
Nuolatinės sesijinės -1,5 metai
Ištęstinės studijos –  2 metai

Geopolitinių strategijų studijos – tai atsakas į šiuolaikinio pasaulio globalizacijos procesus, kai nei vienas politinis veiksmas ar procesas negali būti suprantamas kaip izoliuotas ar neveikiantis viso globalizuoto gyvenimo komplekso. Kita svarbi geostrategijų studijų prielaida yra tai, kad pasaulinėje konkurencinėje aplinkoje strateginį vaidmenį įgyja tos veiklos sritys, kaip antai transportas, energetika, aukštosios technologijos ar inovacijos, kultūra ir tapatybė bei daugelis kitų sričių, kurios anksčiau nebūdavo tradiciškai priskiriamos strateginei politikai ir geostrateginei problematikai. Tai rodo, kad geostrateginis mąstymas ir sprendimai priartėja prie viešųjų politikų ir tampa kasdienės politinės veiklos ir valstybės valdymo reikme. Trečias svarbus veiksnys – europizacijos procesai, kurie reikalauja nuolatinio strateginio atsižvelgimo į kintančią pasaulio aplinką, priimant bet kokio lygio politinius sprendimus. Todėl geoostrategijos studijos yra būtina šiuolaikinio politinio mąstymo ir veiklos sritis, kuri reikalauja specialių kompetencijų ir spartaus modernizavimo, atsižvelgiant į globaliųjų pokyčių dinamiką ir pobūdį.

Geopolitinių strategijų studijų programa rengia aukščiausios kvalifikacijos politikos mokslų specialistus, turinčius įvairiapusiškų (ekonomikos, energetikos, tarptautinės politikos, istorijos, komunikacijos ir t.t.) žinių bei sugebėjimą jas taikyti rengiant įvairaus pobūdžio politinius sprendimus ir strategijas. Geopolitinių strategijų studijas baigę studentai įgaus analitinio mąstymo, (geo)strateginio konteksto išmanymo, kūrybiško ir nestandartinio problemos sprendimo, strategijų kūrimo bei jų valdymo bei vertinimo gebėjimus, leidžiančius toliau gilinti empirinį ir teorinį žinojimą bei savarankiškai ir efektyviai jį taikyti praktikoje. Programos absolventai gebės kompetentingai taikyti geopolitikos, geostrategijos ir kitų geopolitikos subdisciplinų, tarptautinių santykių, ekonomikos, komunikacijos teorijas, modeliuojant  įvairaus pobūdžio ateities scenarijus.

Geopolitinių strategijų studijų programos svarbiausias tikslas – parengti aukščiausios kvalifikacijos geopolitinių strategijų specialistus, turinčius strateginį mąstymą bei gebančius įgytas fundamentines politines, ekonomines, energetines, kultūrines žinias taikyti formuojant geopolitinius sprendimus, strategiškai planuojant ir modeliuojant konkrečios valstybės ar valstybių darinio (ES) pasaulinės raidos projekcijas, prognozuojant jų vystymosi kryptis, vykdant mokslinius tyrimus, tobulinant globaliosios integracijos procesus bei jų politinį įprasminimą ir valdymą.

Karjeros galimybės

KARJEROS GALIMYBĖS

Geopolitinių strategijų studijų programos magistrai studijas gali tęsti doktorantūroje arba iš karto darbintis Lietuvos ir Europos politinio valdymo, viešojo sektoriaus, verslo ir pilietinės visuomenės organizacijose.

Absolventų karjera – tai aukščiausio lygio ekspertinis arba vadovaujantis darbas valstybės, verslo ir mokslo institucijose nacionaliniu ir europiniu lygiu. Ypatingas geostrategijos poreikis formuojasi nacionalinės valstybės plėtotės, regioninės plėtros ir sanglaudos srityse, potencialių rizikų planavimo ir prevencijos srityse, taip pat aktualiausių valstybei ir visuomenei išgyvenimo problemų srityse: tarptautinės politikos, tarptautinio sambūvio, karo ir taikos, migracijos ir darbo jėgos judėjimo, multikultūrinių visuomenės raidos rizikų, aplinkos apsaugos (klimato verslo, transporto politikos, atsinaujinančių išteklių srities), energetikos (atominės energetikos plėtros, alternatyvių energetinių išteklių), regioninės plėtros (savivaldybių, miestų, regioninės ekonomikos), sociokultūrinių transformacijų (kultūros strategijų, bendruomenių raidos, pilietinės visuomenės, jaunimo perspektyvų, senėjančios visuomenės, žinių visuomenės).

Geopolitinių strategijų studijų programos absolventų kaip ir kitų su strategijų kūrimų bei valdymų susijusių specialistų įsidarbinimo galimybės dabar ir ateityje išlieka palankios. Europos integracijos ir globalinių transformacijų fone, kada ekonominiai, finansiniai, politiniai galios centrai vis labiau traukiasi į Rytus, pokyčiai politikoje, susijusiose su energetika, transportu, ekonomika, finansais, komunikacija yra neišvengiami. Todėl visi šie procesai reikalauja  specialistų, ne tik išmanančių strategijų kūrimo bei valdymo metodologijas, bet ir gebančių šias metodologijas sieti su taikomąja ir normatyvine geopolitikos tradicija bei praktika. Į tai atsižvelgus galima prognozuoti, kad didžiausią paklausą geostrategijos specialistai turės būtent minėtų sričių strateginio planavimo bei valdymo padaliniuose, priklausančiuose tiek viešajam, tiek privačiajam sektoriui.

Lietuvai vis labiau integruojantis į Europos Sąjungą plačias karjeros galimybes siūlys valdžios institucijos, atsakingos už trumpalaikio, vidutinio ir ilgojo laikotarpio valstybės strategijų kūrimą, jų kontroliavimą ir įgyvendinimą. Kadangi integraciniai procesai reikalauja dinamiško, prie ypatingai greitai kintančios aplinkos gebančios prisitaikyti valstybės politikos strateginio valdymo, valstybinis sektorius taps vienu svarbiausiu ir potencialiausiu darbdaviu geostrategijos studijų absolventams.

Programos turinys

PROGRAMOS TURINYS

Studijuojami dalykai
Geostrategija
Geostrategijos moksliniai tyrimai
Globaliųjų ekonominių procesų valdymas
Magistro baigiamasis darbas
Moderniųjų laikų Vidurio ir Rytų Europos diplomatija
Postmodernieji civilizacijų konfliktai
Saugumo teorijos ir tarptautinė saugumo sistema
Tarptautinių santykių ir geopolitikos teorijos

Pasirenkamieji dalykai
Energetinis saugumas
Geocivilizacijų istorija
Geokultūra
Informaciniai karai
Lietuvos geoistorija ir politinė kultūra
Lietuvos transportas globalioje erdvėje

Reikalavimai

REIKALAVIMAI

Į Geopolitinių strategijų studijų magistrantūros studijas tiesiogiai, be papildomųjų studijų, priimami asmenys, baigę universitetines Politikos mokslų krypties studijų, Socialinių mokslų srities ir Humanitarinių mokslų, istorijos, filosofijos, teologijos ir kultūros studijų krypčių grupės universitetines bakalauro programas. Stojantieji privalo turėti arba pagal sudarytą individualių studijų planą išlaikyti privalomus bakalauro studijų pagrindų dalykus, nustatytus Priėmimo į Kazimiero Simonavičiaus universitetą taisyklėse. Asmenys, baigę kitų studijų sričių arba krypčių grupių universitetinių bakalauro studijų programas, į Geopolitinių strategijų studijų magistrantūros studijas gali būti priimami tiesiogiai, be papildomųjų studijų su sąlyga, kad iš Priėmimo į Kazimiero Simonavičiaus universitetą taisyklėse patvirtinto studijų pagrindinių ir specialių dalykų sąrašo yra surinkę ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų. Asmenims, neturintiems 30 ECTS kreditų minimumo, organizuojamos papildomosios studijos (žr. Priėmimo į Kazimiero Simonavičiaus universitetą taisykles).

Konkursinio balo sandara:

KB = BV x 0,5 + PV

KB – konkursinis balas;
BV – baigiamųjų egzaminų ir/arba baigiamojo darbo pažymių aritmetinis vidurkis;
PV – diplomo priedėlio pažymių aritmetinis vidurkis (be baigiamųjų egzaminų ir/arba baigiamojo darbo pažymių).

Stojantiesiems konkursinė eilė (atskirai kiekvienai studijų formai) sudaroma pagal konkursinį balą.
Pirmenybė surinkus vienodus konkursinius balus, teikiama asmenims, kurių:

  • baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymys (ar pažymių vidurkis) yra didesnis;
  • diplomo priedėlio pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymius, svertinis vidurkis yra didesnis;
  • prašymo dalyvauti priėmime registravimo data yra ankstesnė.

Stojantiesiems Universitete yra teikiamos konsultacijos apie stojimo tvarką bei studijų dalykų atitiktį.

Studijų kaina

STUDIJŲ KAINA

Nuolatinės sesijinės studijos – 2050 EUR už semestrą (studijos trunka 1,5 metus).

Informaciją apie stipendijas, finansavimo galimybes rasite čia.

 

Dėstytojai

DĖSTYTOJAI

Kazimiero Simonavičiaus universiteto Geopolitinių strategijų studijų magistro programos dėstytojai  yra unikalūs pagal savo kompetenciją ir patirtį politikos mokslų ir politinio strategavimo srityje.

Visi dėstytojai yra svarbiausi ir iškiliausi konkrečių sričių, ypatingai reikšmingų geopolitikos ir geostrategijos disciplinoms, tyrinėtojai Lietuvoje. Geopolitinių strategijų logikos sukurtoje dermėje akademikų skirtingi moksliniai interesai įgauna sąlyčio, būtino fundamentaliems tyrimams ir įžvalgoms atlikti, galimybę ir taip ruošti pasaulinio lygio geostrategijos specialistus.

Susisiekite

Klauskite apie priėmimą KSU Studijų plėtros skyriaus direktorės Agnės Bružaitės

El. p.: priemimas@ksu.lt, tel. (8 5) 213 5172.

 

KONTAKTAI

J. Basanavičiaus g. 29A, Vilnius

Tel.: (8 5) 213 5172

Mob.: 8 618 08 894, 8 655 44 387

El. p. nuolatinis@ksu.lt; istestinis@ksu.lt

 

Geostrategijos studijos Politikos mokslai Tarptautiškumas Kūrybinės industrijos Kūrybinės ir kultūrinės industrijos Inovatyvumas Pramogų ir turizmo industrijos Partneriai Vadyba Bakalauro studijos Politikos mokslų magistras Tarptautinė verslo teisė Verslo sociologija Verslumas ir vadyba Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija Ekonomikos magistras Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija Komunikacija Šiuolaikiškas mosklas Noriu studijuoti Ekonomika Technologijos Aukštasis mokslas Kūrybos ekonomika Svajonių universitetas

Magistrantūros studijos Kazimiero Simonavičiaus universitetas