Antreprenerystė (verslumas) ir vadyba

Informacija apie Antreprenerystė (verslumas) ir vadyba studijų programą AIKOS sistemoje

aikos-logo

aiv

 

Dalyko srities ap=valgaKarjeros galimybėsProgramos turinys
ReikalavimaiStudijų kainaDėstytojaiSusisiekite

Dalyko srities apžvalga

DALYKO SRITIES APŽVALGA

Antreprenerystė (verslumas) ir vadyba (lietuvių k.), verslo ir vadybos bakalauras
Antreprenerystė (verslumas) ir vadyba (anglų k.), verslo ir vadybos bakalauras
Nuolatinės studijos – 3,5 metai

Antreprenerystė yra suprantama kaip gebėjimas kurti ar pastebėti gyvybingas verslo idėjas, inicijuoti jų įgyvendinimą, mobilizuoti tam reikalingus resursus, kurti naujas verslo įmones bei prisiimti su verslo plėtra susijusią riziką. Antreprenerystė kaip viena iš vadybos koncepcijų yra tikslingai orientuota į naujų įmonių (angl. start-ups) kūrimo ir vadybos poreikius ir dėl šios priežasties reikšmingai skiriasi nuo kitų vadybos modelių, skirtų brandžių įmonių vadybai. Plačiąja prasme antreprenerystė yra šiuolaikinės ekonomikos tipas, persmelkiantis visas sritis: mokslą, meną, kultūrą, socialinį gyvenimą.

Šiuolaikinė globali, dinamiška ir sunkiai prognozuojama verslo aplinka reikalauja naujo požiūrio į verslo įmonių kūrimą, plėtrą ir konkurencingumą. Atsižvelgdamas į pasaulines tendencijas ir verslui tenkančius iššūkius, Kazimiero Simonavičiaus universitetas siūlo Antreprenerystės ir vadybos pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programą, kurios tikslas rengti verslo specialistus, gebančius spręsti inovacinės žinių ekonomikos keliamus uždavinius ir iššūkius.

Programa suteikia integralų išsilavinimą antreprenerystės ir vadybos srityje apimantį du svarbiausius žinių ir kompetencijų tipus: žinias „apie antreprenerystę“ bei praktines antreprenerystės kompetencijas (angl. „how-to“). Praktinės antreprenerystės kompetencijos apima tiek gebėjimus kurti naujas verslo įmones, tiek ir platesnius inovacinius ir kūrybinius gebėjimus, kurie yra būtini pilnavertiškam antreprenerystės srities išsilavinimui, ir gali būti pritaikomi daugelyje darbinės veiklos sričių.

Studijų metu formuojamos šiuolaikiškos daugiadalykinės antreprenerystės kompetencijos, visuose studijų programos dalykuose akcentuojant inovatyvumo ir kūrybingumo gebėjimus bei šiuolaikinį požiūrį į antreprenerystės kaip visuomeninės kultūros vertybę. Studentai įgis mokslinį pagrindą esamoms verslo problemoms identifikuoti, tirti ir spręsti bei modernius vadybinius gebėjimus, leisiančius adaptuotis prie nuolat kintančios aplinkos ir būti visaverčiais žinių ekonomikos dalyviais. Antreprenerystės ir vadybos studijomis siekiama parengti tokius specialistus, kurie turės žinių ir gebėjimų kurti naujas įmones, organizacijas ir projektus, produktus, paslaugas ir iniciatyvas, t. y. gebės sukurti darbo vietą sau ir kitiems. Kartu programos absolventai įgis žinių ir kompetencijų, reikalingų dirbant jau veikiančioje verslo įmonėje ar kitoje organizacijoje ir atliekant tokioms įmonėms/organizacijoms būtinas vadybines funkcijas.

Antreprenerystė apima įvairias naujų galimybių realizavimo formas: 1) naujų įmonių kūrimą; 2) naujų produktų ar paslaugų kūrimą esamose įmonėse arba korporatyvinį/vidinį verslumą (angl. intrapreneurship); 3) naujų socialinių organizacijų ir projektų kūrimą arba socialinę antreprenerystę. Visos šios formos lemia pagrindines antreprenerystės kompetencijas, į kurių ugdymą yra nukreipta Antreprenerystės ir vadybos studijų programa: 1) psichologines žinias, reikalingas komandos atrinkimui, motyvavimui ir lyderystei; 2) kūrybingumo skatinimo ir vadybos metodus, būtinus naujų idėjų kūrimui; 3) inovacijų vadybos modelius, būtinus naujų produktų/paslaugų kūrimui ir plėtrai, intelektinio kapitalo kaupimui ir apsaugai, mokslo ir tyrimų komercializavimui; 4) produktų/paslaugų kūrimo modelius, reikalingus kryptingai ir efektyviai valdyti idėjų atrankos, prototipų kūrimo ir testavimo procesus; 5) finansų vadybos žinias, specifiškai orientuotas į kuriamos įmonės finansų vadybą, investicijų pritraukimą; 6) šiuolaikinių medijų ir komunikacijų žinias, reikalingas efektyviai komunikacijai ir rinkodarai, socialinių tinklų ir kapitalo kaupimui, žinių vadybai; 7) šiuolaikinės žinių visuomenės koncepciją, kurios suvokimas padeda suprasti inovatyvios, kūrybingos, nuolatos besimokančios visuomenės dėsnius.

Programoje yra plačiai taikomi inovatyvūs, į studentus orientuoti mokymo metodai: yra derinami klasikiniai mokymo metodai (pvz., paskaitos, diskusijos) ir patyriminiai mokymo metodai (pvz., komandinis darbas, realių atvejų analizė, pilotinių/simuliacinių projektų kūrimas ir įgyvendinimas, tarpdalykinis mokymasis), kuriais siekiama ne formalaus proceso įgyvendinimo, o kūrybinio ir inovatyvaus patyrimo bei rezultato.

Studijų metu bus siekiama užtikrinti sąveiką su verslu, įvairiomis pradedančiųjų verslininkų bendruomenėmis, antreprenerystės skatinimo centrais, mokslo ir technologijų parkais, inkubatoriais, rizikos kapitalo fondais ir pan. – t. y. su visa inovacijų ir antreprenerystės paramos infrastruktūra. Tai lems, jog programos studentas ir absolventas nuo pirmųjų studijų metu taps verslo bendruomenės nariu, turės daug galimybių įsitraukti į mokslo ir verslo projektus, iniciatyvas, susipažinti ir išbandyti save įvairiose ekonominio ir socialinio gyvenimo srityse. Universitete įkurtas Antreprenerystės ir inovacijų centras prisidės prie bendros antreprenerystės kultūros formavimo ir suteiks galimybių studentams dalyvauti papildomose, neformaliose veiklose (pvz., renginiuose, susitikimuose su įdomiais žmonėmis, antreprenerystės konkursuose, mentorių programose ir pan.), kurios reikšmingai papildys formalias studijas.

Karjeros galimybės

KARJEROS GALIMYBĖS

Antreprenerystės ir vadybos studijų programos bakalaurai gali tęsti studijas vadybos ir kitų socialinių mokslų krypčių antrosios pakopos studijose, iš karto darbintis įvairiose verslo sektoriaus šakose arba kurti naujas verslo įmones, projektus ir darbo vietas sau ir kitiems.

Antreprenerystės ir vadybos studijų tikslas yra parengti tokius specialistus, kurie turės žinių ir gebėjimų kurti naujas įmones, organizacijas ir projektus, produktus, paslaugas ir iniciatyvas, t.y. gebės sukurti darbo vietą sau ir kitiems ir taip prisidės prie nuolatinio darbo vietų ir ekonomikos augimo. Antreprenerystės ir vadybos programa yra paremta šiuolaikine antreprenerystės kaip vertės kūrimo samprata, dėl to studijų metu įgyjamos kompetencijos neapriboja absolventų veiklos tik naujų įmonių kūrimu. Antreprenerystės ir vadybos studijos suteikia jauniems žmonėms reikiamas žinias ir kompetencijas, išlavina kūrybingumą ir inovatyvumą, bei suteikia pasitikėjimą savimi, kas leidžia jiems būti visaverčiais darbo rinkos dalyviais ir dirbti įvairiuose verslo sektoriuose veikiančiose verslo įmonėse, viešojo sektoriaus įstaigose ir organizacijose, nevyriausybinėse organizacijose, kūrybinėse ir kultūrinėse iniciatyvose ir pan.

Šios studijų programos absolventai įgis žinių ir kompetencijų, reikalingų dirbant brandžioje verslo įmonėje ar kitoje organizacijoje ir atliekant tokioms įmonėms/organizacijoms būtinas funkcijas, pvz. įgyvendinant plėtrą, kuriant ir įgyvendinant strateginį veiklos planavimą, kuriant ir diegiant naujus produktus / paslaugas / projektus, vykdant inovacinę veiklą, įgyvendinant rinkodarą ir pan. Antreprenerystės ir vadybos studijų programoje yra formuojami gebėjimai veikti sunkiai prognozuojamoje globalioje, multikultūrinėje ekonominėje ir socialinėje verslo aplinkoje, kas leis absolventams dirbti tarptautinėse verslo kompanijose ir organizacijose. Be to antreprenerystės ir vadybos studijų suteikiamos kompetencijos peržengia vien tik komercinę veiklą, ką rodo tokie reiškiniai kaip socialinis, kultūrinė antreprenerystė.

Glaudus universiteto bendradarbiavimas su socialiniais partneriais – VšĮ „Saulėtekio slėnis“, asociacija „Žinių ekonomikos forumas“, Nacionaline kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija, verslo įmonėmis – leidžia plėtoti profesinius, verslo ir mokslinius universiteto absolventų ryšius.

Programos turinys

PROGRAMOS TURINYS

Studijuojami dalykai
Anglų kalba
Antreprenerystė(verslumas)
Baigiamasis darbas
Besimokanti (mokslioji) organizacija
El. verslo vadyba
Finansinė apskaita
Įmonių socialinė atsakomybė
Informacijos ir komunikacijos technologijos
Inovacijos ir intelektinė nuosavybė
Inovacijų vadyba ir kūrybingumas
Integruotos marketingo komunikacijos
Investicijų ir rizikos kapitalo vadyba
Klasikinė etika ir modernioji lyderystė
Makroekonomika
Marketingas
Mikroekonomika
Naujų verslo įmonių kūrimas ir vadyba
Pasaulio ekonomika
Produktų ir paslaugų plėtra
Socialinio kapitalo vadyba
Statistika
Taikomoji matematika
Vadybos informacinės sistemos
Vadybos istorija ir teorija
Verslo derybos
Verslo finansai
Verslo komunikacija
Verslo teisė
Verslo tyrimo metodai
Verslumas ir naujosios medijos
Žinių vadyba
Žinių visuomenės plėtra
Žmoniškųjų išteklių vadyba

Pasirenkamieji dalykai
Filosofija
Kūrybinių projektų vadyba
Kūrybos ekonomika
Logika
Politologija
Socialinės inovacijos ir verslumas
Sociologija
Technologinių inovacijų perdavimas

Profesinei praktikai skiriamas išskirtinis dėmesys – šios praktikos metu būsimieji bakalaurai įgyja ne tik profesinių antreprenerystės ir vadybos žinių, bet geba susieti teorines konceptualias programos metu įgytas žinias su praktiniu verslo aplinkos, tendencijų ir procesų patyrimu ir išmanymu. Studentai praktiką galės atlikti šalyje veikiančiose įmonėse ir kitose organizacijose. Praktikos metu bus sudarytos sąlygos gilintis į įmonių ir organizacijų inovacines, kūrybines veiklas, į naujų įmonių, projektų ir iniciatyvų kūrimą, į ką tik įsikūrusių, jaunų įmonių (angl. start-ups) veiklą, įvairius neformalaus verslumo skatinimo ir ugdymo projektus, pradedančių verslininkų bendruomenių veiklą ir jų aplinką, investuotojų forumus ir pan. Praktikos organizavimo tikslas – sudaryti studentams sąlygas tiesiogiai dalyvauti įvairiose vykdomose veiklose, siūlyti savo idėjas ir jas įgyvendinti, sulaukti konsultacinės pagalbos iš praktikos vadovų, pasirenkant praktikos vietą bei rengiant akademinę praktikos užduotį. Kartu praktikos metu būsimieji antreprenerystės ir vadybos specialistai tiesiogiai susipažins su verslo socialine aplinka, veikiančiais tinklais, paramos sistema ir organizacijomis, bendruomenėmis ir pan. Kazimiero Simonavičiaus universitetas turi plačią socialinių partnerių bazę, apimančią visų verslo sektoriaus veikėjų grupių (pvz., jaunų įmonių, brandžių įmonių, verslo paramos organizacijų, rizikos kapitalo fondų ir kt.) atstovus. Praktikos vadovai stengsis užtikrinti reikiamą studento pasirengimą įsilieti į antreprenerystės ir vadybos veiklas, siekiant pagrindinio praktikos tikslo – įgyti praktinių ir teorinių žinių, kurios lavintų darbo rinkai reikiamus įgūdžius.

Studijų programoje ypatingas dėmesys skiriamas baigiamųjų darbų rengimui, nes baigiamasis darbas turi atskleisti studento įgytų žinių ir kompetencijų visumą. Baigiamojo darbo rengimo metu pagrindinis dėmesys bus skiriamas originalumui ir moksliniam pagrindimui, žinių ir kompetencijų integralumui, taikomajam, inovaciniam ir kūrybiniam potencialui. Vienas iš baigiamųjų darbų vertinimo kriterijų – santykis su praktika ir ryšys su socialiniais bei verslo partneriais, kuris susiformuoja profesinės praktikos metu. Baigiamųjų darbų rengimui bei profesinei praktikai vykdyti vertingą platformą suteikia universiteto socialinių partnerių bazė, ypač tokie partneriai, kaip VšĮ „Saulėtekio slėnis“, asociacija „Žinių ekonomikos forumas“, Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija, įvairiose verslo šakose veikiančios įmonės ir kitos organizacijos.

Reikalavimai

REIKALAVIMAI

Norintieji stotį į nuolatines arba ištęstines Antreprenerystės ir vadybos studijas, turi turėti vidurinį išsilavinimą. Stojant reikalingi šių dalykų egzaminų įvertinimai arba metinis pažymys:

Mokomieji dalykai Svertinis koeficientas Pažymio tipas
Matematika

0,4

Brandos egzamino įvertinimas
Istorija

0,2

Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,2

Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzamino įvertinimas

Daugiau informacijos apie priėmimą į KSU rasite čia.

Užsienio šalių piliečiai, norintieji stotį į nuolatines Antreprenerystės ir vadybos studijas, turi turėti vidurinį išsilavinimą. Konkursinio balo sandara ir jo procentinis svoris:

  • diplomo (atestato) priedėlio pažymiai (balai) – 50%;
  • motyvacinis laiškas – 40%;
  • studijų programos, į kurią pareiškėjas pretenduoja, kalbos žinios – 10%;
  • papildomi balai (20%) gali būti skiriami už darbo stažą ar savanorišką veiklą, jei tai susiję su programa, į kurią pareiškėjas pretenduoja.

Stojant į Kazimiero Simonavičiaus universitetą užsienio šalies piliečiai turi pateikti:
1)      stojimo prašymą (jo formą galima rasti interneto puslapyje www.ksu.lt);
2)      išsilavinimo dokumentą (atestatą, diplomą) ir jo priedus (dokumentai turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma „Apostille“);
3)      Studijų kokybės ir vertinimo centro išduotą dokumentą dėl užsienyje įgytos akademinės kvalifikacijos pripažinimo (plačiau apie pripažinimo tvarką ir dokumentų pateikimą http://www.skvc.lt/en/content.asp?id=190);
4)      asmens tapatybės dokumento kopiją, patvirtintą notaro ar atitinkamos institucijos;
5)      TOEFL arba IELTS pažymėjimą arba kitus anglų kalbos mokėjimą pagrindžiančius dokumentus;
6)      motyvacinį laišką;
7)      gyvenimo aprašymą;
8)      2 dokumentines nuotraukas.
Dokumentai privalo būti pateikti anglų arba lietuvių kalba.

Daugiau informacijos studentams iš užsienio pateikiama čia.

Studijų kaina

STUDIJŲ KAINA

 

Nuolatinės studijos (lietuvių k.) – 1425 EUR už semestrą (studijos trunka 3,5 metų)

Informaciją apie stipendijas, finansavimo galimybes rasite čia.

Dėstytojai

DĖSTYTOJAI

Numatomų dėstytojų sąrašas susideda iš vadybos ir administravimo krypties mokslininkų; iš antreprenerystės ir vadybos sritis tiriančių ir plėtojančių mokslininkų, tyrėjų, specialistų ir praktikų (verslininkų-antreprenerių, inovacijų vadybos praktikų, ilgametę tarptautinio verslo plėtros patirtį turinčių specialistų) bei bendrąsias šiuolaikines kompetencijas lavinančių dalykų dėstytojų.

Studijų programos vadovai yra komunikacijos ir vadybos profesorius dr. Arūnas Augustinaitis ir dr. Austė Kiškienė – aukštos kvalifikacijos vadybos ir administravimo, antreprenerystės ir inovacijų sričių tyrėja, kuri yra paskelbusi 10 mokslo darbų recenzuojamuose moksliniuose žurnaluose ir knygose, stažuojasi užsienio universitetuose, aktyviai dalyvauja mokslinių tyrimų projektuose (daugiau nei 15), nuolatos skaito pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose, aktyviai dalyvauja praktiniuose, neformaliuose verslumo ugdymo projektuose, kaip verslumo mokymo programų kūrėja ir lektorė.

Vadybos ir verslumo studijų programos dėstytojai Kazimiero Simonavičiaus universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų katedroje vykdo tyrimus mokslo programoje „Darniųjų inovacijų plėtra globaliajam konkurencingumui“ (programos vadovė dr. Austė Kiškienė).

Susisiekite

Klauskite apie priėmimą KSU Studijų plėtros skyriaus direktorės Agnės Bružaitės

El. p.: priemimas@ksu.lt, tel. (8 5) 213 5172.

 

KONTAKTAI

J. Basanavičiaus g. 29A, Vilnius

Tel.: (8 5) 213 5172

Mob.: 8 618 08 894, 8 655 44 387

El. p. nuolatinis@ksu.lt; istestinis@ksu.lt

 

Anreprenerystė ir vadyba Verslumas Ekonomikos magistras Komunikacija Vadybos bakalauras Magistro studijos Bakalauro studijos Kūrybinės industrijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Modernus universitetas Verslo sociologija Verslumas ir vadyba Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Rektorius Arūnas Augustinaitis Ateities universitetas Pramogų ir turizmo industrijos Vadyba Sociologijos bakalauras Mados industrija Komunikacijos bakalauras Tarptautinė teisė Kur stoti Modernus universitetas Teisės magistras Studentų atstovybė Lietuvos studento pažymėjimas Svajonių universitetas