Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas

Informacija apie Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas studijų programą AIKOS sistemoje aikos-logo
aisv

Dalyko srities ap=valgaKarjeros galimybėsProgramos turinys
ReikalavimaiStudijų kainaDėstytojaiSusisiekite

Dalyko srities apžvalga

DALYKO SRITIES APŽVALGA

Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas (anglų k.), viešojo administravimo magistras
Ištęstinės studijos –  1,5 metai

Ateities įžvalgos yra specifinė veikla, besiplečianti šiandienėje veiklos praktikoje kaip šiuolaikinis strateginio planavimo mechanizmas ir metodologija, kuri leidžia spręsti sudėtingas problemas, apimančias skirtingų veiklos sričių sąveikas ir veikiamas įvairių lygių veiksnių – nuo vietinio iki globalaus.

Ateities įžvalgos yra būdas mąstyti ateitį, ją svarstyti ir planuoti, kuriant įvairių visuomenės veiklos sričių inovacijas, siekiant jų efektyvumo ir didinant konkurencingumą šiuolaikinių pasaulinių pokyčių akistatoje. Europos Sąjungoje ateities įžvalgų metodai strateginiam planavimui ir sprendimų priėmimui tampa kasdiene rutinine veikla, kai klostosi įprasta praktika kiekvieną didesnį projektą paremti ateities įžvalgų tyrimais.

Ateities įžvalgų ir strateginio valdymo antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programos svarbiausias tikslas – rengti aukščiausios kvalifikacijos viešojo administravimo krypties specialistus, gebančius integraliai suprasti kompleksinius valdymo ryšius daugiapakopėse ir kintančiose globalaus pasaulio aplinkose, taikyti ateities įžvalgų metodologijas, formuojant viešojo valdymo politikas ir ūkinę veiklą, vykdyti strateginį planavimą ir programinį valdymą, taip pat rengti ir įgyvendinti viešojo valdymo pokyčius, kompleksiškai spręsti uždavinius įtinklintose socialinėse, ekonominėse ir kultūrinėse daugiapakopio valdymo aplinkose, strategiškai planuoti technologinę pažangą, susijusią su šiuolaikinėmis informacijos ir komunikacijos technologijomis įvairiuose viešosios veiklos lygiuose bei srityse, taip pat gebėti įgyvendinti darniojo vystymosi principus viešajame valdyme, priimti inovacinius sprendimus, kuriant veiksmingas ir konkurencingas valdymo strategijas.

Programos tikslai:

1. Rengti aukščiausios kvalifikacijos ateities įžvalgų ir strateginio valdymo specialistus, kurie supranta šiuolaikinio pasaulio raidos tendencijas, kryptis ir kontekstus, turi žinias apie kompleksinius globalizacijos pokyčius ir jų dinamiką, geba  suprasti ir analizuoti sąveikius ir integruotus reiškinius (socialinius, ekonominius, politinius, kultūrinius ir technologinius), jų sąlygas ir vystymosi alternatyvas, moksliškai konceptualizuoti ateities perspektyvas bei jas lemiančių veiksnių visumą, taip pat strategiškai formuoti sektorines ir horizontalias politikas vietiniu, nacionaliniu, europiniu bei pasauliniu lygiais.

2. Ugdyti metodologinius ir taikomuosius gebėjimus bei įgūdžius, skirtus plėtoti ateities įžvalgų ir strateginio valdymo tyrimus, gebėti organizuoti sudėtingus ateities tyrimus bei vykdyti Europos Sąjungos strateginius uždavinius, programas bei projektus, derinant skirtingus ateities įžvalgų instrumentus, mokėti scenarijų analizės, kūrimo ir plėtros metodologijas, naujus strateginio valdymo principus globalizacijos sąlygomis, gebėti taikyti ir kombinuoti efektyvius prognozavimo ir planavimo metodus, organizuoti ir įgyvendinti ateities įžvalgų tyrimo projektus, kurti vizijas, sugebėti vadybiškai suformuluoti, organizaciškai struktūruoti, visuomeniškai ir teisiškai įprasminti ateities įžvalgų rezultatus ir sprendimus pokyčių aplinkose.

3. Išmokyti parengti kompleksinius sprendimus viešajame ir privačiajame sektoriuose, kurie integruoja skirtingo lygio socialines, ekonomines, kultūrines, technologines ir politines inovacijas bei lyderystės požiūrius, plėtojant strategines įžvalgas, taip pat derinti strateginius sprendimus su jų įgyvendinimo priemonėmis, kuriant vertybinį, ekonominį ir ekologinį tvarumą viešajame sektoriuje, versle ir pilietiniame gyvenime.

4. Suteikti gebėjimus kurti, tobulinti ir komunikuoti naujus ateities įžvalgų organizavimo, strategijų kūrimo ir strateginio valdymo metodus, plėtoti strateginius, inovacinius ir prognostinius požiūrius, kūrybiškai konstruoti jų projektinio įgyvendinimo, perteikimo bei sklaidos modelius, vertinti tiriamosios srities pasekmes, kompleksinius ryšius ir įžvalgų organizavimo kokybę bei socialinį, ekonominį, ekologinį ir politinį veiksmingumą, taip pat imtis atsakomybės už strateginius sprendimus ir jų etinį jautrumą globalių pokyčių aplinkose.

5. Gebėti ugdyti asmeninį inovatyvumą bei kūrybiškumą dinamiškose ir kompleksinėse globalizuotų holistinių ryšių struktūrose, naudoti moksliąsias aplinkas ir mokymosi per gyvenimą priemones, tobulinti  strateginio mąstymo įgūdžius ir meistriškumą, plėtoti vizijų kūrimo ir lyderystės įgūdžius, savarankiškai analizuoti įžvalgų tyrimo ir strateginio valdymo procesų sąveikas bei derinti juos su viešojo valdymo tikslais, naudoti tarpdalykinėmis mokslinio tyrimo metodų kombinacijomis grįstas savarankiško darbo formas, mokslinius informacijos atrinkimo ir sisteminimo technologijas bei pasaulėžiūrinės saviugdos įgūdžius.

Karjeros galimybės

KARJEROS GALIMYBĖS

Ateities įžvalgų ir strateginio valdymo studijų programos magistrai gali tęsti studijas doktorantūroje arba iš karto darbintis Lietuvos ir Europos politinio valdymo, viešojo sektoriaus, verslo ir pilietinės visuomenės organizacijose.

Ateities įžvalgų ir strateginio valdymo studijų programos absolventų įsidarbinimo galimybės potencialiai yra didelės ir, kaip prognozuojama, ateityje dar augs, nes yra priklausomos nuo integracijos į Europos Sąjungos ir globaliuosius procesus, kurie reikalauja į ateities projektavimą orientuotų strateginių požiūriu ir specialių metodologijų.

Karjeros sritys yra valdžios institucijos ir jų strateginio planavimo bei projektiniai padaliniai, taip pat vešiojo sektoriaus institucijos, kurios formuoja sektorines ir horizontaliąsias politikas. Ne mažesnis yra verslo struktūrų poreikis ateities įžvalgų ir strateginio valdymo procesams, taip pat pilietinės visuomenės ir viešosios (socialinės) ekonomikos reikmės ateities studijoms, formuojant naujas socialinio, demokratinio, ekonominio bendrabūvio formas.

Absolventų karjera – tai aukščiausio lygio ekspertinis arba vadovaujantis darbas valstybės, verslo ir mokslo institucijose ir nacionaliniu, ir europiniu, ir pasauliniu mastu, siejant su tarptautinių projektų rengimu ir įgyvendinimu ir strateginiu, ir politiniu, ir valdymo lygiu. Ypatingas įžvalgų poreikis formuojasi žemės naudojimo įžvalgų srityje, itin stipriai plečiasi švietimo (kompetencijų raidos, mokymosi formų ir institucijų raidos, universitetų vaidmens ir pan.), pramonės ir verslo, ateities rinkų, vartojimo, darbo, tarptautinės politikos, socialinių pokyčių,  politikos, migracijos, visuomenės raidos rizikų, aplinkos apsaugos (klimato verslo, transporto politikos, eko-efektyvumo, atsinaujinančių išteklių srities, ir pan.) energetikos (atominės energetikos plėtros, alternatyvių energetinių išteklių), regioninės plėtros (savivaldybių, miestų, regioninės ekonomikos, verslo, technologijų plėtros įžvalgos), sociokultūrinių transformacijų (kultūros strategijų, bendruomenių raidos, pilietinės visuomenės, jaunimo perspektyvų, senėjančios visuomenės, žinių visuomenės) įžvalgų projektai, vyksta tarptautiniai tyrimai, ir daugelis kt. sričių, kuriuose šiuo metu didėja įžvalgų poreikis. Visa tai atveria didėjančias ir praktiškai neribotas nacionalinės ir tarptautinės karjeros galimybes.

Programos turinys

PROGRAMOS TURINYS

Studijuojami dalykai
Ateities įžvalgų metodologija
Ateities įžvalgų moksliniai tyrimai
Daugiapakopis valdymas
Elektroninės valdžios strategijos
Europos Sąjungos ateities scenarijai
Globalieji pokyčiai ir darniosios plėtros strategijos
Magistro baigiamasis darbas
Strateginių scenarijų vystymas
Žemėlapiavimo metodai ir technologijos

Pasirenkamieji dalykai
Globaliosios kultūros tendencijos
Globaliųjų ekonominių procesų valdymas
Politikos ateities studijos
Technologinių inovacijų strategijos

Reikalavimai

REIKALAVIMAI

Į Ateities įžvalgų ir strateginio valdymo magistrantūros studijas tiesiogiai, be papildomųjų studijų, priimami asmenys, baigę universitetines Viešojo administravimo krypties studijų, Socialinių mokslų srities ir Humanitarinių mokslų, istorijos, filosofijos, teologijos ir kultūros studijų krypčių grupės universitetines bakalauro programas. Stojantieji privalo būti išlaikę arba pagal sudarytą individualių studijų planą išlaikyti privalomus bakalauro studijų pagrindų dalykus.

Asmenys, baigę kitų studijų sričių arba krypčių grupių universitetinių bakalauro studijų programas, į Ateities įžvalgų ir strateginio valdymo magistrantūros studijas gali būti priimami tiesiogiai, be papildomųjų studijų su sąlyga, kad iš Priėmimo į Kazimiero Simonavičiaus universitetą taisyklėse patvirtinto studijų pagrindinių ir specialių dalykų sąrašo yra surinkę ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų. Asmenims, neturintiems 30 ECTS kreditų minimumo, organizuojamos papildomosios studijos (žr. Priėmimo į Kazimiero Simonavičiaus universitetą taisykles).

Konkursinio balo sandara:

KB = BV x 0,5 + PV

  • KB – konkursinis balas;
  • BV – baigiamųjų egzaminų ir/arba baigiamojo darbo pažymių aritmetinis vidurkis;
  • PV – diplomo priedėlio pažymių aritmetinis vidurkis (be baigiamųjų egzaminų ir/arba baigiamojo darbo pažymių).

Stojantiesiems konkursinė eilė (atskirai kiekvienai studijų formai) sudaroma pagal konkursinį balą.

Pirmenybė surinkus vienodus konkursinius balus, teikiama asmenims, kurių:

  • baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymys (ar pažymių vidurkis) yra didesnis;
  • diplomo priedėlio pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymius, svertinis vidurkis yra didesnis;
  • prašymo dalyvauti priėmime registravimo data yra ankstesnė.

Jei Jums kilo klausimų apie stojimo tvarką bei studijų dalykų atitiktį, susisiekitie su mumis užpildę žinutės lauką šio puslapio skiltyje Susisiekite.

Studijų kaina

STUDIJŲ KAINA

Nuolatinės sesijinės studijos – 2050 EUR už semestrą (studijos trunka 1,5 metus).

Informaciją apie stipendijas, finansavimo galimybes rasite čia.

Dėstytojai

DĖSTYTOJAI

Kazimiero Simonavičiaus universiteto Ateities studijų ir strateginio valdymo magistrantūros programos personalas yra unikalus savo kompetencija ir patirtimi ateities įžvalgų ir strateginio valdymo srityse.

Programos vadovas yra prof. dr. Arūnas Augustinaitis, kuris dalyvavo Europos Komisijos projekto „Euforija“ ekspertinėse sesijose, metodologiniuose seminaruose, tarptautinėse konferencijose, vykdant ateities įžvalgą „European Knowledge Society Foresight“, taip pat projektavo ir atliko Lietuvos e. valdžios strateginę įžvalgą, vadovavo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studijų įžvalgos „Mokslioji Lietuva 2030“ ekspertų grupei. Jis yra Lietuvos Didžiosios Strategijos (LR URM, LR KAM) mokslinis vadovas, taip pat vienas iš strateginių tyrimų studijų „Lietuvos tauta: Būklė ir perspektyvos“ mokslinių vadovų, dalyvavęs Europos Sąjungos daugiapakopės efektyvios valdžios tyrime CONNEX ir kt. su žinių, kūrybinės ir inovacijų visuomenės bei ekonomikos tyrimais susietų darbų bei projektų dalyvis, ekspertas, vadovas. Politinių įžvalgų metodologijas ir strateginius saugumo ir komunikacinio saugumizavimo klausimus yra tyręs doc. dr. Tomas Janeliūnas. Ypatingas strateginio valdymo ir ateities įžvalgų kompetencijas žinių ekonomikos, inovacijų ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinės veiklos srityje yra sukaupęs dr. Edgaras Leichteris, Asociacijos Žinių ekonomikos forumas direktorius, šiuo metu dalyvaujantis daugelyje inovacijų plėtros strateginio planavimo ir valdymo projektų, organizuojantis konferencijas ir viešojo sektoriaus aukščiausio lygio vadovų mokymą šioje srityje. Doc. dr. Austė Kiškienė yra aukštųjų technologijų plėtros globalizuos sąlygomis specialistė, pastaruosius metus vadovausi VšĮ Saulėtekio Slėnis, atlikusi dešimtis strateginių studijų ir projektų. Naujuosius socialinių tyrimų metodus, kurie atitinka globalizacijos iššūkius ir įtinkintas aplinkas tiria doc. dr. Liutauras Labanauskas, pabrėžiantis žemėlapiavimo instrumentus kompleksinės aplinkose ir dinamiškuose kontekstuose, sprendžiant šiuolaikines socialines problemas. Prof. dr. Borisas Melnikas – vienas iškiliausių Lietuvos ekonomikos ir vadybos vizionierių, tarptautinės ekonomikos specialistų ir prognozuotojų, turintis iškilių tarptautinės ekonomikos ir visuomenės raidos tyrimų publikacijų. Dr. Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė – patyrusi kultūros raidos tyrėja, kurios interesų ratas aprėpia kultūros rinkos raidą eurointegracijos sąlygomis.

Šis programos dėstytojų unikalių patirčių sintetinimas sukuria potencialą pasaulinio lygio mokslinėms kompetencijoms įgyti.

Susisiekite

Klauskite apie priėmimą KSU Studijų plėtros skyriaus direktorės Agnės Bružaitės

El. p.: priemimas@ksu.lt, tel. (8 5) 213 5172.

 

KONTAKTAI

J. Basanavičiaus g. 29A, Vilnius

Tel.: (8 5) 213 5172

Mob.: 8 618 08 894, 8 655 44 387

El. p. nuolatinis@ksu.lt; istestinis@ksu.lt

 

Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Geostrategijos studijos Politikos mokslai Tarptautiškumas Kūrybinės industrijos Kūrybinės ir kultūrinės industrijos Inovatyvumas Pramogų ir turizmo industrijos Partneriai Vadyba Bakalauro studijos Politikos mokslų magistras Tarptautinė verslo teisė Verslo sociologija Verslumas ir vadyba valdymas Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija Ekonomikos magistras Komunikacija Šiuolaikiškas mosklas Noriu studijuoti Ekonomika Technologijos Aukštasis mokslas Kūrybos ekonomika

Magistrantūros studijos Kazimiero Simonavičiaus universitetas